Publish-header
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral
Publish Date: 2021-10-31
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral

General Information

 • Phone:
 • (727) 937-3540
 • Fax:
 • (727) 937-1739
 • Street Address:

 • 36 North Pinellas Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689
 • Mailing Address:

 • 17 East Tarpon Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689


Contact Information
Services Schedule

Sundays / Κυριακή
7:45am - Matins / Όρθρος
9:00am - Divine Liturgy (Greek) / Θεία Λειτουργία / (English) / Θεία Λειτουργία

Monday through Saturday

6:00 pm Small Compline


Past Bulletins


Dean's Message

Frathanasios-3

Serving the Poor Helps YOU, not the Poor

 In the story of the Rich Man and Lazarus (Luke 16.19-31) the un-named rich man was in the torment of Hell because he refused to serve the sick and poor man named Lazarus. Many times we think that it is the poor that benefit from our charity, but according to the Gospel, this is not the case. When we feed the hungry, their stomach might be filled, but it is our soul that fills with the love of God and enjoys unity with Him. As an alternative, when we refuse to help the poor, while their stomach might remain empty, their soul is filled with the comfort and love of God. It is our soul that remains empty of God’s compassion.

When we serve others, we are expressing our love for God and our soul is rewarded with comfort and welcomed by God. If that is the case, we could also say that serving the poor is actually ministering to OUR soul and is therefore “just as” if not more important than every other parish ministry. Each ministry our Church offers, from HOPE/JOY/GOYA to Sunday School & Greek School; from Parish Council & Philoptochos to Church dinners at which WE eat & serving the poor at which the POOR eat; each of these ministries has the same effect. Our soul grows closer to Jesus Christ, our Lord God and Savior.

The next time you are presented with the opportunity to serve the poor, remember you are preparing your future. Will you serve the poor and experience the comfort and welcome of God, or will you serve yourself and experience torment and loneliness in Heaven? Just don’t forget this one urgent point....the “great chasm” that rests between comfort and torment is created by the choices you make today.

In our modern society, many poor are served through government agencies. This was not the same in the ancient times. It was the Church, in many ways thanks to St Basil the Great, that served the poor. We seem to have forgotten this part of our history. We have allowed the government to care for the poor, much like the Rich Man in today’s Gospel let someone else take care of Lazarus. That didn’t end well for the Rich Man.

St John Chrysostom said, “The rich exist for the sake of the poor. The poor exist for the salvation of the rich.” If the current financial crisis proves anything, it proves that focusing on wealth brings increased anxiety. It is only when we focus on serving others, that our soul is at peace.

 

BACK TO TOP

Fr Theofanis

Frtheofani3g

There is Power in Weakness

In the Epistle today, we read an excerpt of St. Paul’s letter to the Corinthians.  Paul describes how he secretly escaped from the city of Damascus by being lowered in a basket through a window in the city wall.  Then St. Paul proceeds to boast, to brag.  But what is he bragging about?  Most people brag about all the great things in their lives.  We boast about wealth, power, intelligence, talent and everything else we are proud of.  In this new world of social media, we post the best parts of our lives so we can share how happy we seem to be.  And we thrive on how many likes we receive.  St. Paul does exactly the opposite in today’s reading.  He brags about all of his negative virtues, all the things people try to avoid talking about.  He boasts about his adversities and hardships, and about his imprisonment.  He brags about how he was beaten with sticks and stones, and starved and almost froze to death.  Basically, he is proud of everything that was terrible and humiliating in his life.  The big question we have today is WHY?  It seems a bit foolish, doesn’t it?  St. Paul reminds us that speaking the truth is never foolish.

St. Paul boasts because he wants to show the people that it was through the grace of God that he overcame all the obstacles in his life.  The Lord did not merely relieve him of his pain. He gave Paul the strength to overcome it.  The Lord said to Paul, “My power is made perfect in weakness.”  Then Paul concludes his letter by saying, “So, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me.”  When we realize we are not in control, when we are at our weakest, and we can’t succeed alone, only then can God come into our lives and perfect His power in us.

On October 28, 1940, Greece experienced the Lord’s “perfect power.”  Faced with inevitable invasion from a seemingly more powerful Italy, Greek Prime Minister Metaxas allowed the Lord’s strength to guide him.  Greeks took to the streets shouting OXI!  We will not let you in, we will stand and fight.  Let us all allow the Lord’s strength and power to guide us when we are at our weakest.  We all need to stand up and say “OXI” to the obstacles in our lives.

 

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
October 31

Nicholas the New Martyr of Chios


Allsaint
October 31

The Holy Martyr Epimachus of Egypt

The Martyr Epimachus, who was from Egypt, had lived the ascetical life on Mount Pelusium. He came to Alexandria during the reign of Decius, and was arrested by Apellianus the Governor. He suffered martyrdom in the year 251.

18_lukewriting
October 31

5th Sunday of Luke


Allsaint
October 31

Amplias, Apelles, Stachys, Urban, Aristobulus & Narcissus of the 70

Of these holy Apostles, Stachys became the first Bishop of Byzantium, consecrated by the Apostle Andrew. Having shepherded his people for sixteen years, he reposed in the Lord. As for the others, each one shone forth in the episcopal see appointed to him: Apelles, Bishop of Heraclea; Amplias, Bishop of Odyssopolis; Urban, Bishop of Macedonia; Narcissus, Bishop of Athens; and Aristobulus, Bishop of Britain.


BACK TO TOP

Cathedral Listings

  *THE DEADLINE IS MONDAY 5PM FOR ALL BULLETIN INFORMATION*

MEMORIALS 

Christomos Skinitis - 6 years

Kaliope (Stergos) Soulounias - 6 years 

 

 All ministries wishing to sign up and host the Coffee Hour please contact Chris Palaidis at 727-808-3895, once the hall reopens.

 

                      Memorial & Artoklasia Service Planning 

If you are in need of a Memorial or are contemplating having an Artoklasia Service, call    our Parish Office at (727) 937-3540 to make arrangements.

Kollyva (μνημόσυνα) for memorials can be ordered through:

Antonia Korfias (727) 937-8785

Evangelia Stavropoulos (727) 937-5649

Contact info for these preparers is provided as a service to parishioners and does not imply endorsement.

40 Day Prayer List

Rita, Duchess, Wendy, Svetlana, Kalina, Helen, Gerasimos, John, Marino, Nicoletta, Edwin

 

*To add a loved one to this list, or to keep one from being taken off after 40 days, please contact our Administrative  Assistant on Mondays by 5:00pm: denise@stnicholastarpon.org  (727) 937-3540 ext 102)

 

A Prayer for Healing

"Heavenly Father, physician of our souls and bodies, who have sent Your only-begotten Son and our Lord Jesus Christ to heal every sickness and infirmity, visit and heal me, Your servant, from all physical and spiritual ailments through the grace of Your Christ.  Grant me patience in this sickness, strength of body and spirit, and recovery of health.  Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed.  I pray that You heal me as Your servant and grant me the gift of complete health.  For You are the source of healing and to You I give glory, Father, Son and Holy Spirit. Amen."

 

Our Priests are Here for You

If you, or a loved one, would like to request a priestly visit due to illness or extenuating circumstances, please call Father Athanasios (727) 741-0139 or Father Theofanis (727) 244-6842.

If you are in spiritual need, Father Athanasios wants to make himself available to you, and asks you to please call/text or email him directly, rather than through social media.
 
 

2021 St. Nicholas Parish Council Pangari Rotation Sunday Schedule September 5, 2021 – January 16, 2022


PC Teams for rotation begin Sunday, 9/05/2021 with Team 2 on Duty


*Both PC Teams on duty on Sunday evening Vespers, Dec. 5 and Monday, Dec. 6 for St. Nicholas Feastday services


September 12, 26; October 10, 24; November 7, 21; December 5, 19; January 2, 16


Team 1:
Anna Billiris
Nikitas Manias
Johnny Billiris
Themis Fountotos Tezza
Karen Koulias
Costas Sisois
Tony Zaronias


September 5, 19; October 3, 17, 31; November 14, 28; December 12, 26; January 9


Team 2:
John Stamas
Irene Karavokiros
Rena Faklis
Emmanuel Gombos
Michael Kouremetis
George Stamas
Solon Tsaoussi

BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the 2nd Mode

When You descended unto death, O Life Immortal, You rendered to Hades a mortal blow by the lightning of Your divinity, and when from the depths of darkness You also raised the dead, all the heavenly powers cried out: O Giver of Life, Christ our God, glory to You.
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Seasonal Kontakion in the 2nd Mode

The protection of Christians unshameable, intercessor to our Holy Maker, unwavering, do not turn from the prayerful cries of those who are in sin; instead, come to us, for you are good; your loving help bring unto us, who are crying in faith to you: Hasten to intercession and speed now to supplication as a protection for all time, Theotokos, for those who honor you.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

5th Sunday of Luke
The Reading is from St. Paul's Second Letter to the Corinthians 11:31-33; 12:1-9

Brethren, the God and Father of the Lord Jesus, he who is blessed for ever, knows that I do not lie. At Damascus, the governor under King Aretas guarded the city of Damascus in order to seize me, but I was let down in a basket through a window in the wall, and escaped his hands.

I must boast; there is nothing to be gained by it, but I will go on to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who fourteen years ago was caught up to the third heaven -- whether in the body or out of the body I do not know, God knows. And I know that this man was caught up into Paradise --whether in the body or out of the body I do not know, God knows -- and he heard things that cannot be told, which man may not utter. On behalf of this man I will boast, but on my own behalf I will not boast, except of my weaknesses. Though if I wish to boast, I shall not be a fool, for I shall be speaking the truth. But I refrain from it, so that no one may think more of me than he sees in me or hears from me. And to keep me from being too elated by the abundance of revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan, to harass me, to keep me from being too elated. Three times I besought the Lord about this, that it should leave me; but he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." I will all the more gladly boast of my weaknesses, that the power of Christ may rest upon me.

5th Sunday of Luke
Πρὸς Κορινθίους β' 11:31-33, 12:1-9

Ἀδελφοί, Ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. Ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἀρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν, πιάσαι με θέλων· καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων - εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα· εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα· ὁ θεὸς οἶδεν - ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον - εἴτε ἐν σώματι, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα· ὁ θεὸς οἶδεν - ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον, καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι· ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι, εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου·  ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ. Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπʼ ἐμοῦ. Καὶ εἴρηκέν μοι, Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπʼ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.


Gospel Reading

5th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 16:19-31

The Lord said, "There was a rich man, who was clothed in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day. And at his gate lay a poor man named Lazaros, full of sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table; moreover the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried; and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes, and saw Abraham far off and Lazaros in his bosom. And he called out, 'Father Abraham, have mercy upon me, and send Lazaros to dip the end of his finger in water and cool my tongue; for I am in anguish in this flame.' But Abraham said, 'Son, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazaros in like manner evil things; but now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us.' And he said, 'Then I beg you, father, to send him to my father's house, for I have five brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment.' But Abraham said, 'They have Moses, and the prophets; let them hear them.' And he said, 'No, father Abraham; but if some one goes to them from the dead, they will repent.' He said to them, 'If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if some one should rise from the dead.'"

5th Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 16:19-31

Εἶπεν ὁ Κύριος· ῎Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ ᾿Αβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. εἶπε δὲ ᾿Αβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. λέγει αὐτῷ ᾿Αβραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

By these words it is surely shown that in his [the rich man] daily feasting he had frequently sinned by his tongue, seeing that, while burning all over, he demanded to be cooled especially in his tongue. Again, that levity of conduct follows closely upon gluttony sacred authority testifies ... For the most part also edacity leads us even to lechery, because, when the belly is distended by repletion, the stings of lust are excited.
St. Gregory the Dialogist
The Book of Pastoral Rule, Chapter XIX, 6th century

The man who has once chosen pleasure in this life, and has not cured his inconsiderateness by repentance, places the land of the good beyond his own reach; for he has dug against himself the yawning impassable abyss of a necessity that nothing can break through.
St. Gregory of Nyssa

BACK TO TOP

Important Updates From Our Ministries

Philoptochos (A Friend of the Poor) Ministry

Philoptochos Circle Logo

 

ST NICHOLAS PHILOPTOCHOS

 Hours of Operation
Mon: 9:00 AM - 10:00 AM
Tues-Thurs: 10:00 AM -12:00 Noon
18 Hibiscus Street (located directly behind St Nicholas Cathedral) 

National Philoptochos Mission Statement
To aid the poor, the destitute, the hungry, the aged, the sick, the unemployed, the orphaned, the imprisoned, the widowed, the handicapped, the victims of disasters, to undertake the burial of impoverished persons and to offer assistance to anyone who may need the help of the Church through fund-raising efforts. 

 

If you would like to make a difference, learn from others and create relationships that will last a lifetime please send your name, e-mail. phone number and address to:

St Nicholas Philoptochos
PO Box 2043
Tarpon Springs, FL 34689

Annual Membership Fee of $35.00 assists Philoptochos to continue serving the poor.


St Nicholas Kitchen

Saint Nicholas Kitchen is an outreach ministry of Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral that provides hot meals, helping hands and meaningful relationships to the impoverished in our community. The heart for this ministry is illustrated in the book of Matthew 25:35-36:

 “….For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me….”

St. Nicholas Kitchen will continue preparing the Monday meals from 7:30 – 11:00 am. The meals will be delivered Monday's to the new Hope Center at the Sheppard center where the meals will be given to those in need by their, and our volunteers. We still need volunteers, food and monetary donations. Meals will be served from 11:00 – 12:00 pm. For further information, please call Chris Palaidis at (727) 808-3895.

 


St Nicholas Welcome Ministry

Are you ready to make a difference in our church this New Year?


Are you short of time, but big on wanting to serve God in a meaningful way?


Do you enjoy and care about people and are committed to your Orthodox faith?

Come and be part of the Welcome Ministry as a Greeter or an Usher. All you need is a few Sunday mornings a month, a ready smile and a servant’s heart.

If you would like to know more about volunteering at St Nicholas Cathedral please contact Lexa Shontz at lexashontz@gmail.com or cell (727) 418-4811.


St Nicholas Community Center Event Hosting

St. Nicholas Community Center & Conference Hall's 18,000 sq. ft. commercial kitchens; full-service bar area; professional stage & audio/visual equipment; and comfortable seating all make it a perfect venue for hosting your next event. 

For booking information, or to arrange a venue tour, please visit our new venue website or call the Parish Offices at (727) 937-3540. 


Stewardship Ministry

04/18/2021

What Stewardship Means to Me

Dr Michael Pikos is a member of the St Nicholas Cathedral Stewardship Committee 

When I think of the word stewardship in connection with our church, I think of this as being our ultimate calling as followers of Christ. We only have to look at Genesis 1:28 where God gave His first directive to Adam and Eve – that they have “dominion over every living thing that moves on earth”. And I am reminded that in reality God owns everything on earth including all that each of us own – Psalm 24:1 (“the earth is the Lord’s, and all it’s fullness. The world and those who dwell therein”)

 So if our Lord is the owner then I am not. Instead, I am His steward or manager. And that to me means being a steward of my time, talents, family, work, etc. I see this as both an awesome honor and responsibility for all aspects of my life. As a result, I feel most blessed to know that a true understanding of biblical stewardship has allowed me to have a spiritual base as to my perspective with regard to my family, my work, all relationships and especially with my church. It has given me the understanding to realize that a huge level of commitment is necessary with all of my relationships, especially that with our Lord. That said, I am most grateful for everything that I have including all of my material items.

 I had the good blessing of being raised in one household with both my parents and maternal grandparents for the first 10 years of my life in Campbell, Ohio. I watched my parents, grandparents and so many other parishioners who gave of their time and talents in building our church (Archangel Michael) and maintaining it. There was a true sense of stewardship among all of our parishioners. Whatever was needed was done, and with a strong sense of humility, servant mentality, and selfless attitude. This left a strong impression in my mind that has continued to this day. These folks were for the most part immigrants, just as was true for the founding of St. Nicholas.

 Indeed we have a rich heritage and I understand the importance of the word stewardship in every sense of the word. Only each of us can know what this means with respect to our church whether it’s giving of our talents, time and or money. Every one of us is going to give account to our Lord for our stewardship over our material resources. Everything the Lord entrusts in us is ultimately His and the highest and best use for it is to maximize its use for eternal glory.

 When I am at the awesome judgement seat and have to give an account of how I managed God’s resources (Matthew 25:21), I pray that He will say “well done good and faithful servant”.

  

What Stewardship Means to Me

Patty Pappas Tsaoussis is a member of the Philoptochos Board at St Nicholas

Stewardship to me means love.  Love of God, his church (people), ministries; the faith.  As a child, being a steward of the church meant being a "member".  What did a "member" mean to a young child, you ask?  My Mother was not Orthodox in faith before she met my father, but converted when she married.  It took time for my mother to embrace the faith but it took longer for many parishioners to embrace the "xeni" or foreigner.  I always seem to remember my Dad saying, ''we have to pay our stewardship first.''  For whatever reason the memory I have, or really felt,  was did we belong?.  Did I really belong?

As I have grown older and somewhat wiser, Stewardship means so much more.  Do I make the effort to make everyone feel like they belong?.   Being a good steward is leading by example, guiding those they may need help whether spiritually, financially, emotionally, etc.   As Stewards of the church, it is not just financially supporting our "home" but supporting those that dwell in it. It means embracing all the church has to offer and what we can provide her in return with our time and talents.  Just like in our individual homes, we must nurture our spiritual home as she nurtures us.  What we put in, we reap the rewards in multitudes.

Over the years I have personally been involved in Feeding the Hungry, involved with the Philoptochos (Friends of the Poor) both on a local level and through the Metropolis of Chicago Board.  Did you know that Philoptochos is the largest Christian Women's Charitable Organization in the country with 27,000+ members?  It's mission is to:

 • Aid the poor, the destitute, the hungry, the aged, the sick, the unemployed, the orphaned, the imprisoned, the widowed, the handicapped, the victims of disasters, to undertake the burial of impoverished persons and to offer assistance to ANYONE who may need the help of the Church.  
 • To promote the charitable, benevolent, and philanthropic purposes of the Greek Orthodox Archdiocese of America, through instructional programs, presentations, lectures etc.
 • To preserve and perpetuate Orthodox Christian concepts and the Orthodox Christian Family, and through them, to promote the Faith and traditions, with its doctrines, canons, discipline, divine worship and customs.

Our church has so much to offer us. What are we individually and collectively as a community, willing to offer our Church in return, with Faith, Hope and Love?.  It takes a village. 

What Stewardship Means to Me

Lexa Shontz is a steward of St Nicholas

When I was young, I didn’t know what stewardship was.  I thought you paid your dues and were a member of the church.  The church was there more to serve me, rather than me serve the church.    But being a steward is so much more than that…it is a way of life in which God is at the center, recognizing that everything we have comes from Him above.  As a steward, I have the opportunity to give back what God first gave me, and it extends beyond my treasure to encompass my talent and my time.  None of which I would have if not for the grace of God.  

Practicing stewardship has helped me grow in my Orthodox faith.  It is not only a reminder of gratitude for all the blessings God has given me in my life, but it keeps me grounded in the knowledge that my purpose on earth is to grow more in His image.  Christ came into this world not to be served, but to serve.  If our goal as Orthodox Christians is to become more “Christ-like” then we too are called to serve.  We can do this by being good stewards, taking care of God’s house and each other.  And when we give of ourselves, whether it be treasure, time, or talent, it’s important to remember the spirit in which we give.  As 2 Corinthians 9:7 states:  “Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.”   

Even still, it is easy to get caught up in the temptations of our material world, wanting to store our treasures like the rich fool who stored his grain.  Before sharing that parable, Jesus said, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.”  When I examine where I spend my money and my time, does it truly reflect the love that I say I have for God?  Not always.  And that is another blessing of stewardship—it calls us to tithe or give back to God so that we don’t let greed or selfishness become a stumbling block in our faith journey.   

During this Lenten Season, it is a perfect time to reflect on the ultimate sacrifice God made for us out of His infinite love.  He sent His Son for each and every one of us and through His glorious resurrection, He has destroyed death and given us the hope of eternal life with Him.  When considering the magnitude of God’s love, it seems natural that we would want to give back to Him.  And in this cheerful giving, we receive so  much more than we can imagine—a contentment and peace in knowing we are doing God’s will for our life. 

 

  “What does Stewardship mean to me?“

Part 1- Background, misconceptions, and what Stewardship is to me now.

Mr. Basil Moutsatsos is a steward of St Nicholas

I grew up in the Tarpon Springs community and like so many others I was an active member of the church. From altar boy, GOYA, Greek School, and volunteering, I knew I was a member of the church.  But when the word “Stewardship” came around, I admit I thought it was the same thing.  In fact, as the years have gone by, I never really understood what Stewardship really meant until recently. 

For a little background, I was the kind of person who was lumped in with my family when it came to being listed with the church, which continued as I went to college.  My parents paid my dues and kept me in good standing.  Eventually I needed something from the church when I was going to be a godfather, but I realized that I hadn’t been paid up to date on my dues with the church.  I was still active when I came home from college, came to church on holy days, and reveled in being a part of this community, but I was not a real member.  I paid my annual dues and started that tradition for my own life.  I was proud of myself for doing the right thing and I thought I was a good member of the church. 

Notice that I keep using words like “dues” and “member”, as though the church was a kind of social club.  Lately I have been coming to terms with the belief that I have been a “member” but not a true Steward of the church.  Stewardship to me means for each of us to take a responsibility to the church not as a member but as a way in having the church be a fundamental part of our lives.  The church is God’s house, but we as Stewards keep it for him as if it were our own.  Like with our own homes, we either do the upkeep ourselves or we need to pay to have something done.  To make sure we have money to pay for things we cannot do ourselves, we try to save money in case of emergencies.  When money is too tight in our lives, we look to do the work ourselves or get help from friends and we repay them some way we can help them.  For me, Stewardship works the same way, but to plan well as Stewards we need to make a specific commitment to the church to let everyone know what we are going to do for the church to help out. 

                                                                                                 3/27/2120

“What does Stewardship mean to me?“

Part 2: Issues that come with change and a plan I am going to try to follow 

 Last week I discussed how Stewardship is different than being just a member and ended with a call for letting our community know what we are going to do for the church to help out.  This is where I always ran into a problem.  I personally did not want credit for any of my good work because I wanted the work to get done, or money donated for good cause, but I did not want to be boastful of what I did.  I gave for God because it was right, and that did not need credit for my own advancement.  With different kinds of donations, I can still see where this mentality can work, but with Stewardship what I am giving, in either money or volunteering, is not a donation. 

For me now, Stewardship is not a gift, but it is my part of being a family committing to take care of each other in our joined love for our faith, our church, and our community.  When it comes to volunteering, we all need to know what we are all doing so we don’t all show up to do the same one thing as we need 1000 things throughout the course of a year.  When it comes to making a commitment of money, it is not a donation, but a pledge told to the church specifically, so the Church Board and Clergy know what to expect for the year as a budget.  The church can plan to fix what is needed in a responsible way and not have to cry out for an emergency fix. 

So, what does someone pledge to the church?  I have started to think about how I pledge to take care of my own home and immediate family.  I used to pay rent and now a mortgage, and I am ashamed to admit that I never gave more to the church for my yearly monetary donation as I did in paying my rent/mortgage for one month of that year.  At times I just couldn’t, other times when I could afford to give more, I kept giving the same.  But I always saw it as a donation.  Now, I am starting to see it differently and by pledging to the church what I plan to do, I feel more connected to the church. I also don’t want to let the church down, so I am going to start slowly and build into a more connected life with the church by trying to be a good Steward.  I still may not have it right, but I think I am on a better path.  It will take time and I know we are all here to help each other like a true community.

Mr. Basil Moutsatsos is a Steward of St Nicholas


BACK TO TOP

Master Calendar

 • St Nicholas Cathedral Master Calendar

  October 31 to November 15, 2021

  Sunday, October 31

  Fr Athanasios on Call - 727-741-0139

  5th Sunday of Luke

  7:45AM Othros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  10:30AM Sunday school

  Monday, November 1

  Cosmas and Damian the Holy Unmercenaries of Asia, and their mother Theodota

  8:00AM Orthros/Matins

  8:00AM Soup Kitchen Meal

  9:00AM Divine Liturgy

  10:00AM Blessing of the Waters

  4:00PM Greek Folk Dance

  6:00PM Small Compline

  6:30PM Orthodoxy 101

  Tuesday, November 2

  Virginia Misoyianis Memorial

  The Holy Martyrs Acindynos, Pegasios, Aphthonios, Elpidophoros, and Anempodistos

  8:00AM Orthros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  4:30PM Greek School

  6:00PM Daily Vespers

  7:00PM Stewardship Cmte

  Wednesday, November 3

  Acepsimas the Bishop, Joseph the Presbyter, & Aeithalas the Deacon, Martyrs of Persia

  9:00AM Divine Liturgy

  10:15AM Little Lambs

  6:00PM Paraklesis to the Theotokos

  7:00PM GOYA Night

  Thursday, November 4

  Joannicius the Great

  9:30AM Women's Book Club

  12:00PM SPC Tarpon Campus Ministry

  4:30PM Greek School

  6:00PM Daily Vespers

  7:00PM Choir Rehearsal

  Friday, November 5

  Galaktion & his wife Episteme, the Martyrs of Emesa

  6:00PM Paraklesis to St Anastasia

  7:00PM St Anastasia's Fellowship

  Saturday, November 6

  Paul the Confessor, Patriarch of Constantinople

  6:00PM Great Vespers

  Sunday, November 7

  Fr Theofanis on Call - 727-244-6842

  7th Sunday of Luke

  7:45AM Othros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  10:30AM Sunday school

  12:00PM Parish Assembly

  6:00PM Great Vespers

  Monday, November 8

  Synaxis of the Archangel Michael & the other Bodiless Powers: Gabriel, Raphael, Uriel, Salaphiel, Jegudiel, & Barachiel

  8:00AM Orthros/Matins

  8:00AM Soup Kitchen Meal

  9:00AM Divine Liturgy

  10:00AM Visitation

  11:00AM Funeral

  4:00PM Greek Folk Dance

  6:00PM Great Vespers

  6:30PM Orthodoxy 101

  Tuesday, November 9

  Nektarius the Wonderworker, Metropolitan of Pentapolis

  8:00AM Orthros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  4:30PM Greek School

  6:00PM Daily Vespers

  Wednesday, November 10

  Erastus, Olympas, Rodion, Sosipater, Quartus, and Tertios, Apostles of the 70

  10:00AM Little Lambs

  6:00PM Paraklesis to the Theotokos

  7:00PM GOYA Night

  7:00PM Preschool Board Meeting

  Thursday, November 11

  Menas of Egypt

  9:30AM Women's Book Club

  12:00PM SPC Tarpon Campus Ministry

  4:30PM Greek School

  6:00PM Daily Vespers

  7:00PM Philoptochos Meeting

  7:00PM Choir Rehearsal

  Friday, November 12

  John the Merciful, Patriarch of Alexandria

  6:00PM Great Vespers

  Saturday, November 13

  John Chrysostom, Archbishop of Constantinople

  8:00AM Orthros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  6:00PM Great Vespers

  7:00PM Young Adult Ministry YAM

  Sunday, November 14

  Fr Athanasios on Call - 727-741-0139

  8th Sunday of Luke

  7:45AM Othros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  10:30AM Sunday school

  4:00PM Friendsgiving

  Monday, November 15

  Nativity Fast Begins

BACK TO TOP

Parish Bulletin Board

BACK TO TOP