Publish-header
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral
Publish Date: 2020-10-04
Bulletin Contents
Johnhermit
Organization Icon
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral

General Information

 • Phone:
 • (727) 937-3540
 • Fax:
 • (727) 937-1739
 • Street Address:

 • 36 North Pinellas Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689
 • Mailing Address:

 • 17 East Tarpon Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689


Contact Information
Services Schedule

Sundays / Κυριακή
7:45am - Matins / Όρθρος
9:00am - Divine Liturgy (Greek) / Θεία Λειτουργία / (English) / Θεία Λειτουργία

Wednesdays / Τετάρτη
6:00pm - Paraklesis to Theotokos / Παράκληση στη Θεοτόκο

Saturdays / Σάββατο
6:00pm - Great Vespers / Μέγας Εσπερινός


Past Bulletins


Dean's Message

Frathanasios-3

September 30, 2020 

Fr. Athanasios Haros 

Mr. Nikitas Manias, Parish Council President, and Esteemed Members And the Faithful of St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral 

17 East Tarpon Avenue 

Tarpon Springs, FL 34654 

My beloved in Christ, 

I greet you with love and joy in the Name of our Lord and Savior Jesus Christ! I wish for  each of you kali dynami, as we prepare to begin the second month of the new  Ecclesiastical Year. 

I am pleased to once again share with you that a clergyman has been selected to serve our St. Nicholas Cathedral as ephimerios. The ordination to the Diaconate shall take  place on Saturday October 17th, 2020, with the ordination to Holy Priesthood following  on Sunday, October 18th. 

I look forward to introducing him in person, to a warm and loving community such as  yours. I remain, 

Yours with paternal love and blessings, 

+ALEXIOS  

Metropolitan of Atlanta 

 

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Johnhermit
October 04

John the Hermit


Allsaint
October 04

Domnina the Martyr and her daughters


Hierotheos
October 04

Hierotheus, Bishop of Athens

According to some, Hierotheus, like Saint Dionysius, was a member of the court of Mars Hill. Having first been instructed in the Faith of Christ by Paul, he became Bishop of Athens. He, in turn, initiated the divine Dionysius more perfectly into the mysteries of Christ; the latter, on his part, elaborated more clearly and distinctly Hierotheus' concise and summary teachings concerning the Faith. He too was brought miraculously by the power of the Holy Spirit to be present at the Dormition of the Theotokos, when, together with the sacred Apostles, he became a leader of the divine hymnody. "He was wholly transported, wholly outside himself and was so deeply absorbed in communion with the sacred things he celebrated in hymnology, that to all who heard him and saw him and knew him, and yet knew him not, he seemed to be inspired of God, a divine hymnographer," as Dionysius says (On the Divine Names, 3:2). Having lived in a manner pleasing to God, he reposed in the Lord.


18_lukewriting
October 04

2nd Sunday of Luke


BACK TO TOP

Cathedral Listings

Memorials

Sunday - October 4

Aristeidis Chaderes - 9 Months

Harriett Krevatas Mochel - 3 Years

Andromachi Koutsoradis - 8 Years

Kalliope Xipolitas - 12 Years

 

    We would like to encourage other ministries in hosting the Coffee Hour, so please contact Chris Palaidis at 727-808-3895, once the hall reopens.

 

St. Nicholas Kitchen will continue preparing the Monday meals from 7:30 – 11:00 am. The meals will be delivered to the new Hope Center at the Sheppard center where the meals will be given to those in need by their and our volunteers. We will still need volunteers, food and monetary donations. Meals will be served from 11:00 – 12:00 pm. For further information, please call Chris Palaidis at (727) 808-3895.  

 

MAKE AN OFFERING OF OIL - Following the ancient tradition of the Temple as commanded by God, Orthodox Christians bring an offering of olive oil to be continually burned in the Church lamps, serving as a reminder of the presence of the Light of God. We invite anyone to make an offering of oil to the Church along with the names of loved ones & friends who are alive in the Lord, or alive with us on Earth, so that we may pray for you, your family and friends.

 

  *THE DEADLINE IS MONDAY 5PM FOR ALL BULLETIN INFORMATION*

                        

 Memorial & Artoklasia Service Planning 

If you are in need of a Memorial or are contemplating having an Artoklasia Service, call our Parish Office at (727) 937-3540 to make arrangements.

Kollyva (μνημόσυνα) for memorials can be ordered through:


Antonia Korfias (727) 937-8785

Evangelia Stavropoulos (727) 937-5649

Contact info for these preparers is provided as a service to parishioners and does not imply endorsement.

40 Day Prayer List

Kalliope, Elefterios, Bill, Vera, Theodore, Violeta, Anastasios, Ethyuia, Janice, Kyriaki, Pamela, Diane, Michael, Carol, Jodi, Doukissa, Theodore, Anastasia, Antonia, Dean, Kyriaki, Dennis, Braden, David, Kathy

 

 A Prayer for Healing

"Heavenly Father, physician of our souls and bodies, who have sent Your only-begotten Son and our Lord Jesus Christ to heal every sickness and infirmity, visit and heal me, Your servant, from all physical and spiritual ailments through the grace of Your Christ.  Grant me patience in this sickness, strength of body and spirit, and recovery of health.  Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed.  I pray that You heal me as Your servant and grant me the gift of complete health.  For You are the source of healing and to You I give glory, Father, Son and Holy Spirit. Amen."

To add a loved one to this list, or to keep one from being taken off after 40 days, please contact our Administrative Assistant on Mondays by 5:00pm. (denise@stnicholastarpon.org / (727) 937-3540 ext 102)
 
Our Priests are Here for YOU
If you, or a loved one, would like to request a priestly visit due to illness or extenuating circumstances, please call Father Athanasios (727) 741-0139.
If you are in spiritual need, Father Athanasios wants to make himself available to you and asks you to please call/text or email him directly rather than through social media.

On Duty Council Members 

 

2020 St. Nicholas Parish Council Pangari Rotation Schedule:

 

Sept. 26, 2020 – Nov. 1, 2020

 

As of Saturday 9/26/20, our new Saturday rotation begins on Saturday, 9/26/2020 through Saturday, 10/31/20. (See schedule below)


As of Sunday, 9/27/20, all PC members are on duty every Sunday from Sunday, 9/27/20 through Sunday Nov. 1, 2020, if not listed to work on the preceding Saturday.

 

Saturday, 10/3/20

Johnny Billiris
Rena Faklis
Michael Kouremetis
John Stamas


Saturday, 10/10/20
Anna Billiris
Tony Zaronias
Niko Conkel
Emmanuel Gombos


Saturday, 10/17/20
Costas Sisois
Solon Tsaoussis
Johnny Billiris
Rena Faklis


Saturday, 10/24/20
Michael Kouremetis
John Stamas
Tony Zaronias
Niko Conkel


Saturday, 10/31/20
Anna Billiris
Johnny Billiris
Emmanuel Gombos
Solon Tsaoussis

 

 

 

BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal 4th Mode

From on high You descended, Most Merciful; for us You condescended to a threeday burial to set us free from the passions. O Lord, our Resurrection and our Life, glory to You!
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Seasonal Kontakion in the 2nd Mode

The protection of Christians unshameable, intercessor to our Holy Maker, unwavering, do not turn from the prayerful cries of those who are in sin; instead, come to us, for you are good; your loving help bring unto us, who are crying in faith to you: Hasten to intercession and speed now to supplication as a protection for all time, Theotokos, for those who honor you.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

2nd Sunday of Luke
The Reading is from St. Paul's Second Letter to the Corinthians 6:16-18; 7:1

Brethren, you are the temple of the living God; as God said, "I will live in them and move among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore come out from them, and be separate from them, says the Lord, and touch nothing unclean; then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty."

Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, and make holiness perfect in the fear of God.

2nd Sunday of Luke
Πρὸς Κορινθίους β' 6:16-18, 7:1

Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ θεός ὅτι Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπατήσω· καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ, Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ.


Gospel Reading

2nd Sunday of Luke
The Reading is from Luke 6:31-36

The Lord said, "As you wish that men would do to you, do so to them. If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive as much again. But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for he is kind to the ungrateful and the selfish. Be merciful, even as your Father is merciful."

2nd Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 6:31-36

Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

The sign that thou lovest God, is this, that thou lovest thy fellow; and if thou hatest thy fellow, thy hatred is towards God. For it is blasphemy if thou prayest before God while thou art wroth. For thy heart also convicts thee, that in vain thou multipliest words: thy conscience rightly judges that in thy prayers thou profitest nought.
St. Ephraim the Syrian
ON ADMONITION AND REPENTANCE.

Let us then, bearing in mind all the things which have been said, show forth great love even towards our enemies; and let us ease away that ridiculous custom, to which many of the more thoughtless give way, waiting for those that meet them to address them first.
St. John Chrysostom
Homily 18 on Matthew 5, 4th Century

BACK TO TOP

A Moment with Our Ministries

Community Center Event Hosting

St. Nicholas Community Center & Conference Hall's 18,000 sq ft, commercial kitchens, full-service bar area, professional stage & audio/visual equipment and comfortable seating make it a perfect venue for hosting your next event. 

For booking information, or to arrange a venue tour, please visit our new venue website or call the Parish Offices at (727) 937-3540. 


Stewardship Ministry

Stewardship 2018 One day, a person complained to their priest that the Church and Christianity is one continual “give, give, give.” To which the priest replied, “Thank you very much for the finest definition of Christianity I have ever heard. You’re right, Christianity is all about a constant “give, give, give.”

God giving His only Son to the world to show His unconditional love. His Son Jesus giving His life on the cross to forgive our sins and destroy death. Then our Lord’s disciples giving all they had to make sure God’s Good News of love was preached to all people everywhere. They not only gave away their homes and businesses, but even gave up their lives as martyrs in gratitude to God!

If you are not a Steward this year, we invite you
to have the opportunity to participate!

Visit www.stnicholastarpon.org/give to start today.


Philoptochos (A Friend of the Poor) Ministry

Philoptochos Circle Logo

 

ST NICHOLAS PHILOPTOCHOS

 Hours of Operation
Mon: 9:00 AM - 10:00 AM
Tues-Thurs: 10:00 AM -12:00 Noon
18 Hibiscus Street (located directly behind St Nicholas Cathedral) 

National Philoptochos Mission Statement
To aid the poor, the destitute, the hungry, the aged, the sick, the unemployed, the orphaned, the imprisoned, the widowed, the handicapped, the victims of disasters, to undertake the burial of impoverished persons and to offer assistance to anyone who may need the help of the Church through fund-raising efforts. 

 

If you would like to make a difference, learn from others and create relationships that will last a lifetime please send your name, e-mail. phone number and address to:

St Nicholas Philoptochos
PO Box 2043
Tarpon Springs, FL 34689

Annual Membership Fee of $35.00 assists Philoptochos to continue serving the poor.


Letters of good standing, transcripts

Are you participating in a sacrament and need to prove you are an active member of St Nicholas Cathedral? Do you need a copy of your baptismal information? Letters of good sacramental & financial standing are provided following a meeting with the Dean of the Cathedral; please plan your appointment with Fr Athanasios well in advance in order to meet all deadlines prior to the scheduled sacrament. If you need a baptism or marriage transcript, please allow an extra 2-3 weeks for signature verification from our Metropolis.


BACK TO TOP

Parish Bulletin Board

BACK TO TOP

Master Calendar

 • St Nicholas Master Calendar

  October 4 to October 12, 2020

  Sunday, October 4

  2nd Sunday of Luke

  7:45AM Othros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  6:00PM Virtual Evening Prayers

  7:00PM Women's Virtual Bookclub

  Monday, October 5

  Charitina the Martyr

  8:00AM Soup Kitchen Meal

  6:00PM Virtual Evening Prayers

  Tuesday, October 6

  The Holy and Glorious Apostle Thomas

  5:00PM Virtual Greek School

  6:00PM Virtual Evening Prayers

  6:30PM Preschool Board Meeting

  Wednesday, October 7

  Sergius & Bacchus the Great Martyrs of Syria

  6:00PM Paraklesis to the Theotokos

  7:00PM Men’s Virtual Book Club

  Thursday, October 8

  Pelagia the Righteous

  10:00AM Women's Virtual Book Club

  5:00PM Virtual Greek School

  6:00PM Virtual Evening Prayers

  6:30PM Choir Virtual Meeting

  7:00PM Parish Council

  Friday, October 9

  James the Apostle, son of Alphaeus

  6:00PM Virtual Evening Prayers

  Saturday, October 10

  Eulampius & Eulampia the Martyrs

  9:00AM Divine Liturgy

  6:00PM Great Vespers

  Sunday, October 11

  Sunday of the 7th Ecumenical Council

  7:45AM Othros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  6:00PM Virtual Evening Prayers

  7:00PM Women's Virtual Bookclub

  Monday, October 12

  Probus, Andronicus, & Tarachus, Martyrs of Tarsus

BACK TO TOP