Publish-header
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral
Publish Date: 2019-09-29
Bulletin Contents
18_lukewriting
Organization Icon
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral

General Information

 • Phone:
 • (727) 937-3540
 • Fax:
 • (727) 937-1739
 • Street Address:

 • 36 North Pinellas Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689
 • Mailing Address:

 • 17 East Tarpon Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689


Contact Information
Services Schedule

Sundays / Κυριακή
7:00am - Matins / Όρθρος
8:15am - Divine Liturgy (Greek) / Θεία Λειτουργία
11:00am - Diving Liturgy (English) / Θεία Λειτουργία

Wednesdays / Τετάρτη
6:00pm - Paraklesis to Theotokos / Παράκληση στη Θεοτόκο

Saturdays / Σάββατο
6:00pm - Great Vespers / Μέγας Εσπερινός


Past Bulletins


Dean's Message

Haros

The Christian Life is about Endurance

Let’s face it. Life is hard. It doesn’t really matter what job we have or what privileges and benefits we have inherited from our ancestors, each of us has to wake up in the morning and struggle to make it through our day. Sometimes the struggle might be as basic as sorting through the “to do list” for the day, but we all struggle to get through each day. So when we hear that the Gospel of Christ is GOOD NEWS our ears perk up and our attention turns toward the Church. But too often we hear the message of the Church, which is the message of the Cross, and we reject the Church in favor of an easier way. Life is hard enough we think; why should being a Christian be even harder?

 If you haven’t at least once considered the life of the Church in this way, then you haven’t really been trying to live as the Church teaches – morning and evening prayers, fasting, attending long Church services, taking care of the poor....and these are just a few things the Church invites you to do as a Christian.

 Saint Paul teaches us, “But we have this treasure in earthen vessels, to show that the transcendent power belongs to God and not to us.  We are afflicted in every way, but not crushed; perplexed, but not driven to despair; persecuted, but not forsaken; struck down, but not destroyed; always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies.  For while we live we are always being given up to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh.” (2 Corinthians 4.7-11)

 Sometimes we just need a bit of a reminder that, even though life has its challenges, the hope of the Gospel isn’t about this life. The hope of the Gospel is in the life that God has planned for us, living with Him in heaven. Saint Paul knew this. He knew the true struggle of every Christian. For many of us the question still remains, “If life is so difficult already, why does the Church add so much more to the expectations? Why can’t the Church give us an easier road so we can come to Church for peace and quiet rather than more struggle?” Many of us even say, “I don’t want to come to Church and feel anxious. I just want to come and be at peace.”

 Is it possible we think fasting, and tithing, and reading the Bible and all the other “jobs” the Church asks us to accomplish, is too much because we simply do not understand why the Church has given us this life in the first place? Eve depended on her understanding of the benefit of eating the apple rather than on God, and we know what happened to Eve? Saint Paul is trying to remind us, “The transcendent power belongs to God and not to us.” The Church, through the entire life it presents to us, is trying to help us depend upon God rather than ourselves, and that takes endurance. It won’t be easy. That much we know, but it is worth the struggle. Two thousand years of holy men and women have shown us that much as well.

 

BACK TO TOP

Adult Catechism

Bulletin_builder_fr_sampson_pic_adult_cathecism

 

BACK TO TOP

Saints and Feasts

18_lukewriting
September 29

2nd Sunday of Luke


Symeonstyliteskiriakos
September 29

Cyriacus the Hermit of Palestine

This Saint was born in Corinth in 448. He went to Palestine to the Lavra of Euthymius the Great, but because of his youth was sent by Saint Euthymius to Saint Gerasimus; after the death of Saint Gerasimus he returned to the Lavra of Saint Euthymius. Later he took on a more rigorous life of asceticism in the wilderness of Natoufa, where there was nothing to eat except the exceedingly bitter wild herb called squills, which, however, through his prayers, God made sweet for him and his disciple. He lived 107 years and reposed in the year 555.


Allsaint
September 29

Martyr Petronius


BACK TO TOP

Cathedral Listings

Memorials

9:00 AM Divine Liturgy

Elias Markonios -3 Years

Ioannis Zaronias - 11 Years 

 

 

   Today's Coffee Hour is cancelled. We would like to encourage other ministries in hosting the Coffee Hour, so please contact Chris Palaidis at 727-808-3895.

 

  *THE DEADLINE IS MONDAY 5PM FOR ALL BULLETIN INFORMATION*

  Memorial & Artoklasia Service Planning

If you are in need of a Memorial or are contemplating having an Artoklasia Service, call our Parish Office at (727) 937-3540 to make arrangements.

Kollyva (μνημόσυνα) for memorials can be ordered through:
Antonia Korfias (727) 937-8785
Irene Koutelas (727) 934-5245
Evangelia Stavropoulos (727) 937-5649

Contact info for these preparers is provided as a service to parishioners and does not imply endorsement.

40 Day Prayer List

Nickolas, Panagiotis, Pamela, Diane, Justin, Irene, Peter, Christina, Mary, Victoria, Maria, Anna, Frieda, Dawson

 A Prayer for Healing

"Heavenly Father, physician of our souls and bodies, who have sent Your only-begotten Son and our Lord Jesus Christ to heal every sickness and infirmity, visit and heal me, Your servant, from all physical and spiritual ailments through the grace of Your Christ.  Grant me patience in this sickness, strength of body and spirit, and recovery of health.  Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed.  I pray that You heal me as Your servant and grant me the gift of complete health.  For You are the source of healing and to You I give glory, Father, Son and Holy Spirit. Amen."

To add a loved one to this list, or to keep one from being taken off after 40 days, please contact our Administrative Assistant on Mondays by 5:00pm. (denise@stnicholastarpon.org / (727) 937-3540 ext 102)
 
Our Priests are Here for YOU
If you, or a loved one, would like to request a priestly visit due to illness or extenuating circumstances, please call Father Athanasios (727) 741-0139 or Father Sampson (941) 266-3229.
If you are in spiritual need, Father Athanasios and Father Sampson want to make themselves available to you and ask you to please call/text or email them directly rather than through social media.

On Duty Council Members

Team 2

Nikitas Manias

Chris Palaidis

George Stamas

John Stamas

Karen Koulias

Nicholas Athanasatos

Irene Karavokiros

 

 

 

BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal 2nd Mode

When the angelic powers appeared at your tomb and those who guarded You became as though dead, and standing by Your sepulchre was Mary seeking Your pure and sacred body. For You did vanquish Hades and uncorrupted by its touch You came unto the virgin woman, bestowing the gift of life O You who rose from the dead. Lord we give glory to You.
Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for Cyriacus the Anchorite in the 1st Mode

Thou didst prove to be a citizen of the desert, an angel in the flesh, and a wonderworker, O Cyriacus, our God-bearing Father. By fasting, vigil, and prayer thou didst obtain heavenly gifts, and thou healest the sick and the souls of them that have recourse to thee with faith. Glory to Him that hath given thee strength. Glory to Him that hath crowned thee. Glory to Him that worketh healings for all through thee.
Τής ερήμου πολίτης, καί εν σώματι Άγγελος, καί θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Κυριακέ, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τούς νοσούντας, καί τάς ψυχάς τών πίστει προστρεχόντων σοι, Δόξα τώ δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τώ σέ στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού πάσιν ιάματα.

Seasonal Kontakion in the 2nd Mode

O Protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the creator most constant: O despise not the voices of those who have sinned; but be quick, O good one, to come unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed thou to make supplication, O thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

2nd Sunday of Luke
The Reading is from St. Paul's Second Letter to the Corinthians 4:6-15

Brethren, it is the God who said, "Let light shine out of darkness," who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ.

But we have this treasure in earthen vessels, to show that the transcendent power belongs to God and not to us. We are afflicted in every way, but not crushed; perplexed, but not driven to despair; persecuted, but not forsaken; struck down, but not destroyed; always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. For while we live we are always being given up to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. So death is at work in us, but life in you.

Since we have the same spirit of faith as he had who wrote, "I believed, and so I spoke," we too believe, and so we speak, knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with you into his presence. For it is all for your sake, so that as grace extends to more and more people it may increase thanksgiving, to the glory of God.

2nd Sunday of Luke
Πρὸς Κορινθίους β' 4:6-15

Ἀδελφοί, ὁ θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν· ἐν παντὶ θλιβόμενοι, ἀλλʼ οὐ στενοχωρούμενοι· ἀπορούμενοι, ἀλλʼ οὐκ ἐξαπορούμενοι· διωκόμενοι, ἀλλʼ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι· καταβαλλόμενοι, ἀλλʼ οὐκ ἀπολλύμενοι· πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. Ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. Ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον, Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν· εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ, καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. Τὰ γὰρ πάντα διʼ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.


Gospel Reading

2nd Sunday of Luke
The Reading is from Luke 6:31-36

The Lord said, "As you wish that men would do to you, do so to them. If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive as much again. But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for he is kind to the ungrateful and the selfish. Be merciful, even as your Father is merciful."

2nd Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 6:31-36

Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

The sign that thou lovest God, is this, that thou lovest thy fellow; and if thou hatest thy fellow, thy hatred is towards God. For it is blasphemy if thou prayest before God while thou art wroth. For thy heart also convicts thee, that in vain thou multipliest words: thy conscience rightly judges that in thy prayers thou profitest nought.
St. Ephraim the Syrian
ON ADMONITION AND REPENTANCE.

Let us then, bearing in mind all the things which have been said, show forth great love even towards our enemies; and let us ease away that ridiculous custom, to which many of the more thoughtless give way, waiting for those that meet them to address them first.
St. John Chrysostom
Homily 18 on Matthew 5, 4th Century

BACK TO TOP

A Moment with Our Ministries

Community Center Event Hosting

St. Nicholas Community Center & Conference Hall's 18,000 sq ft, commercial kitchens, full-service bar area, professional stage & audio/visual equipment and comfortable seating make it a perfect venue for hosting your next event. 

For booking information, or to arrange a venue tour, please visit our new venue website or call the Parish Offices at (727) 937-3540. 


Stewardship Ministry

Stewardship 2018 One day, a person complained to their priest that the Church and Christianity is one continual “give, give, give.” To which the priest replied, “Thank you very much for the finest definition of Christianity I have ever heard. You’re right, Christianity is all about a constant “give, give, give.”

God giving His only Son to the world to show His unconditional love. His Son Jesus giving His life on the cross to forgive our sins and destroy death. Then our Lord’s disciples giving all they had to make sure God’s Good News of love was preached to all people everywhere. They not only gave away their homes and businesses, but even gave up their lives as martyrs in gratitude to God!

If you are not a Steward this year, we invite you
to have the opportunity to participate!

Visit www.stnicholastarpon.org/give to start today.


Philoptochos (A Friend of the Poor) Ministry

Philoptochos Circle Logo

 

ST NICHOLAS PHILOPTOCHOS

 Hours of Operation
Mon: 9:00 AM - 10:00 AM
Tues-Thurs: 10:00 AM -12:00 Noon
18 Hibiscus Street (located directly behind St Nicholas Cathedral) 

National Philoptochos Mission Statement
To aid the poor, the destitute, the hungry, the aged, the sick, the unemployed, the orphaned, the imprisoned, the widowed, the handicapped, the victims of disasters, to undertake the burial of impoverished persons and to offer assistance to anyone who may need the help of the Church through fund-raising efforts. 

 

If you would like to make a difference, learn from others and create relationships that will last a lifetime please send your name, e-mail. phone number and address to:

St Nicholas Philoptochos
PO Box 2043
Tarpon Springs, FL 34689

Annual Membership Fee of $35.00 assists Philoptochos to continue serving the poor.


Letters of good standing, transcripts

Are you participating in a sacrament and need to prove you are an active member of St Nicholas Cathedral? Do you need a copy of your baptismal information? Letters of good sacramental & financial standing are provided following a meeting with the Dean of the Cathedral; please plan your appointment with Fr Athanasios well in advance in order to meet all deadlines prior to the scheduled sacrament. If you need a baptism or marriage transcript, please allow an extra 2-3 weeks for signature verification from our Metropolis.


2019 Enrollment Pre-School

01/13/2019


Little Lambs Flyer 2019


BACK TO TOP

Parish Bulletin Board

BACK TO TOP

Master Calendar

 • St Nicholas Master Calendar

  September 29 to October 7, 2019

  Sunday, September 29

  Fr Sampson On-Call (941) 266-3229 for Emergencies

  2nd Sunday of Luke

  7:45AM Orthros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  Monday, September 30

  Gregory the Illuminator, Bishop of Armenia

  8:00AM Soup Kitchen Meal

  12:00PM Tampa area Priest Luncheon

  4:30PM Folk Music Ministry

  4:30PM Greek Folk Dance Ministry

  6:00PM Orthodoxy 101

  7:30PM Orthodoxy 201

  Tuesday, October 1

  The Holy Protection of the Theotokos

  8:00AM Blessing of the Waters

  4:30PM Greek School

  7:00PM Bible Study on Romans

  7:00PM Young Adult Open Gym

  Wednesday, October 2

  The Holy Hieromartyr Cyprian and the Virgin Martyr Justina

  11:00AM Little Lambs

  1:00PM Epiphany Executive Committee

  6:00PM Greek Folk Dance Practice - Middle School

  6:00PM Paraklesis to the Thetokos

  7:00PM Visitation

  7:00PM Philadelphia Men

  7:00PM GOYA

  Thursday, October 3

  Fr. S OUT: HDF Contract

  Dionysios the Areopagite

  9:00AM Philoptochos Rummage Sale set up

  11:00AM Funeral: Ginnis

  4:30PM Greek School

  6:30PM Choir Practice

  Friday, October 4

  Hierotheus, Bishop of Athens

  9:00AM Philoptochos Rummage Sale

  Saturday, October 5

  TS Merchant Assoc Octoberfest

  Charitina the Martyr

  9:00AM Philoptochos Rummage Sale

  6:00PM Great Vespers

  Sunday, October 6

  Fr Athanasios On-Call (727) 741-0139 for Emergencies

  3rd Sunday of Luke

  7:00AM Othros/Matins

  8:15AM First Divine Liturgy

  10:20AM Sunday school

  11:00AM Second Divine Liturgy

  1:00PM Philoptochos Rummage Sale

  6:00PM Little Lambs Mom's Event

  6:30PM Women's Book Club

  Monday, October 7

  Sergius & Bacchus the Great Martyrs of Syria

BACK TO TOP