Publish-header
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral
Publish Date: 2019-10-06
Bulletin Contents
Nainwidow
Organization Icon
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral

General Information

 • Phone:
 • (727) 937-3540
 • Fax:
 • (727) 937-1739
 • Street Address:

 • 36 North Pinellas Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689
 • Mailing Address:

 • 17 East Tarpon Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689


Contact Information
Services Schedule

Sundays / Κυριακή
7:00am - Matins / Όρθρος
8:15am - Divine Liturgy (Greek) / Θεία Λειτουργία
11:00am - Diving Liturgy (English) / Θεία Λειτουργία

Wednesdays / Τετάρτη
6:00pm - Paraklesis to Theotokos / Παράκληση στη Θεοτόκο

Saturdays / Σάββατο
6:00pm - Great Vespers / Μέγας Εσπερινός


Past Bulletins


Dean's Message

Haros

Be Present and Pray

Several times in my ministry I have had the profound experience of spending time with families during a variety of tragedies. The most profound is when I am blessed to walk along with a parent who is forced to bury a child. I have long believed that human beings are not designed to bury children. As difficult as it can be to bury parents, grandparents and even spouses and siblings, there is a unique pain when a parent is faced with the death of a child, no matter how old that child is.

Today’s Gospel lesson offers us a glimpse of what can happen when a parent, in this case a widowed mother, is faced with such a tragedy. “When He came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother; and she was a widow. And a large crowd from the city was with her.” (Luke 7.12) The entire city was gathered around her trying to comfort her pain, but based upon my own experience is similar situations, her pain must have been unbearable. Nothing the crowd could have tried would have been enough to comfort her heart.

Of course there are other experiences in life when we can feel unconsolable pain. There likely will be times in our life when, despite the huge crowd gathered around us, we feel alone and without hope of relief from this pain, and nothing the crowd can say will make a difference. This is also why many times, as members of the crowd, we realize there are no words we can offer. We realize that our role is just to sit with them and pray.

It was God who was the only One able to comfort the widow from Nain, and He will always be there next to us when nothing else matters, when nothing else helps, when nothing else exists, when we are left alone, and she was. It will be God, and only God, who will be the One to hold our hand and comfort our pain. It isn’t that the crowd was useless. Their presence, not their words, is what mattered. It was their willingness to be present and to hold her hand, while God worked in His way.

As we continue along our journey of life as Orthodox Christians, our blessed opportunity won’t always be to be the healing others need. Even brilliant surgeons realize they are not always able to help heal. At those moments, our job will be to be present and to pray. Our job will be to allow God to heal, then to step in and remind each other, “God has visited His people.” (Luke 7.16)

 

BACK TO TOP

Adult Catechism

Bulletin_builder_fr_sampson_pic_adult_cathecism

 

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Nainwidow
October 06

3rd Sunday of Luke


Thomas
October 06

The Holy and Glorious Apostle Thomas

The name Thomas means, "twin." He was one of the Twelve, a Galilean by birth. Sophroneus (not the famous Patriarch of Jerusalem [7th Century, celebrated March 11], but a friend of Jerome's), quoted also by Jerome, says that Saint Thomas preached to the Parthians, Pesians, Medes, Hyrcanians, Bactrians, and neighbouring nations. According to Heracleon, the Apostle died a natural death; according to other accounts, he was martyred at Meliapur His tomb was known by Saint John Chrysostom to be at Edessa in Syria, to which city his holy relics may have been translated from India in the fourth century.


Allsaint
October 06

Eroteis the Martyr of Cappadocia


BACK TO TOP

Cathedral Listings

Memorials

8:15 AM Divine Liturgy

Sheila Stamas - 40 Days

Kalotina Mougros - 3 Months

Anastasia Tsangaris - 9 Mos.

Pantelis Krouskos - 1 Year

Maria Pantelis - 1 Year

George Theos - 5 Years

 

11:00 AM Divine Liturgy

 

   Today's Coffee Hour is hosted by St. Nicholas Kitchen. We would like to encourage other ministries in hosting the Coffee Hour, so please contact Chris Palaidis at 727-808-3895.

 

  *THE DEADLINE IS MONDAY 5PM FOR ALL BULLETIN INFORMATION*

  Memorial & Artoklasia Service Planning

If you are in need of a Memorial or are contemplating having an Artoklasia Service, call our Parish Office at (727) 937-3540 to make arrangements.

Kollyva (μνημόσυνα) for memorials can be ordered through:
Antonia Korfias (727) 937-8785
Irene Koutelas (727) 934-5245
Evangelia Stavropoulos (727) 937-5649

Contact info for these preparers is provided as a service to parishioners and does not imply endorsement.

40 Day Prayer List

Nickolas, Panagiotis, Pamela, Diane, Justin, Irene, Peter, Christina, Mary, Victoria, Maria, Anna, Frieda, Dawson

 A Prayer for Healing

"Heavenly Father, physician of our souls and bodies, who have sent Your only-begotten Son and our Lord Jesus Christ to heal every sickness and infirmity, visit and heal me, Your servant, from all physical and spiritual ailments through the grace of Your Christ.  Grant me patience in this sickness, strength of body and spirit, and recovery of health.  Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed.  I pray that You heal me as Your servant and grant me the gift of complete health.  For You are the source of healing and to You I give glory, Father, Son and Holy Spirit. Amen."

To add a loved one to this list, or to keep one from being taken off after 40 days, please contact our Administrative Assistant on Mondays by 5:00pm. (denise@stnicholastarpon.org / (727) 937-3540 ext 102)
 
Our Priests are Here for YOU
If you, or a loved one, would like to request a priestly visit due to illness or extenuating circumstances, please call Father Athanasios (727) 741-0139 or Father Sampson (941) 266-3229.
If you are in spiritual need, Father Athanasios and Father Sampson want to make themselves available to you and ask you to please call/text or email them directly rather than through social media.

On Duty Council Members

Team 1

James Shoemaker

Niko Conkel

Charles Samarkos

Costas Sisois

Gus Tsambis

Themis Fountotos Tezza

Tony Zaronias

 

 

 

BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Grave Mode

O Lord by Your sacred Cross You abolished death, and granted unto the thief blessed paradise. The Myrrh-bearers ceased lamenting and turned to joy. The apostles did preach the Good News at Your command, that You had risen from the dead O Christ Our God, bestowing Your mercy upon the world ever more.
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Apostle Thomas in the 3rd Mode

O Holy Apostle Thomas, intercede with the merciful God that He grant unto our souls forgiveness of offences.
Απόστολε Άγιε Θωμά, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Seasonal Kontakion in the 2nd Mode

O Protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the creator most constant: O despise not the voices of those who have sinned; but be quick, O good one, to come unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed thou to make supplication, O thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

3rd Sunday of Luke
The Reading is from St. Paul's Second Letter to the Corinthians 6:1-10

Brethren, working together with him, we entreat you not to accept the grace of God in vain. For he says, "At the acceptable time I have listened to you, and helped you on the day of salvation." Behold, now is the acceptable time; behold, now is the day of salvation. We put no obstacle in any one's way, so that no fault may be found with our ministry, but as servants of God we commend ourselves in every way: through great endurance, in afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, tumults, labors, watching, hunger; by purity, knowledge, forbearance, kindness, the Holy Spirit, genuine love, truthful speech, and the power of God; with the weapons of righteousness for the right hand and for the left; in honor and dishonor, in ill repute and good repute. We are treated as impostors, and yet are true; as unknown, and yet well known; as dying, and behold we live; as punished, and yet not killed; as sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing everything.

3rd Sunday of Luke
Πρὸς Κορινθίους β' 6:1-10

Ἀδελφοί, συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς - λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδού, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού, νῦν ἡμέρα σωτηρίας - μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία· ἀλλʼ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς· ὡς ἀγνοούμενοι, καὶ ἐπιγινωσκόμενοι· ὡς ἀποθνῄσκοντες, καὶ ἰδού, ζῶμεν· ὡς παιδευόμενοι, καὶ μὴ θανατούμενοι· ὡς λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες· ὡς πτωχοί, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες· ὡς μηδὲν ἔχοντες, καὶ πάντα κατέχοντες.


Gospel Reading

3rd Sunday of Luke
The Reading is from Luke 7:11-16

At that time, Jesus went to a city called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of the city, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow; and a large crowd from the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." And he came and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." And the dead man sat up, and began to speak. And he gave him to his mother. Fear seized them all; and they glorified God, saying, "A great prophet has arisen among us!" and "God has visited his people!"

3rd Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 7:11-16

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· μὴ κλαῖε· καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. ἔλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

That dead man was being buried, and many friends were conducting him to his tomb. But there meets him Christ, the Life and Resurrection, for He is the destroyer of death and of corruption; He it is "in Whom we live and move and have our being" (Acts 17:28); He it is Who has restored the nature of man to that which it originally was; and has set free our death-fraught flesh from the bonds of death.
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homily 36.42, p. 153., 5th Century

The virgin's son met the widow's son. He became like a sponge for her tears and as life for the death of her son. Death turned about in its den and turned its back on the victorious one.
St. Ephrem the Syrian
Commentary on Tatian's Diatessaron, 6.23. (Ancient Christian Commentary on Scripture. vol. 3: Luke, Intervarsity Press)

BACK TO TOP

A Moment with Our Ministries

Community Center Event Hosting

St. Nicholas Community Center & Conference Hall's 18,000 sq ft, commercial kitchens, full-service bar area, professional stage & audio/visual equipment and comfortable seating make it a perfect venue for hosting your next event. 

For booking information, or to arrange a venue tour, please visit our new venue website or call the Parish Offices at (727) 937-3540. 


Stewardship Ministry

Stewardship 2018 One day, a person complained to their priest that the Church and Christianity is one continual “give, give, give.” To which the priest replied, “Thank you very much for the finest definition of Christianity I have ever heard. You’re right, Christianity is all about a constant “give, give, give.”

God giving His only Son to the world to show His unconditional love. His Son Jesus giving His life on the cross to forgive our sins and destroy death. Then our Lord’s disciples giving all they had to make sure God’s Good News of love was preached to all people everywhere. They not only gave away their homes and businesses, but even gave up their lives as martyrs in gratitude to God!

If you are not a Steward this year, we invite you
to have the opportunity to participate!

Visit www.stnicholastarpon.org/give to start today.


Philoptochos (A Friend of the Poor) Ministry

Philoptochos Circle Logo

 

ST NICHOLAS PHILOPTOCHOS

 Hours of Operation
Mon: 9:00 AM - 10:00 AM
Tues-Thurs: 10:00 AM -12:00 Noon
18 Hibiscus Street (located directly behind St Nicholas Cathedral) 

National Philoptochos Mission Statement
To aid the poor, the destitute, the hungry, the aged, the sick, the unemployed, the orphaned, the imprisoned, the widowed, the handicapped, the victims of disasters, to undertake the burial of impoverished persons and to offer assistance to anyone who may need the help of the Church through fund-raising efforts. 

 

If you would like to make a difference, learn from others and create relationships that will last a lifetime please send your name, e-mail. phone number and address to:

St Nicholas Philoptochos
PO Box 2043
Tarpon Springs, FL 34689

Annual Membership Fee of $35.00 assists Philoptochos to continue serving the poor.


Letters of good standing, transcripts

Are you participating in a sacrament and need to prove you are an active member of St Nicholas Cathedral? Do you need a copy of your baptismal information? Letters of good sacramental & financial standing are provided following a meeting with the Dean of the Cathedral; please plan your appointment with Fr Athanasios well in advance in order to meet all deadlines prior to the scheduled sacrament. If you need a baptism or marriage transcript, please allow an extra 2-3 weeks for signature verification from our Metropolis.


2019 Enrollment Pre-School

01/13/2019


Little Lambs Flyer 2019


BACK TO TOP

Parish Bulletin Board

BACK TO TOP

Master Calendar

 • St Nicholas Master Calendar

  October 6 to October 14, 2019

  Sunday, October 6

  Fr Athanasios On-Call (727) 741-0139 for Emergencies

  3rd Sunday of Luke

  7:00AM Othros/Matins

  8:15AM First Divine Liturgy

  10:20AM Sunday school

  11:00AM Second Divine Liturgy

  1:00PM Philoptochos Rummage Sale

  6:00PM Little Lambs Mom's Event

  6:30PM Women's Book Club

  Monday, October 7

  Sergius & Bacchus the Great Martyrs of Syria

  8:00AM Soup Kitchen Meal

  9:00AM Funeral: Fotini Mylonakis

  4:30PM Folk Music Ministry

  4:30PM Greek Folk Dance Ministry

  6:00PM Orthodoxy 101

  7:30PM Orthodoxy 201

  Tuesday, October 8

  Pelagia the Righteous

  4:00PM Philoptochos General Meeting

  4:30PM Greek School

  7:00PM Young Adult Open Gym

  Wednesday, October 9

  James the Apostle, son of Alphaeus

  11:00AM Little Lambs

  6:00PM Greek Folk Dance Practice - Middle School

  6:00PM Paraklesis to the Thetokos

  7:00PM Philadelphia Men

  7:00PM GOYA

  Thursday, October 10

  Eulampius & Eulampia the Martyrs

  9:30AM Women's Book Club

  4:30PM Greek School

  6:30PM Choir Practice

  7:00PM Parish Council

  Friday, October 11

  Philip the Apostle of the 70, one of the 7 Deacons

  Out: Fr S family baptism

  Saturday, October 12

  Probus, Andronicus, & Tarachus, Martyrs of Tarsus

  4:00PM Baking Prosforo as a Family

  6:00PM Great Vespers

  Sunday, October 13

  Fr Sampson On-Call (941) 266-3229 for Emergencies

  Sunday of the 7th Ecumenical Council

  7:00AM Othros/Matins

  8:15AM First Divine Liturgy

  10:20AM Sunday school

  11:00AM Second Divine Liturgy

  7:00PM Council of Ministries

  Monday, October 14

  Nazarius, Gervasius, Protasius, & Celsus of Milan

BACK TO TOP