Publish-header
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral
Publish Date: 2020-08-09
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral

General Information

 • Phone:
 • (727) 937-3540
 • Fax:
 • (727) 937-1739
 • Street Address:

 • 36 North Pinellas Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689
 • Mailing Address:

 • 17 East Tarpon Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689


Contact Information
Services Schedule

Sundays / Κυριακή
7:00am - Matins / Όρθρος
8:15am - Divine Liturgy (Greek) / Θεία Λειτουργία
11:00am - Divine Liturgy (English) / Θεία Λειτουργία

Wednesdays / Τετάρτη
6:00pm - Paraklesis to Theotokos / Παράκληση στη Θεοτόκο

Saturdays / Σάββατο
6:00pm - Great Vespers / Μέγας Εσπερινός


Past Bulletins


Dean's Message

Frathanasios-3

The Eye of the Storm

 Living in Florida we know the meaning of the eye of the storm, that calm moment when a hurricane passes directly overhead. Surrounded by sometimes horrific conditions, the eye is that brief moment when we can catch our breath, sometimes literally, before the storm returns. I think maybe that might have been the experience of St Peter in today’s Gospel lesson.

 We hear the story each year around this time, fittingly during hurricane season, so we have become familiar with the story. We know how it ends, but have we ever taken the time to consider what it means for us, more than two thousands years later? Too often we hear the readings from Scripture and, especially when we know the story, tend to tune out, but not this year.

 This year is obviously different. In truth every year is different, but this year we recognize the unique times we are experiencing due to our health crisis. This year we can hear the words of the Scriptures and better relate. The virus has created the same fear and anxiety in many people as we look ahead and wonder when the storm will end. Like the Apostles we search for hope, and seeing Christ, we wonder if He is really in front of us, or is just a ghost?

 Peter had to know! “Lord, if it is You, command me to come to You on the water.” (Matthew 14.28) It was the Lord, and Peter jumped in and walked on the water toward Christ. In the quick moment it must have felt like the eye of the storm. Then as quickly as it had come, it was gone and Peter began to sink. “Lord save me! And immediately Jesus stretched out His hand and caught him,” (Matthew 14.30-31) but not before challenging Peter to a higher faith.

 My brothers and sisters, this current health crisis will not last forever. No storm ever lasts, and Christ is right here waiting for us to walk to him in the midst of the storm and experience the calm that is only possible when we focus on Him. As soon as Jesus got into the boat with the Apostles, the storm stopped.

 I don’t know if we are in the eye of the storm now, nor do I know how long the storm will last. Nobody knows but God. At least this year we can search for those moments of calm, and focus on Christ. 

 

 

 

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
August 09

Constantine, Patriarch of Constantinople


Calmstorm
August 09

9th Sunday of Matthew


Allsaint
August 09

The Holy Apostle Matthias

After Judas by transgression fell from his apostleship (Acts 1: 25), and hanging himself out of despair ended his life with a wretched and shameful death (Matt. 27: 5), then, that the number of the Twelve not be lacking, all the disciples gathered in one place after the Ascension of the Savior (the number of men and women being 120), and they chose two men from among them, Joseph, called Barsabas, who was also surnamed Justus, and Matthias, and they set them in the midst. Then they prayed to God and cast lots, "and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the eleven Apostles" (Acts 1: 15-26). And thus, having taken the place of Judas, Matthias fulfilled the work of apostleship and the prophecy concerning Judas, which the Holy Spirit foretold by the mouth of David: "And his bishopric let another take" (Ps. 108(109):8). After this, it is said, Matthias preached the Gospel in Ethiopia, and completed his life there in martyrdom.


BACK TO TOP

Cathedral Listings

Memorials

Aphrodite Vergos - 10 Years

George Vergos - 28 Years

  

    

 We would like to encourage other ministries in hosting the Coffee Hour, so please contact Chris Palaidis at 727-808-3895, once the hall reopens.

 

St. Nicholas Kitchen will continue preparing the Monday meals from 7:30 – 11:00 am. The meals will be delivered to the new Hope Center at the Sheppard center where the meals will be given to those in need by their and our volunteers. We will still need volunteers, food and monetary donations. Meals will be served from 11:00 – 12:00 pm. For further information, please call Chris Palaidis at (727) 808-3895.  

 

MAKE AN OFFERING OF OIL - Following the ancient tradition of the Temple as commanded by God, Orthodox Christians bring an offering of olive oil to be continually burned in the Church lamps, serving as a reminder of the presence of the Light of God. We invite anyone to make an offering of oil to the Church along with the names of loved ones & friends who are alive in the Lord, or alive with us on Earth, so that we may pray for you, your family and friends.

 

  *THE DEADLINE IS MONDAY 5PM FOR ALL BULLETIN INFORMATION*

                        

 Memorial & Artoklasia Service Planning 

If you are in need of a Memorial or are contemplating having an Artoklasia Service, call our Parish Office at (727) 937-3540 to make arrangements.

Kollyva (μνημόσυνα) for memorials can be ordered through:


Antonia Korfias (727) 937-8785

Evangelia Stavropoulos (727) 937-5649

Contact info for these preparers is provided as a service to parishioners and does not imply endorsement.

40 Day Prayer List

Kalliope, Elefterios, Bill, Vera, Theodore, Violeta, Anostasios, Ethyuia, Janice, Kyriaki, Pamela, Diane, Michael, Carol, Jodi, Doukissa, Theodore, Anastasia, Antonia, Dean

 

 A Prayer for Healing

"Heavenly Father, physician of our souls and bodies, who have sent Your only-begotten Son and our Lord Jesus Christ to heal every sickness and infirmity, visit and heal me, Your servant, from all physical and spiritual ailments through the grace of Your Christ.  Grant me patience in this sickness, strength of body and spirit, and recovery of health.  Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed.  I pray that You heal me as Your servant and grant me the gift of complete health.  For You are the source of healing and to You I give glory, Father, Son and Holy Spirit. Amen."

To add a loved one to this list, or to keep one from being taken off after 40 days, please contact our Administrative Assistant on Mondays by 5:00pm. (denise@stnicholastarpon.org / (727) 937-3540 ext 102)
 
Our Priests are Here for YOU
If you, or a loved one, would like to request a priestly visit due to illness or extenuating circumstances, please call Father Athanasios (727) 741-0139.
If you are in spiritual need, Father Athanasios wants to make himself available to you and asks you to please call/text or email him directly rather than through social media.

On Duty Council Members - Team 2

John Stamas

Nikitas Manias

Nicholas Athanasatos

Irene Karavokiros

Michael Kouremetis

Solon Tsaoussis

Johnny G. Billiris

 

 

BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal 4th Mode

From on high You descended, Most Merciful; for us You condescended to a threeday burial to set us free from the passions. O Lord, our Resurrection and our Life, glory to You!
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for Afterfeast of the Transfiguration in the Grave Mode

You were transfigured upon the mountain, O Christ our God, showing to Your disciples Your glory as much as they could bear. Do also in us, sinners though we be, shine Your everlasting light, through the intercessions of the Theotokos, O Giver of light. Glory to You.
Μετεμορθώθης εν τώ όρει Χριστέ ο Θεός, δείξας τοίς Μαθηταίς σου τήν δόξαν σου, καθώς ήδυναντο, Λάμψον καί ημίν τοίς αμαρτωλοίς, τό φώς σου τό αϊδιον, πρεσβείαις τής Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Seasonal Kontakion in the Grave Mode

You were transfigured upon the mount, O Christ our God, and Your disciples, in so far as they could bear, beheld Your glory. Thus, when they see You crucified, they may understand Your voluntary passion, and proclaim to the world that You are truly the effulgence of the Father.
Επί τού όρους μετεμορφώθης, καί ως εχώρουν οι Μαθηταί σου τήν δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ίνα όταν σε ίδωσι σταυρούμενον, τό μέν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, τώ δέ κόσμω κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς, τού Πατρός τό απαύγασμα.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

9th Sunday of Matthew
The Reading is from St. Paul's First Letter to the Corinthians 3:9-17

Brethren, we are God's fellow workers; you are God's field, God's building. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder I laid a foundation, and another man is building upon it. Let each man take care how he builds upon it. For no other foundation can any one lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now if any one builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw - each man's work will become manifest; for the Day will disclose it, because it will be revealed with fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work which any man has built on the foundation survives, he will receive a reward. If any man's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If any one destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and that temple you are.

9th Sunday of Matthew
Πρὸς Κορινθίους α' 3:9-17

Ἀδελφοί, Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι, ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. Ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. Θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ δοκιμάσει. Εἴ τινος τὸ ἔργον μένει ὃ ἐποικοδόμησεν, μισθὸν λήψεται. Εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται· αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε, καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.


Gospel Reading

9th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 14:22-34

At that time, Jesus made the disciples get into the boat and go before him to the other side, while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowds, he went up into the hills by himself to pray. When evening came, he was there alone, but the boat by this time was many furlongs distant from the land, beaten by the waves; for the wind was against them. And in the fourth watch of the night he came to them, walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified, saying, "It is a ghost!" And they cried out for fear. But immediately he spoke to them, saying "Take heart, it is I; have no fear."

And Peter answered him, "Lord, if it is you, bid me come to you on the water." He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus; but when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand and caught him, saying to him, "O man of little faith, why did you doubt?" And when they entered the boat, the wind ceased. And those in the boat worshiped him, saying, "Truly you are the Son of God." And when they had crossed over, they came to land at Gennesaret.

9th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 14:22-34

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. Οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. Εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν [ὁ ᾽Ιησοῦς] αὐτοῖς λέγων, Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν, Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα· ὁ δὲ εἶπεν, ᾽Ελθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν ᾽Ιησοῦν. Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων, Κύριε, σῶσόν με. Εὐθέως δὲ ὁ ᾽Ιησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ, ᾽Ολιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες, ᾽Αληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

The principle and source of the virtues is a good disposition of the will, that is to say, an aspiration for goodness and beauty. God is the source and ground of all supernal goodness. Thus the principle of goodness and beauty is faith or, rather, it is Christ, the rock of faith, who is principle and foundation of all virtues. On this rock we stand and on this foundation we build every good thing (cf. I Cor. 3:11).
St. Gregory of Sinai
On Commandments and Doctrines no. 83, Philokalia Vol. 3 edited by Palmer, Sherrard and Ware; Faber and Faber pg. 228, 14th century

The very fire which purifies gold, also consumes wood. Precious metals shine in it like the sun, rubbish burns with black smoke. All are in the same fire of Love. Some shine and others become black and dark. In the same furnace steel shines like the sun, whereas clay turns dark and is hardened like stone. God is a loving fire, and He is a loving fire for all: good and bad. There is, however, a great difference in the way people receive this loving fire of God. The difference is in man, not God.
Dr. Alexandre Kalomiros
The River of Fire, pp. 17 & 19, 20th century

BACK TO TOP

A Moment with Our Ministries

Community Center Event Hosting

St. Nicholas Community Center & Conference Hall's 18,000 sq ft, commercial kitchens, full-service bar area, professional stage & audio/visual equipment and comfortable seating make it a perfect venue for hosting your next event. 

For booking information, or to arrange a venue tour, please visit our new venue website or call the Parish Offices at (727) 937-3540. 


Stewardship Ministry

Stewardship 2018 One day, a person complained to their priest that the Church and Christianity is one continual “give, give, give.” To which the priest replied, “Thank you very much for the finest definition of Christianity I have ever heard. You’re right, Christianity is all about a constant “give, give, give.”

God giving His only Son to the world to show His unconditional love. His Son Jesus giving His life on the cross to forgive our sins and destroy death. Then our Lord’s disciples giving all they had to make sure God’s Good News of love was preached to all people everywhere. They not only gave away their homes and businesses, but even gave up their lives as martyrs in gratitude to God!

If you are not a Steward this year, we invite you
to have the opportunity to participate!

Visit www.stnicholastarpon.org/give to start today.


Philoptochos (A Friend of the Poor) Ministry

Philoptochos Circle Logo

 

ST NICHOLAS PHILOPTOCHOS

 Hours of Operation
Mon: 9:00 AM - 10:00 AM
Tues-Thurs: 10:00 AM -12:00 Noon
18 Hibiscus Street (located directly behind St Nicholas Cathedral) 

National Philoptochos Mission Statement
To aid the poor, the destitute, the hungry, the aged, the sick, the unemployed, the orphaned, the imprisoned, the widowed, the handicapped, the victims of disasters, to undertake the burial of impoverished persons and to offer assistance to anyone who may need the help of the Church through fund-raising efforts. 

 

If you would like to make a difference, learn from others and create relationships that will last a lifetime please send your name, e-mail. phone number and address to:

St Nicholas Philoptochos
PO Box 2043
Tarpon Springs, FL 34689

Annual Membership Fee of $35.00 assists Philoptochos to continue serving the poor.


Letters of good standing, transcripts

Are you participating in a sacrament and need to prove you are an active member of St Nicholas Cathedral? Do you need a copy of your baptismal information? Letters of good sacramental & financial standing are provided following a meeting with the Dean of the Cathedral; please plan your appointment with Fr Athanasios well in advance in order to meet all deadlines prior to the scheduled sacrament. If you need a baptism or marriage transcript, please allow an extra 2-3 weeks for signature verification from our Metropolis.


2019 Enrollment Pre-School

01/13/2019


Little Lambs Flyer 2019


BACK TO TOP

Parish Bulletin Board

BACK TO TOP

Master Calendar

 • St Nicholas Master Calendar

  August 9 to August 17, 2020

  Sunday, August 9

  9th Sunday of Matthew

  7:45AM Orthros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  6:00PM Paraklesis to the Theotokos

  Monday, August 10

  George vacation

  Laurence the Holy Martyr & Archdeacon of Rome

  8:00AM Soup Kitchen Meal

  6:00PM Paraklesis to the Theotokos

  Tuesday, August 11

  Euplus the Holy Martyr & Archdeacon of Cantania

  6:00PM Paraklesis to the Theotokos

  8:00PM Young Adult Virtual Forum

  Wednesday, August 12

  Afterfeast of the Transfiguration of our Lord and Savior Jesus Christ

  6:00PM Paraklesis to the Theotokos

  7:00PM Men’s Virtual Book Club

  Thursday, August 13

  Apodosis of the Transfiguration

  11:00AM Funeral: Thelma Lula Dalacos

  6:00PM Paraklesis to the Theotokos

  7:30PM Parish Council

  Friday, August 14

  Forefeast of the Dormition of our Most Holy Lady the Theotokos and Ever Virgin Mary

  6:00PM Great Vespers

  Saturday, August 15

  OFFICE CLOSED - Dormition of the Theotokos

  The Dormition of our Most Holy Lady the Theotokos and Ever Virgin Mary

  8:00AM Orthros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  6:00PM Great Vespers

  Sunday, August 16

  10th Sunday of Matthew

  7:45AM Orthros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  6:00PM Virtual Evening Prayers

  Monday, August 17

  Myron the Martyr of Cyzicus

BACK TO TOP