Publish-header
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral
Publish Date: 2019-03-24
Bulletin Contents
02_palamas2
Organization Icon
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral

General Information

 • Phone:
 • (727) 937-3540
 • Fax:
 • (727) 937-1739
 • Street Address:

 • 36 North Pinellas Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689
 • Mailing Address:

 • 17 East Tarpon Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689


Contact Information
Services Schedule

Sundays / Κυριακή
7:00am - Matins / Όρθρος
8:15am - Divine Liturgy (Greek) / Θεία Λειτουργία
11:00am - Diving Liturgy (English) / Θεία Λειτουργία

Wednesdays / Τετάρτη
6:00pm - Paraklesis to Theotokos / Παράκληση στη Θεοτόκο

Saturdays / Σάββατο
6:00pm - Great Vespers / Μέγας Εσπερινός


Past Bulletins


Dean's Message

Haros

 The Benefit of Church

In the Gospel reading for the Second Sunday of Great Lent, the Church draws our attention to the benefit of Church in our struggle to reach Christ. Contrary to what we might think, we need the Church in order to reach Christ, just as the paralytic man needed his friends in order to reach Christ. Then he could be healed, and so can we.

 According to the Gospel (Mark 2.1-12) Christ was surrounded by a large crowd who had gathered to hear His teaching. The crowd was so large, a paralytic being carried by his four friends couldn’t fit in the house. If not for his friends, the paralytic would have been left outside while the rest of the crowd was blessed by God. But when his friends helped him by climbing up and tearing a hole in the roof, then he was able to reach Christ and be healed.

 During our Great Lenten journey, the Church is here to help us, just as the friends of the paralytic, reach Christ. We don’t have to sit outside the gates of His House, while others are blessed on the inside. With the help of our fellow Church members, we reach Christ. We fast together. We pray together. We learn together. We worship together. We help others together. We laugh and cry together. We reach Christ together.

 Once we reach Him, then we can hear Him say, “Your sins are forgiven….Rise, take up your pallet and go home.” We will be forgiven and healed by God, not only through our efforts, but through the faith of the Church. The Gospel teaches, “When Jesus saw their faith,” then He forgave the paralytic. Why was their faith so important? They were willing to go through the extra effort to carry their friend to Christ. They put their own comfort second to the needs of their friend. They could have turned back, telling their friend Jesus was too busy to be bothered.

 Unfortunately, there are times we turn back rather than carrying our friends to Christ. There are times that we, challenge the work of Christ in others, feeling justified that we are already comfortably in the Church. Spend the remaining weeks of Great Lent carrying each other as a Church so we can reach Christ and His Resurrection together.

 

BACK TO TOP

Adult Catechism

Bulletin_builder_fr_sampson_pic_adult_cathecism

Dear St. Nicholas Cathedral Family, 

 Last week we covered a very divisive 4th Ecumenical Council in Ephesus which resulted in a separation of  the Non-Chalcedonian Churches (Coptic, Oriental and Ethiopian Orthodox Churchs). As further proof that the council the next two ecumenical councils included more discussion on the interpretation of the Natures of Christ. Today we will speak about the 5th Ecumenical Council which was held in Constantinople with 165 bishops present (the West was present).

This council was convened by Emperor Justinian and was called in hopes of putting an end to the Nestorian and the Eutychian (Monophysite) controversies). It looked back at certain Bishops writings and teachings and either condemned their writings (being that they had already passed) or discussed the possibility of excommunicating those who were still alive if they had not changed their stance on the teachings they were sharing with their respective jurisdictions. While it seems tedious to go back and look at old documents, it ended up being almost necessary because there were selected proscribed works written by Theodore of Mopsuetia, Theodoret of Cyrrhus and Ibas of Edessa which contained expressions used by the Nestorian position to interpret the definitions of the Council of Chalcedon for the strengthening of their arguments. In result, The Council confirmed Church's teaching regarding the two natures of Christ (human and divine) and condemned certain writings with Nestorian learnings. Emperor Justinian himself confessed his Orthodox faith in a form of the famous Church hymn "Only begotten Son and Word of God" which is sung during the Divine Liturgy during the second Antiphon.

This Council also examined errors of presbyter Origen who was a very famous Church teacher during the 3rdcentury. At this council the Holy Fathers condemned the following teachings of his. They condemned his teaching of the pre-existence of souls which was the belief that each individual human soul existed before mortal conception, and at some point before birth enters or is placed into the body. They condemned his teaching on the hierarchy of the Trinity. Origen believed that the Father was superior to the Son and the Son was superior to the Holy Spirit. Finally, they condemned Origen’s teaching on inevitable salvation. He did not believe in the eternal suffering of sinners in hell. For him, all souls, including the devil himself, will eventually achieve salvation, even if it takes innumerable ages to do so.

 This council did not deal with any ecclesiastical order so there were not any canons established at this council. Next week, we will continue the journey and explore the 6th Ecumenical Council.

 With Love in the Lord,

Rev. Fr. Sampson N. Kasapakis

BACK TO TOP

Cathedral Listings

Memorials

8:15 AM Divine Liturgy (Greek) 

Sevasti Kouremetis - 3 Months

Pantelis Koulianos - 6 Months

Petros Psaras - 6 Months

Peter George Stamas - 1 Year

Demetrios Rigopoulos - 3 Years

Aspasia Gombos - 8 Years

Anastasia Kardoulias - 13 Years

 

11:00 AM Divine Liturgy (English)

Eleni Kondos - 9 Days

Memorial & Artoklasia Service Planning

If you are in need of a Memorial or are contemplating having an Artoklasia Service, call our Parish Office at (727) 937-3540 to make arrangements.

Kollyva (μνημόσυνα) for memorials can be ordered through:
Antonia Korfias (727) 937-8785
Irene Koutelas (727) 934-5245
Evangelia Stavropoulos (727) 937-5649

Contact info for these preparers is provided as a service to parishioners and does not imply endorsement.

40 Day Prayer List

Peter, Helen, Maria, Gabriel, Michael, Chrisovalandou, Anastasia, Evangelos, Philip, Irene, Nikitas, Evdokia, Konstantinos, Nicoletta, Athanasios, Fotini, Georgios, Janathan, Kalliope, Michalis, Maria, Angela

 A Prayer for Healing

"Heavenly Father, physician of our souls and bodies, who have sent Your only-begotten Son and our Lord Jesus Christ to heal every sickness and infirmity, visit and heal me, Your servant, from all physical and spiritual ailments through the grace of Your Christ.  Grant me patience in this sickness, strength of body and spirit, and recovery of health.  Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed.  I pray that You heal me as Your servant and grant me the gift of complete health.  For You are the source of healing and to You I give glory, Father, Son and Holy Spirit. Amen."

To add a loved one to this list, or to keep one from being taken off after 40 days, please contact our Administrative Assistant on Mondays by 5:00pm. (denise@stnicholastarpon.org / (727) 937-3540 ext 102)
 
Our Priests are Here for YOU
If you, or a loved one, would like to request a priestly visit due to illness or extenuating circumstances, please call Father Athanasios (727) 741-0139 or Father Sampson (941) 266-3229.
If you are in spiritual need, Father Athanasios and Father Sampson want to make themselves available to you and ask you to please call/text or email them directly rather than through social media.

On Duty Council Members

Team 1

James Shoemaker

Niko Conkel

Themis Fountotos Tezza

Charles Samarkos

Costas Sisois

Gus Tsambis

Tony Zaronias

 

 

BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the 2nd Mode

When You descended unto death, O Lord who yourself are immortal Life, then did You mortify Hades by the lightning flash of Your Divinity. Also when You raised the dead from the netherworld, all the Powers of the heavens were crying out: O Giver of life, Christ our God, glory be to You.
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Apolytikion of Forefeast of the Annunciation in the Fourth Tone

Today is the prelude of universal joy; let us keep the forefeast in gladness. For, behold, Gabriel cometh with fear and wonder unto the Virgin, bringing her the good tidings: Rejoice, thou who art full of grace; the Lord is with thee.
Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρὰς τὰ προοίμια, τὴν προεόρτιον ἆσαι προτρέπεται, ἰδοὺ γὰρ Γαβριὴλ παραγίνεται, καὶ πρὸς αὐτὴν ἐκβοήσεται, Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Apolytikion of Sun. of St. Gregory Palamas in the Plagal of the Fourth Tone

O Gregory the Miracle Worker, light of Orthodoxy, support and teacher of the Church, comeliness of Monastics, invincible defender of theologians, the pride of Thessalonica, and preacher of grace, intercede forever that our souls may be saved.
Ὀρθοδοξίας ὁ φωστὴρ, Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε, τῶν μοναστῶν ἡ καλλονὴ, τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος· Γρηγόριε θαυματουργὲ Θεσσαλονίκης τὸ καύχημα κήρυξ τῆς χάριτος· ἱκέτευε διὰ παντός, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Seasonal Kontakion in the 4th Mode

At the great Archangel's voice, O Theotokos, the All-holy Spirit came upon thee and thou didst conceive Him that is one in essence and throne with God the Father, O Adam's recovery.
Ἐπελεύσει Πνεύματος τοῦ Παναγίου, τοῦ Πατρὸς τὸν σύνθρονον, καὶ ὁμοούσιον φωνή, τοῦ Ἀρχαγγέλου συνέλαβες, Θεοκυῆτορ, Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Sunday of St. Gregory Palamas
The Reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 1:10-14; 2:1-3

"IN THE BEGINNING, Thou, Lord, didst found the earth in the beginning, and the heavens are the work of thy hands; they will perish, but thou remainest; they will all grow old like a garment, like a mantle thou wilt roll them up, and they will be changed. But thou art the same, and thy years will never end." But to what angel has he ever said, "Sit at my right hand, till I make thy enemies a stool for thy feet?" Are they not all ministering spirits sent forth to serve, for the sake of those who are to obtain salvation?

Therefore we must pay closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. For if the message declared by angels was valid and every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard him.

Sunday of St. Gregory Palamas
Πρὸς Ἑβραίους 1:10-14, 2:1-3

Κατʼ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; Οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα, εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσιν, μήποτε παραρρυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ διʼ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη.


Gospel Reading

Sunday of St. Gregory Palamas
The Reading is from Mark 2:1-12

At that time, Jesus entered Capernaum and it was reported that he was at home. And many were gathered together, so that there was no longer room for them, not even about the door; and he was preaching the word to them. And they came, bringing to him a paralytic carried by four men. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him; and when they had made an opening, they let down the pallet on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "My son, your sins are forgiven." Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, "Why does this man speak thus? It is a blasphemy! Who can forgive sins but God alone?" And immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, "Why do you question thus in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, take up your pallet and walk? But that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins"-he said to the paralytic-"I say to you, rise, take up your pallet and go home." And he rose, and immediately took up the pallet and went out before them all; so that they were all amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this!"

Sunday of St. Gregory Palamas
Κατὰ Μᾶρκον 2:1-12

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς εἰς Καπερναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων· καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας - λέγει τῷ παραλυτικῷ· σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.


BACK TO TOP

Saints and Feasts

02_palamas2
March 24

Sunday of St. Gregory Palamas

This divine Father, who was from Asia Minor, was from childhood reared in the royal court of Constantinople, where he was instructed in both religious and secular wisdom. Later, while still a youth, he left the imperial court and struggled in asceticism on Mount Athos, and in the Skete at Beroea. He spent some time in Thessalonica being treated for an illness that came from his harsh manner of life. He was present in Constantinople at the Council that was convened in 1341 against Barlaam of Calabria, and at the Council of 1347 against Acindynus, who was of like mind with Barlaam; Barlaam and Acindynus claimed that the grace of God is created. At both these Councils, the Saint contended courageously for the true dogmas of the Church of Christ, teaching in particular that divine grace is not created, but is the uncreated energies of God which are poured forth throughout creation: otherwise it would be impossible, if grace were created, for man to have genuine communion with the uncreated God. In 1347 he was appointed Metropolitan of Thessalonica. He tended his flock in an apostolic manner for some twelve years, and wrote many books and treatises on the most exalted doctrines of our Faith; and having lived for a total of sixty-three years, he reposed in the Lord in 1359.

His holy relics are kept in the Cathedral of Thessalonica. A full service was composed for his feast day by the Patriarch Philotheus in 1368, when it was established that his feast be celebrated on this day. Since works without right faith avail nothing, we set Orthodoxy of faith as the foundation of all that we accomplish during the Fast, by celebrating the Triumph of Orthodoxy the Sunday before, and the great defender of the teachings of the holy Fathers today.


Allsaint
March 24

Artemon the Presbyter


Allsaint
March 24

Zachariah the Recluse


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Now Matthew indeed saith, that "they brought him," but the others, that they also broke up the roof, and let him down. And they put the sick man before Christ, saying nothing, but committing the whole to Him.
St. John Chrysostom
Homily 29 on Matthew 9, 1. B#54, pp. 195, 196, 4th Century

For though in the beginning He Himself went about, and did not require so much faith of them that came unto Him; yet in this case they both approached Him, and had faith required on their part. For, "Seeing," it is said, "their faith;" that is, the faith of them that had let the man down.
St. John Chrysostom
Homily 29 on Matthew 9, 1. B#54, pp. 195, 196, 4th Century

BACK TO TOP

A Moment with Our Ministries

Little Lambs

Little Lambs Flyer


Community Center Event Hosting

St. Nicholas Community Center & Conference Hall's 18,000 sq ft, commercial kitchens, full-service bar area, professional stage & audio/visual equipment and comfortable seating make it a perfect venue for hosting your next event. 

For booking information, or to arrange a venue tour, please visit our new venue website or call the Parish Offices at (727) 937-3540. 


Stewardship Ministry

Stewardship 2018 One day, a person complained to their priest that the Church and Christianity is one continual “give, give, give.” To which the priest replied, “Thank you very much for the finest definition of Christianity I have ever heard. You’re right, Christianity is all about a constant “give, give, give.”

God giving His only Son to the world to show His unconditional love. His Son Jesus giving His life on the cross to forgive our sins and destroy death. Then our Lord’s disciples giving all they had to make sure God’s Good News of love was preached to all people everywhere. They not only gave away their homes and businesses, but even gave up their lives as martyrs in gratitude to God!

If you are not a Steward this year, we invite you
to have the opportunity to participate!

Visit www.stnicholastarpon.org/give to start today.


Letters of good standing, transcripts

Are you participating in a sacrament and need to prove you are an active member of St Nicholas Cathedral? Do you need a copy of your baptismal information? Letters of good sacramental & financial standing are provided following a meeting with the Dean of the Cathedral; please plan your appointment with Fr Athanasios well in advance in order to meet all deadlines prior to the scheduled sacrament. If you need a baptism or marriage transcript, please allow an extra 2-3 weeks for signature verification from our Metropolis.


2019 Enrollment Pre-School

01/13/2019


BACK TO TOP

Parish Bulletin Board

BACK TO TOP

Master Calendar

 • St Nicholas Master Calendar

  March 24 to April 1, 2019

  Sunday, March 24

  Fr Athanasios On-Call (727) 741-0139 for Emergencies

  Sunday of St. Gregory Palamas

  7:00AM Othros/Matins

  8:15AM First Divine Liturgy

  10:20AM Sunday School

  10:30AM Adult Catechism

  11:00AM Second Divine Liturgy

  1:00PM Women's Retreat Committee Meeting

  6:00PM Great Vespers

  Monday, March 25

  Office Closed - Annunciation Day

  Annunciation of the Theotokos

  8:00AM Soup Kitchen Meal

  8:00AM Orthros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  4:30PM Greek Folk Dance Practice - Elementary School

  5:00PM Byzantine Children's Choir

  5:30PM Folk Music Ministry

  6:00PM Great Compline

  6:30PM Greek Folk Dance Practice - Middle School

  7:15PM Greek Folk Dance Practice - High School

  7:30PM For Fun Dance Group

  Tuesday, March 26

  Synaxis in honor of the Archangel Gabriel

  4:30PM Greek School

  6:00PM Great Compline

  7:00PM Boy Scout Troop 106

  7:00PM Young Adult Open Gym

  Wednesday, March 27

  The Holy Matrona of Thessalonica

  10:30AM Little Lambs

  6:00PM Presanctified Liturgy

  7:30PM Greek Bible Study

  7:30PM GOYA Open Gym Night

  Thursday, March 28

  Hilarion the New

  9:30AM Women's Book Club

  4:30PM Greek School

  6:00PM Great Compline

  7:00PM Choir Practice

  Friday, March 29

  Mark, Bishop of Arethusa

  9:00AM Presanctified Liturgy

  7:00PM Salutations to the Theotokos

  Saturday, March 30

  John Climacus the Righteous, author of The Divine Ladder of Ascent

  Sunday, March 31

  Fr Sampson On-Call (941) 266-3229 for Emergencies

  Sunday of the Holy Cross

  7:45AM Orthros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  12:30PM Greek Independence Day Parade

  Monday, April 1

  Mary of Egypt

BACK TO TOP