Publish-header
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral
Publish Date: 2019-06-30
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral

General Information

 • Phone:
 • (727) 937-3540
 • Fax:
 • (727) 937-1739
 • Street Address:

 • 36 North Pinellas Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689
 • Mailing Address:

 • 17 East Tarpon Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689


Contact Information
Services Schedule

Sundays / Κυριακή
7:00am - Matins / Όρθρος
8:15am - Divine Liturgy (Greek) / Θεία Λειτουργία
11:00am - Diving Liturgy (English) / Θεία Λειτουργία

Wednesdays / Τετάρτη
6:00pm - Paraklesis to Theotokos / Παράκληση στη Θεοτόκο

Saturdays / Σάββατο
6:00pm - Great Vespers / Μέγας Εσπερινός


Past Bulletins


Dean's Message

Haros

A God of Compassion

When our Lord saw the worsening state of our world, He sent out twelve men with the following instructions. “Preach as you go, saying, ‘The kingdom of heaven is at hand.’ Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons.” (Matthew 10.8) These twelve men, knowing their charge, and knowing the love that God has for His people, set out to establish His Church.

 Today the Church commemorates the Holy Apostles, as a group, and the ministry they established. Just two weeks ago we sang the Hymn of Pentecost. “O blessed are You O Christ our God, Who by sending down the Holy Spirit upon them, made the fishermen wise and through them illumined the world, and to You the universe was ever drawn. Glory to You, O God.” The men, former fishermen and tradesmen, established the Church for us, never straying from the truth of Christ.

 But they did not establish the Church just as a social club, or mere philosophy. They established the Church to bring hope of a new life to those who were lost in the world. The Gospel today begins, “When Jesus saw the crowds, He had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd.” (Matthew 9.36) He gave us the Apostles as our Shepherds.

 It has been more than two thousand years since the first Pentecost, but God has never forgotten His people. Many are still lost, but God has continued to provide us with a shepherd to lead us. Through the Mystery (Sacrament) of Ordination, God continues to send out apostles to the lost, in the persons of our Holy Bishops.

 Their job remains the same centuries later; heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. Though we may now know these ailments in spiritual terms, their responsibility is no less vital to us today as it was then. In fact the Bishops, in the same way as the Holy Apostles, send out Priests and Deacons to further the opportunity to reach even more faithful. The centuries have passed and the Church has grown exponentially, but the mission has never faltered because God has never faltered.

 There are still people who need the hope of Christ. There are still people who need to be healed. The future of our glorious Cathedral Family, like our past, is one of love and compassion. As God sent out the Holy Apostles, now He send us. It is our turn to bring hope. Are we ready for the challenge?

 

BACK TO TOP

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
June 30

Michael the New Martyr of Athens


30_12apost
June 30

Synaxis of the Twelve Holy Apostles

The names of the Twelve Apostles are these: Simon, who was called Peter, and his brother Andrew, the First-called; James the son of Zebedee, and his brother John, who was also the Evangelist and Theologian; Philip, and Bartholomew (see also June 11); Thomas, and Matthew the publican, who was also called Levi and was an Evangelist; James the son of Alphaeus, and Jude (also called Lebbaeus, and surnamed Thaddaeus), the brother of James, the Brother of God; Simon the Cananite ("the Zealot"), and Matthias, who was elected to fill the place of Judas the traitor (see Aug. 9).


30_12apost
June 30

Synaxis of the Twelve Holy Apostles

The names of the Twelve Apostles are these: Simon, who was called Peter, and his brother Andrew, the First-called; James the son of Zebedee, and his brother John, who was also the Evangelist and Theologian; Philip, and Bartholomew (see also June 11); Thomas, and Matthew the publican, who was also called Levi and was an Evangelist; James the son of Alphaeus, and Jude (also called Lebbaeus, and surnamed Thaddaeus), the brother of James, the Brother of God; Simon the Cananite ("the Zealot"), and Matthias, who was elected to fill the place of Judas the traitor (see Aug. 9).


BACK TO TOP

Cathedral Listings

Memorials

9:00 AM Divine Liturgy  

 

  

*THE DEADLINE IS MONDAY 5PM FOR ALL BULLETIN INFORMATION*

 

Memorial & Artoklasia Service Planning

If you are in need of a Memorial or are contemplating having an Artoklasia Service, call our Parish Office at (727) 937-3540 to make arrangements.

Kollyva (μνημόσυνα) for memorials can be ordered through:
Antonia Korfias (727) 937-8785
Irene Koutelas (727) 934-5245
Evangelia Stavropoulos (727) 937-5649

Contact info for these preparers is provided as a service to parishioners and does not imply endorsement.

40 Day Prayer List

Konstantinos, Nicoletta, Athanasios, Fotini, Georgios, Janathan, Kalliope, Michalis, Maria, Angela, George, Kathryn, George, Bill, Eugenia, Isabella, Pericles, George T, Thelma B, Mary

 A Prayer for Healing

"Heavenly Father, physician of our souls and bodies, who have sent Your only-begotten Son and our Lord Jesus Christ to heal every sickness and infirmity, visit and heal me, Your servant, from all physical and spiritual ailments through the grace of Your Christ.  Grant me patience in this sickness, strength of body and spirit, and recovery of health.  Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed.  I pray that You heal me as Your servant and grant me the gift of complete health.  For You are the source of healing and to You I give glory, Father, Son and Holy Spirit. Amen."

To add a loved one to this list, or to keep one from being taken off after 40 days, please contact our Administrative Assistant on Mondays by 5:00pm. (denise@stnicholastarpon.org / (727) 937-3540 ext 102)
 
Our Priests are Here for YOU
If you, or a loved one, would like to request a priestly visit due to illness or extenuating circumstances, please call Father Athanasios (727) 741-0139 or Father Sampson (941) 266-3229.
If you are in spiritual need, Father Athanasios and Father Sampson want to make themselves available to you and ask you to please call/text or email them directly rather than through social media.

On Duty Council Members

Team 1

James Shoemaker

Niko Conkel

Themis Fountotos Tezza

Charles Samarkos

Costas Sisois

Gus Tsambis

Tony Zaronias

 

 

BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the 1st Mode

The stone that had been sealed before Your tomb by the Jews and the soldiers guarding did watch over Your pure and sacred body. O Savior the third day You arose, and unto all the world did You give life. Where by all the heavenly powers did proclaim that You are the giver of life. Glory unto our resurrected Christ. Glory unto Your Kingdom. Glory to Your dispensation O You alone who loves all.
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα· Δόξα τῇ ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ Βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Apolytikion for Synaxis of the 12 Apostles in the 3rd Mode

O Holy Apostles, intercede with the merciful God that He grant unto our souls forgiveness of offenses.
Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Seasonal Kontakion in the 2nd Mode

O Protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the creator most constant: O despise not the voices of those who have sinned; but be quick, O good one, to come unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed thou to make supplication, O thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Synaxis of the Twelve Holy Apostles
The Reading is from St. Paul's First Letter to the Corinthians 4:9-16

Brethren, God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death; because we have become a spectacle to the world, to angels and to men. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute. To the present hour we hunger and thirst, we are ill-clad and buffeted and homeless, and we labor, working with our own hands. When reviled, we bless; when persecuted, we endure; when slandered, we try to conciliate; we have become, and are now, as the refuse of the world, the off-scouring of all things. I do not write this to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel. I urge you, then, be imitators of me.

Synaxis of the Twelve Holy Apostles
Πρὸς Κορινθίους α' 4:9-16

Ἀδελφοί, ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους· ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις, καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν, καὶ διψῶμεν, καὶ γυμνητεύομεν, καὶ κολαφιζόμεθα, καὶ ἀστατοῦμεν, καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν· διωκόμενοι ἀνεχόμεθα· βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλʼ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλʼ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.


Gospel Reading

Synaxis of the Twelve Holy Apostles
The Reading is from Matthew 9:36, 10:1-8

At that time, when Jesus saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. And he called to him his twelve disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal every disease and every infirmity. The names of the twelve apostles are these: first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; James the son of Alphaios, and Thaddaios; Simon the Cananaean. and Judas Iscariot, who betrayed him. These twelve Jesus sent out, charging them, "Go nowhere among the Gentiles, and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And preach as you go, saying, 'The kingdom of heaven is at hand.' Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying, give without pay."

Synaxis of the Twelve Holy Apostles
Κατὰ Ματθαῖον 9:36, 10:1-8

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ᾿Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ ᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ᾿Ιησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

He puts an end to the woman's fear ... He sets her right, in respect of her thinking to be hid ... He exhibits her faith to all, so as to provoke the rest also to emulation ...
St. John Chrysostom
Homily 31 on Matthew 9, 4th Century

But of what laborers doth He speak here? Of the twelve disciples...He sent them out alone. ...Because though they were but twelve, He made them many from that time forward, not by adding to their number, but by giving them power. ...He Himself at once ordains them...Whence it is evident that Himself is the husbandman, Himself the Lord of the harvest...Still the Spirit was not yet given...How then did they cast out the spirits? By His command, by His authority. ...Seest thou the greatness of their ministry? Seest thou the dignity of apostles?...See how He provides for their conduct, and that no less than for their miracles, implying that the miracles without this are nothing. Thus He both quells their pride by saying, "Freely ye have received, freely give;" and takes order for their being clear of covetousness.
St. John Chrysostom
Homily 32 on Matthew 9, 4th Century

BACK TO TOP

A Moment with Our Ministries

Community Center Event Hosting

St. Nicholas Community Center & Conference Hall's 18,000 sq ft, commercial kitchens, full-service bar area, professional stage & audio/visual equipment and comfortable seating make it a perfect venue for hosting your next event. 

For booking information, or to arrange a venue tour, please visit our new venue website or call the Parish Offices at (727) 937-3540. 


Little Lambs

Little Lambs Flyer


Letters of good standing, transcripts

Are you participating in a sacrament and need to prove you are an active member of St Nicholas Cathedral? Do you need a copy of your baptismal information? Letters of good sacramental & financial standing are provided following a meeting with the Dean of the Cathedral; please plan your appointment with Fr Athanasios well in advance in order to meet all deadlines prior to the scheduled sacrament. If you need a baptism or marriage transcript, please allow an extra 2-3 weeks for signature verification from our Metropolis.


Philoptochos (A Friend of the Poor) Ministry

Philoptochos Circle Logo

 

ST NICHOLAS PHILOPTOCHOS

 Hours of Operation
Mon: 9:00 AM - 10:00 AM
Tues-Thurs: 10:00 AM -12:00 Noon
18 Hibiscus Street (located directly behind St Nicholas Cathedral) 

National Philoptochos Mission Statement
To aid the poor, the destitute, the hungry, the aged, the sick, the unemployed, the orphaned, the imprisoned, the widowed, the handicapped, the victims of disasters, to undertake the burial of impoverished persons and to offer assistance to anyone who may need the help of the Church through fund-raising efforts. 

As Philoptochos will begin their general meetings in September, we want you to be aware of the topics that will be shared, as they are those that were discussed at the National Philoptochos Conference in Boston, MA.
Human Trafficking
Opioid Epidemic
Educational Initiatives
How to Stop Bullying in Your Community
Being Safe & Smart: Using Technology
Women’s Health Initiatives
Inclusion Ministries
Alzheimer’s Disease: Awareness / Understanding / Support / Care 

Check out our chapter's greenhouse project challenge video update.

If you would like to make a difference, learn from others and create relationships that will last a lifetime please send your name, e-mail. phone number and address to:

St Nicholas Philoptochos
PO Box 2043
Tarpon Springs, FL 34689

Annual Membership Fee of $35.00 assists Philoptochos to continue serving the poor.


Stewardship Ministry

Stewardship 2018 One day, a person complained to their priest that the Church and Christianity is one continual “give, give, give.” To which the priest replied, “Thank you very much for the finest definition of Christianity I have ever heard. You’re right, Christianity is all about a constant “give, give, give.”

God giving His only Son to the world to show His unconditional love. His Son Jesus giving His life on the cross to forgive our sins and destroy death. Then our Lord’s disciples giving all they had to make sure God’s Good News of love was preached to all people everywhere. They not only gave away their homes and businesses, but even gave up their lives as martyrs in gratitude to God!

If you are not a Steward this year, we invite you
to have the opportunity to participate!

Visit www.stnicholastarpon.org/give to start today.


2019 Enrollment Pre-School

01/13/2019


BACK TO TOP

Parish Bulletin Board

  St. Nicholas Greek Orthodox Preschool

  St. Nicholas Greek Orthodox Preschool

  Now enrolling 2019-2020


  St. Nicholas Summer Camp - July 29- Aug 2, 2019

  St. Nicholas Summer Camp - July 29- Aug 2, 2019

  St. Nicholas Sunday School Ministry is seeking volunteers to assist with this year's St. Nicholas Summer Camp. We are also seeking new classroom teachers and assistants for the 2019-2020 school year. Please contact George Tsangranis to learn more: george.tsongranis@gmail.com or 727-942-3502.


  2019 St. Nicholas Church Camp Running the Race

  2019 St. Nicholas Church Camp Running the Race

  St. Nicholas Church Camp Running the Race


  St. Nicholas Cathedral Women's Retreat - September 27-28, 2019

  St. Nicholas Cathedral Women's Retreat - September 27-28, 2019

  Women's Retreat - Retreat Presenter Sylvia Leontaritis. For more information contact Presvytera Vassi Haros - 843-269-5947.


  Bookstore Summer Hours

  Bookstore Summer Hours

  Bookstore Summer Hours


  Looking for Tarpon High School-Middle School Mentors

  Looking for Tarpon High School-Middle School Mentors

  Looking for Tarpon High School and Tarpon Middle School Mentors! We are looking for spirited volunteer mentors who are willing to join the Pinellas County School system in transforming the path for our youth and the communities they live in during their lunch hours. There are many opportunities to volunteer as a mentor to the youth of Pinellas County such as Role Modeling, Tutoring, Take Stock in Kids, Big Brother Big Sister, and Lunch Pals. The volunteer coordinators have helped Fr. Sampson and other church’s volunteers make matches with youth from their own respective communities but ultimately will pair volunteers with youth that will enrich both the Mentee and the Mentor. If you are interested, contact Fr. Sampson Kasapakis at FrSampson@stnicholastarpon.org or on his phone (941)-266-3229.  Please note that before you can begin, you will need to attend a one-hour workshop with presenters from the County School Board and you will be matched to a school closest to where you live or work. Bring a Friend - Make an Impact, be a Mentor. Act Now.


  Engage Orthodoxy Marriage and Family Retreat

  Engage Orthodoxy Marriage and Family Retreat

  Engage Orthodoxy Marriage and Family Retreat


  Why Do Archbishops Get Enthroned?

  Why Do Archbishops Get Enthroned?

  An enthronement places a bishop or archbishop in.......


  Invitation to Enthronement - Greek

  Invitation to Enthronement - Greek

  Greek Invitation to Enthronement for His Eminence Archbishop Nikitas.


  Invitation to Enthronement

  Invitation to Enthronement

  Invitation to Enthronement for His Eminence Archbishop Nikitas.


BACK TO TOP

Master Calendar

 • St Nicholas Master Calendar

  June 30 to July 8, 2019

  Sunday, June 30

  Fr Athanasios On-Call (727) 741-0139 for Emergencies

  Synaxis of the Twelve Holy Apostles

  7:45AM Orthros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  Monday, July 1

  Cosmas & Damian the Holy Unmercenaries

  8:00AM Blessing of the Waters

  8:00AM Soup Kitchen Meal

  Tuesday, July 2

  Deposition of the Precious Robe of the Theotokos in Blachernae

  6:00PM Young Adult Open Gym

  Wednesday, July 3

  Hyacinth the Martyr of Caesarea & Theodotos and Theodota the Martyrs

  7:00PM GOYA Open Gym

  Thursday, July 4

  Office Closed - Independence Day

  Andrew of Crete Author of the Great Canon

  Friday, July 5

  Athanasius of Mount Athos

  7:00AM Philoptochos Baking

  Saturday, July 6

  Sisoës the Great

  Sunday, July 7

  Fr Sampson On-Call (941) 266-3229 for Emergencies

  3rd Sunday of Matthew

  7:45AM Orthros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  12:00PM Women's Retreat Meeting

  Monday, July 8

  The Holy Great Martyr Procopius

BACK TO TOP