Publish-header
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral
Publish Date: 2020-07-12
Bulletin Contents
Veronica
Organization Icon
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral

General Information

 • Phone:
 • (727) 937-3540
 • Fax:
 • (727) 937-1739
 • Street Address:

 • 36 North Pinellas Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689
 • Mailing Address:

 • 17 East Tarpon Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689


Contact Information
Services Schedule

Sundays / Κυριακή
7:00am - Matins / Όρθρος
8:15am - Divine Liturgy (Greek) / Θεία Λειτουργία
11:00am - Divine Liturgy (English) / Θεία Λειτουργία

Wednesdays / Τετάρτη
6:00pm - Paraklesis to Theotokos / Παράκληση στη Θεοτόκο

Saturdays / Σάββατο
6:00pm - Great Vespers / Μέγας Εσπερινός


Past Bulletins


Dean's Message

Frathanasios-3

The Who, What, Where, When and Why of Prayer

I was once asked, “Can we pray for people who are not of the Christian faith, for example for the healing from a sickness?” When I was considering this question, it occurred to me that we should speak about prayer in general since it is a central part of our Orthodox Christian Life. The simple answer to this question is, “YES, we should pray for people who are not Christian,” but why might be a better question. For that we turn to the New Testament witness. 

Christ Himself addressed the topic of prayer several times within the Gospel, mostly in the context of the act of praying. He was either praying or telling His followers to pray...

 • Pray for those who spitefully use you and persecute you. (Matthew 5.44)

 • Watch and pray, lest you enter into temptation. (Matthew 26.41)

 • Pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. (Luke 10.2)

 • Watch therefore, and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man. (Luke 21.36)

 • When you pray, say: Our Father.... (Luke 11.2-4 see also Matthew 6.9-13)

Who should we pray for? EVERYONE

What should we pray for? SALVATION, MERCY, and PEACE for EVERYONE

Where should we pray? In the depth of your heart, sometimes alone and sometimes with others.

When should we pray? ALWAYS be in a state of prayer

Why should we pray? Because it brings us closer to God and each other

There are times for personal private prayer, and there are times for communal public prayer. We need both to fulfill our spiritual journey to God. If we only pray in the privacy of our secret place, we run the risk of wounding the unity of our Christian family. If we pray only when we come to Church, we run the risk of temptation from the sinful world that surrounds us.

 

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Veronica
July 12

Veronica, the woman with the issue of blood who was healed by Jesus


Allsaint
July 12

5th Sunday of Matthew


Allsaint
July 12

Proclus & Hilary the Martyrs of Ancyra

These Martyrs contested in Ancyra in 106, during the reign of the Emperor Trajan. Saint Proclus was seized as a Christian and, confessing his faith, was burned on his sides and belly, was hung upon a beam with heavy stones tied to his feet, and finally was taken away to be shot with arrows. As he was being led forth, his nephew Hilary encountered him and greeted him, and was himself seized. After his uncle had been slain with arrows, Hilary, because he would not deny Christ, was tormented, then beheaded.


BACK TO TOP

Cathedral Listings

Memorials

Alkioni Peroulakis - 40 Days

Kalotina Mougros - 1 Year

Louis Nicholas Thiros - 1 Year

George Skandaliaris - 1 Year

Georgia Pantellis - 1 Year

  

 

 We would like to encourage other ministries in hosting the Coffee Hour, so please contact Chris Palaidis at 727-808-3895, once the hall reopens.

 

St. Nicholas Kitchen will continue preparing the Monday meals from 7:30 – 11:00 am. The meals will be delivered to the new Hope Center at the Sheppard center where the meals will be given to those in need by their and our volunteers. We will still need volunteers, food and monetary donations. Meals will be served from 11:00 – 12:00 pm. For further information, please call Chris Palaidis at (727) 808-3895.  

 

MAKE AN OFFERING OF OIL - Following the ancient tradition of the Temple as commanded by God, Orthodox Christians bring an offering of olive oil to be continually burned in the Church lamps, serving as a reminder of the presence of the Light of God. We invite anyone to make an offering of oil to the Church along with the names of loved ones & friends who are alive in the Lord, or alive with us on Earth, so that we may pray for you, your family and friends.

 

  *THE DEADLINE IS MONDAY 5PM FOR ALL BULLETIN INFORMATION*

                        

 Memorial & Artoklasia Service Planning 

If you are in need of a Memorial or are contemplating having an Artoklasia Service, call our Parish Office at (727) 937-3540 to make arrangements.

Kollyva (μνημόσυνα) for memorials can be ordered through:


Antonia Korfias (727) 937-8785

Evangelia Stavropoulos (727) 937-5649

Contact info for these preparers is provided as a service to parishioners and does not imply endorsement.

40 Day Prayer List

Kalliope, Elefterios, Bill, Vera, Theodore, Violeta, Anostasios, Ethyuia, Janice, Kyriaki, Pamela, Diane, Michael, Carol, Jodi, Doukissa, Theodore, Anastasia, Antonia

 

 A Prayer for Healing

"Heavenly Father, physician of our souls and bodies, who have sent Your only-begotten Son and our Lord Jesus Christ to heal every sickness and infirmity, visit and heal me, Your servant, from all physical and spiritual ailments through the grace of Your Christ.  Grant me patience in this sickness, strength of body and spirit, and recovery of health.  Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed.  I pray that You heal me as Your servant and grant me the gift of complete health.  For You are the source of healing and to You I give glory, Father, Son and Holy Spirit. Amen."

To add a loved one to this list, or to keep one from being taken off after 40 days, please contact our Administrative Assistant on Mondays by 5:00pm. (denise@stnicholastarpon.org / (727) 937-3540 ext 102)
 
Our Priests are Here for YOU
If you, or a loved one, would like to request a priestly visit due to illness or extenuating circumstances, please call Father Athanasios (727) 741-0139.
If you are in spiritual need, Father Athanasios wants to make himself available to you and asks you to please call/text or email him directly rather than through social media.

On Duty Council Members - Team 1

James Shoemaker

Anna Billiris

Niko Conkel

Rena Faklis

Emmanuel Gombos

Costas Sisois

Tony Zaronias

 

 

BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the 4th Mode

The women disciples of the Lord, having learned from the Angel the joyous news of the Resurrection and having rejected the ancestral decision, then told the apostles elatedly: Death has been stripped of its power; Christ God has risen, granting to the world His great mercy.
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the 2nd Mode

The protection of Christians unshameable, intercessor to our Holy Maker, unwavering, do not turn from the prayerful cries of those who are in sin; instead, come to us, for you are good; your loving help bring unto us, who are crying in faith to you: Hasten to intercession and speed now to supplication as a protection for all time, Theotokos, for those who honor you.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

5th Sunday of Matthew
The Reading is from St. Paul's Letter to the Romans 10:1-10

Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. I bear them witness that they have a zeal for God, but it is not enlightened. For, being ignorant of the righteousness that comes from God, and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. For Christ is the end of the law, that every one who has faith may be justified. Moses writes that the man who practices the righteousness which is based on the law shall live by it. But the righteousness based on faith says, Do not say in your heart, "Who will ascend into heaven?" (that is, to bring Christ down) or "Who will descend into the abyss?" (that is, to bring Christ up from the dead). But what does it say? The word is near you, on your lips and in your heart (that is, the word of faith which we preach); because, if you confess with your lips that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For man believes with his heart and so is justified, and he confesses with his lips and so is saved.

5th Sunday of Matthew
Πρὸς ῾Ρωμαίους 10:1-10

Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν. Μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλʼ οὐ κατʼ ἐπίγνωσιν. Ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. Τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς. Ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει, Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; - τοῦτʼ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν - ἤ, Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; - τοῦτʼ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. Ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τοῦτʼ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν· ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν.


Gospel Reading

5th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 8:28-34; 9:1

At that time, when Jesus came to the country of the Gergesenes, two demoniacs met him, coming out of the tombs, so fierce that no one would pass that way. And behold, they cried out, "What have you to do with us, O Son of God? Have you come here to torment us before the time?" Now a herd of many swine was feeding at some distance from them. And the demons begged him, "If you cast us out, send us away into the herd of swine." And he said to them, "Go." So they came out and went into the swine; and behold, the whole herd rushed down the steep bank into the sea, and perished in the waters. The herdsmen fled, and going into the city they told everything, and what had happened to the demoniacs. And behold, all the city came out to meet Jesus; and when they saw him, they begged him to leave their neighborhood. And getting into a boat he crossed over and came to his own city.

5th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 8:28-34, 9:1

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντος τῷ Ἰησοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

"And going about," he says, "to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. And these things he says to show, that it was from a petulancy and love of power that they erred, rather than from ignorance, and that not even this righteousness from the deeds of the Law did they establish. (Matt. xxi. 38; John. xii. 19, 42.) For saying "going about to establish" is what one would do to show this. And in plain words indeed he has not stated this (for he has not said, that they fell short of both righteousnesses), but he has given a hint of it in a very judicious manner...For if Christ be "the end of the Law," he that hath not Christ, even if he seem to have that righteousness, hath it not. But he that hath Christ, even though he have not fulfilled the Law aright, hath received the whole. For the end of the physician's art is health. As then he that can make whole, even though he hath not the physician's art, hath everything; but he that knows not how to heal, though he seem to be a follower of the art, comes short of everything: so is it in the case of the Law and of faith...For what was the object of the Law? To make man righteous. But it had not the power, for no one fulfilled it. This then was the end of the Law and to this it looked throughout, and for this all its parts were made, its feasts, and commandments, and sacrifices, and all besides, that man might be justified. But this end Christ gave a fuller accomplishment of through faith.(*) Be not then afraid, he says, as if transgressing the Law in having come over to the faith. For then dost thou transgress it, when for it thou dost not believe Christ.
St. John Chrysostom
Homily 17 on Romans 10, 4th Century

Now, should any one say, "And wherefore did Christ fulfill the devils' request, suffering them to depart into the herd of swine?" this would be our reply, that He did so, not as yielding to them, but as providing for many objects thereby.
St. John Chrysostom
Homily 28 on Matthew 8, 4th Century

BACK TO TOP

A Moment with Our Ministries

Community Center Event Hosting

St. Nicholas Community Center & Conference Hall's 18,000 sq ft, commercial kitchens, full-service bar area, professional stage & audio/visual equipment and comfortable seating make it a perfect venue for hosting your next event. 

For booking information, or to arrange a venue tour, please visit our new venue website or call the Parish Offices at (727) 937-3540. 


Stewardship Ministry

Stewardship 2018 One day, a person complained to their priest that the Church and Christianity is one continual “give, give, give.” To which the priest replied, “Thank you very much for the finest definition of Christianity I have ever heard. You’re right, Christianity is all about a constant “give, give, give.”

God giving His only Son to the world to show His unconditional love. His Son Jesus giving His life on the cross to forgive our sins and destroy death. Then our Lord’s disciples giving all they had to make sure God’s Good News of love was preached to all people everywhere. They not only gave away their homes and businesses, but even gave up their lives as martyrs in gratitude to God!

If you are not a Steward this year, we invite you
to have the opportunity to participate!

Visit www.stnicholastarpon.org/give to start today.


Philoptochos (A Friend of the Poor) Ministry

Philoptochos Circle Logo

 

ST NICHOLAS PHILOPTOCHOS

 Hours of Operation
Mon: 9:00 AM - 10:00 AM
Tues-Thurs: 10:00 AM -12:00 Noon
18 Hibiscus Street (located directly behind St Nicholas Cathedral) 

National Philoptochos Mission Statement
To aid the poor, the destitute, the hungry, the aged, the sick, the unemployed, the orphaned, the imprisoned, the widowed, the handicapped, the victims of disasters, to undertake the burial of impoverished persons and to offer assistance to anyone who may need the help of the Church through fund-raising efforts. 

 

If you would like to make a difference, learn from others and create relationships that will last a lifetime please send your name, e-mail. phone number and address to:

St Nicholas Philoptochos
PO Box 2043
Tarpon Springs, FL 34689

Annual Membership Fee of $35.00 assists Philoptochos to continue serving the poor.


Letters of good standing, transcripts

Are you participating in a sacrament and need to prove you are an active member of St Nicholas Cathedral? Do you need a copy of your baptismal information? Letters of good sacramental & financial standing are provided following a meeting with the Dean of the Cathedral; please plan your appointment with Fr Athanasios well in advance in order to meet all deadlines prior to the scheduled sacrament. If you need a baptism or marriage transcript, please allow an extra 2-3 weeks for signature verification from our Metropolis.


2019 Enrollment Pre-School

01/13/2019


Little Lambs Flyer 2019


BACK TO TOP

Parish Bulletin Board

BACK TO TOP

Master Calendar

 • St Nicholas Master Calendar

  July 12 to July 20, 2020

  Sunday, July 12

  5th Sunday of Matthew

  7:45AM Othros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  Monday, July 13

  Synaxis of Archangel Gabriel

  8:00AM Soup Kitchen Meal

  Tuesday, July 14

  Aquila the Apostle among the 70

  8:00PM Young Adult Virtual Forum

  Wednesday, July 15

  The Holy Martyrs Cyricus and His Mother Julitta

  Thursday, July 16

  Athenogenes the Holy Martyr of Heracleopolis

  Friday, July 17

  The Holy Great Martyr Marina (Margaret)

  Saturday, July 18

  Holy Martyr Emilian

  9:00AM Divine Liturgy

  Sunday, July 19

  Sunday of the Holy Fathers of the 4th Ecumenical Council

  7:45AM Othros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  Monday, July 20

  The Glorious Prophet Elias (Elijah)

BACK TO TOP