Publish-header
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral
Publish Date: 2022-01-02
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral

General Information

 • Phone:
 • (727) 937-3540
 • Fax:
 • (727) 937-1739
 • Street Address:

 • 36 North Pinellas Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689
 • Mailing Address:

 • 17 East Tarpon Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689


Contact Information
Services Schedule

Sundays / Κυριακή
7:45am - Matins / Όρθρος
9:00am - Divine Liturgy (Greek) / Θεία Λειτουργία / (English) / Θεία Λειτουργία

Monday through Saturday

6:00 pm Small Compline


Past Bulletins


Dean's Message

Frathanasios-3

This week is the week that everyone focuses on improving something about life in the New Year. As clocks hit midnight all across the globe last week, good intentioned men and women rushed to confirm New Year resolutions. Of course many if not most if not all New Year resolutions end up in the garbage pail by the end of the first week of the New Year, but that didn’t stop millions across the globe from faithfully committing to improving their lives this year. In many cases, people make the same resolutions every year.. Some common resolutions are:

 1. Exercise more

 2. Lose weight

 3. Get organized

 4. Learn a new skill or hobby 

 5. Live life to the fullest

 6. Save more money / spend less money

 7. Quit smoking

 8. Spend more time with family and friends

 9. Travel more

 10. Read more

We make resolutions also about our spiritual life. Looking deeper than the typical resolutions is not only preferable, maybe it is more understandable. Maybe you made one or more last year. Maybe they didn’t last past the first week, and maybe they lasted all year. We can always be better than we are, especially in our spiritual journey. How about considering this list for 2022?

 1. Read the Bible more

 2. Fast more

 3. Pray more

 4. Serve the poor more

 5. Receive Holy Communion more

 6. Go to Holy Confession more

 7. Attend Divine Liturgy more

 8. Attend other Church services more

 9. Incorporate the Cathedral schedule into my family calendar

 10. Consider the needs of the Cathedral when I plan my finances

 

May 2022 be blessed for you, your family and our Cathedral Community!

 

BACK TO TOP

Fr Theofanis

Frtheofani3g

A New Year

Before we can begin this new year together, we must first reflect back over the past year and consider what we have accomplished and what we need to improve upon.  We all make a long list of New Year’s resolutions, some we try to keep, while others we just ignore.  The first thing that must be done at the beginning of this new year is to make peace with our past, to forgive others and to forgive ourselves.  If we do not let go of the negative things that are holding us back, then it will be impossible for us to have any progress in this new year.  

And before we make our New Year’s resolutions, think about what made you happy last year and what things you truly want to change.  Do more of the things you enjoy.  Don’t get stuck in a routine that drags you down.  We all have tough-to-break habits, but there is no better time than today to fight against them.  Now is the time to focus on our health – our physical health, our mental health, and our spiritual health.

All three of these work together, each of them affecting the others.  When we ignore one, the others suffer.  So when you are making your new plans for this year, please remember the importance of balance in your lives.  Making changes in your life, even if for the better, can create a lot of uncertainty and fear which is why we tend to keep our old harmful routines.  Do not fear and do not give up on your goals for a better life.  Committing our lives to Christ is the ultimate way to secure our future.  When we feel like giving up, God gives us the power to reach our goals.  

Have a Very Happy and Blessed New Year!

 

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
January 02

Sylvester, Pope of Rome

Saint Sylvester was a native of Rome. Because of his exceeding virtue, he succeeded Saint Miltiades as Pope in 314. Since he himself was unable to be present at the First Ecumenical Council in 325, he sent delegates of his own Roman clergy to represent him in Nicaea. He reposed in the year 325.


Sarov
January 02

Seraphim the Wonderworker of Sarov

Saint Seraphim was born in the town of Kursk in 1759. From tender childhood he was under the protection of the most holy Mother of God, who, when he was nine years old, appeared to him in a vision, and through her icon of Kursk, healed him from a grave sickness from which he had not been expected to recover. At the age of nineteen he entered the monastery of Sarov, where he amazed all with his obedience, his lofty asceticism, and his great humility. In 1780 the Saint was stricken with a sickness which he manfully endured for three years, until our Lady the Theotokos healed him, appearing to him with the Apostles Peter and John. He was tonsured a monk in 1786, being named for the holy Hieromartyr Seraphim, Bishop of Phanarion (Dec. 4), and was ordained deacon a year later. In his unquenchable love for God, he continually added labours to labours, increasing in virtue and prayer with titan strides. Once, during the Divine Liturgy of Holy and Great Thursday, he was counted worthy of a vision of the Lord Jesus Christ, Who appeared encompassed by the heavenly hosts. After this dread vision, he gave himself over to greater labours.

In 1794, Saint Seraphim took up the solitary life in a cell in the forest. This period of extreme asceticism lasted some fifteen years, until 1810. It was at this time that he took upon himself one of the greatest feats of his life. Assailed with despondency and a storm of contrary thoughts raised by the enemy of our salvation, the Saint passed a thousand nights on a rock, continuing in prayer until God gave him complete victory over the enemy. On another occasion, he was assaulted by robbers, who broke his chest and his head with their blows, leaving him almost dead. Here again, he began to recover after an appearance of the most holy Theotokos, who came to him with the Apostles Peter and John, and pointing to Saint Seraphim, uttered those awesome words, "This is one of my kind."

In 1810, at the age of fifty; weakened with his more than human struggles, Saint Seraphim returned to the monastery for the third part of his ascetical labours, in which he lived as a recluse until 1825. For the first five years of his reclusion, he spoke to no one at all, and little is known of this period. After five years, he began receiving visitors little by little, giving counsel and consolation to ailing souls. In 1825, the most holy Theotokos appeared to the Saint and revealed to him that it was pleasing to God that he fully end his seclusion; from this time the number of people who came to see him grew daily. It was also at the command of the holy Virgin that he undertook the spiritual direction of the Diveyevo Convent. He healed bodily ailments, foretold things to come, brought hardened sinners to repentance, and saw clearly the secrets of the heart of those who came to him. Through his utter humility and childlike simplicity, his unrivalled ascetical travails, and his angel-like love for God, he ascended to the holiness and greatness of the ancient God-bearing Fathers and became like Anthony for Egypt, the physician for the whole Russian land. In all, the most holy Theotokos appeared to him twelve times in his life. The last was on Annunciation, 1831, to announce to him that he would soon, enter into his rest. She appeared to him accompanied by twelve virgins-martyrs and monastic saints-with Saint John the Baptist and Saint John the Theologian. With a body ailing and broken from innumerable hardships, and an unspotted soul shining with the light of Heaven, the Saint lived less than two years after this, falling asleep in peace on January 2, 1833, chanting Paschal hymns. On the night of his repose, the righteous Philaret of the Glinsk Hermitage beheld his soul ascending to Heaven in light. Because of the universal testimony to the singular holiness of his life, and the seas of miracles that he performed both in life and after death, his veneration quickly spread beyond the boundaries of the Russian Empire to every corner of the earth. See also July 19.


Baptism
January 02

Sunday before Epiphany


Baptisma1cp
January 02

Forefeast of the Theophany of Our Lord and Saviour Jesus Christ


Allsaint
January 02

Cosmas, Archbishop of Constantinople


BACK TO TOP

Cathedral Listings

  *THE DEADLINE IS MONDAY 5PM FOR ALL BULLETIN INFORMATION*

MEMORIALS 

Aristeides Chaderes - 2 years

Anna Frangopoulos - 2 years

 All ministries wishing to sign up and host the Coffee Hour please contact Chris Palaidis at 727-808-3895.

 

                      Memorial & Artoklasia Service Planning 

If you are in need of a Memorial or are contemplating having an Artoklasia Service, call    our Parish Office at (727) 937-3540 to make arrangements.

Kollyva (μνημόσυνα) for memorials can be ordered through:

Antonia Korfias (727) 937-8785

Evangelia Stavropoulos (727) 937-5649

Afrodity Tassopoulos (727) 674-3304

Contact info for these preparers is provided as a service to parishioners and does not imply endorsement.

40 Day Prayer List

Edwin, Tom, Maria, Nicholas, Alexa, Panayiota, Julia, Amelia, John, Nick, Yianni, John, Mary, Alexandra, Panayiotis

 

*To add a loved one to this list, or to keep one from being taken off after 40 days, please contact our Administrative  Assistant on Mondays by 5:00pm: denise@stnicholastarpon.org  (727) 937-3540 ext 102)

 

A Prayer for Healing

"Heavenly Father, physician of our souls and bodies, who have sent Your only-begotten Son and our Lord Jesus Christ to heal every sickness and infirmity, visit and heal me, Your servant, from all physical and spiritual ailments through the grace of Your Christ.  Grant me patience in this sickness, strength of body and spirit, and recovery of health.  Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed.  I pray that You heal me as Your servant and grant me the gift of complete health.  For You are the source of healing and to You I give glory, Father, Son and Holy Spirit. Amen."

 

Our Priests are Here for You

If you, or a loved one, would like to request a priestly visit due to illness or extenuating circumstances, please call Father Athanasios (727) 741-0139 or Father Theofanis (727) 244-6842.

If you are in spiritual need, Father Athanasios wants to make himself available to you, and asks you to please call/text or email him directly, rather than through social media.
 
 

2021 St. Nicholas Parish Council Pangari Rotation Sunday Schedule September 5, 2021 – January 16, 2022


PC Teams for rotation begin Sunday, 9/05/2021 with Team 2 on Duty


*Both PC Teams on duty on Sunday evening Vespers, Dec. 5 and Monday, Dec. 6 for St. Nicholas Feastday services


September 12, 26; October 10, 24; November 7, 21; December 5, 19; January 2, 16


Team 1:
Anna Billiris
Nikitas Manias
Johnny Billiris
Themis Fountotos Tezza
Karen Koulias
Costas Sisois
Tony Zaronias


September 5, 19; October 3, 17, 31; November 14, 28; December 12, 26; January 9


Team 2:
John Stamas
Irene Karavokiros
Rena Faklis
Emmanuel Gombos
Michael Kouremetis
George Stamas
Solon Tsaoussis

BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the 3rd Mode

Let the heavens rejoice; let the earth be glad, for the Lord has shown the mighty power of His arm. He trampled down death by death and became the firstborn of the dead. From the depths of Hades, He delivered us and granted to the world great mercy.
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Forefeast of Epiphany Begins in the 4th Mode

Be thou ready, Zabulon; prepare thyself, O Nephthalim. River Jordan, stay thy course and skip for gladness to receive the Sovereign Master, Who cometh now to be baptized. O Adam, be thou glad with our first mother, Eve; hide not as ye did of old in Paradise. Seeing you naked, He hath appeared now to clothe you in the first robe again. Christ hath appeared, for He truly willeth to renew all creation.
Ἑτοιμάζου Ζαβουλῶν, καὶ εὐτρεπίζου Νεφθαλείμ. Ἰορδάνη ποταμέ, στήθι ὑπόδεξαι σκιρτῶν, τοῦ βαπτισθῆναι ἐρχόμενον τὸν Δεσπότην. Ἀγάλλου ὁ Ἀδὰμ σὺν τὴ Προμήτορι, μὴ κρύπτετε ἑαυτούς, ὡς ἐν Παραδείσῳ τὸ πρίν, καὶ γὰρ γυμνοὺς ἰδὼν ὑμᾶς ἐπέφανεν, ἵνα ἐνδύσῃ τὴν πρώτην στολήν, Χριστὸς ἐφάνη, τὴν πᾶσαν κτίσιν, θέλων ἀνακαινίσαι.

Seasonal Kontakion in the 4th Mode

In the running waters of the Jordan River, on this day the Lord of all crieth to John: Be not afraid and hesitate not to baptize Me, for I am come to save Adam, the first-formed man.
Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον τοῦ Ἰορδάνου, γεγονῶς ὁ Κύριος, τῶ Ἰωάννη ἐκβοᾷ. Μὴ δειλιάσης βαπτίσαι με, σῶσαι γὰρ ἥκω, Ἀδὰμ τὸν πρωτόπλαστον.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Sunday before Epiphany
The Reading is from St. Paul's Second Letter to Timothy 4:5-8

TIMOTHY, my son, always be steady, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfil your ministry.

For I am already on the point of being sacrificed; the time of my departure has come. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that Day, and not only to me but also to all who have loved his appearing.

Sunday before Epiphany
Πρὸς Τιμόθεον β' 4:5-8

Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκεν. Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπόν, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής· οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πάσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.


Gospel Reading

Sunday before Epiphany
The Reading is from Mark 1:1-8

The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in the prophets, 'Behold, I send my messenger before your face, who shall prepare your way; the voice of one crying in the wilderness: prepare the way of the Lord, make his paths straight.' John was baptizing in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And there went out to him all the country of Judea, and all the people of Jerusalem; and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair, and had a leather girdle around his waist, and ate locusts and wild honey. And he preached, saying, "After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit."

Sunday before Epiphany
Κατὰ Μᾶρκον 1:1-8

᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. ῾Ως γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, ἐγένετο ᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ ῾Ιεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἦν δὲ ὁ ᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

For in a contest there is much labor needed--and after the contest victory falls to some, to others disgrace. Is the palm ever given or the crown granted before the course is finished? ... Therefore no one can receive a reward, unless he has striven lawfully; nor is the victory a glorious one, unless the contest also has been toilsome.
St. Ambrose of Milan
Chapter 15, Three Books on the Duties of the Clergy, 4th century

It is the sole and peculiar property of the Substance that transcends all, to be able to bestow on men the indwelling of the Holy Spirit, and make those that draw near unto It partakers of the divine nature.
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homily 10., 4th Century

BACK TO TOP

Important Updates From Our Ministries

Philoptochos (A Friend of the Poor) Ministry

Philoptochos Circle Logo

 

ST NICHOLAS PHILOPTOCHOS

 Hours of Operation
Mon: 9:00 AM - 10:00 AM
Tues-Thurs: 10:00 AM -12:00 Noon
18 Hibiscus Street (located directly behind St Nicholas Cathedral) 

National Philoptochos Mission Statement
To aid the poor, the destitute, the hungry, the aged, the sick, the unemployed, the orphaned, the imprisoned, the widowed, the handicapped, the victims of disasters, to undertake the burial of impoverished persons and to offer assistance to anyone who may need the help of the Church through fund-raising efforts. 

 

If you would like to make a difference, learn from others and create relationships that will last a lifetime please send your name, e-mail. phone number and address to:

St Nicholas Philoptochos
PO Box 2043
Tarpon Springs, FL 34689

Annual Membership Fee of $35.00 assists Philoptochos to continue serving the poor.


St Nicholas Kitchen

Saint Nicholas Kitchen is an outreach ministry of Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral that provides hot meals, helping hands and meaningful relationships to the impoverished in our community. The heart for this ministry is illustrated in the book of Matthew 25:35-36:

 “….For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me….”

St. Nicholas Kitchen will continue preparing the Monday meals from 7:30 – 11:00 am. The meals will be delivered Monday's to the new Hope Center at the Sheppard center where the meals will be given to those in need by their, and our volunteers. We still need volunteers, food and monetary donations. Meals will be served from 11:00 – 12:00 pm. For further information, please call Chris Palaidis at (727) 808-3895.

 


St Nicholas Welcome Ministry

Are you ready to make a difference in our church this New Year?


Are you short of time, but big on wanting to serve God in a meaningful way?


Do you enjoy and care about people and are committed to your Orthodox faith?

Come and be part of the Welcome Ministry as a Greeter or an Usher. All you need is a few Sunday mornings a month, a ready smile and a servant’s heart.

If you would like to know more about volunteering at St Nicholas Cathedral please contact Lexa Shontz at lexashontz@gmail.com or cell (727) 418-4811.


St Nicholas Community Center Event Hosting

St. Nicholas Community Center & Conference Hall's 18,000 sq. ft. commercial kitchens; full-service bar area; professional stage & audio/visual equipment; and comfortable seating all make it a perfect venue for hosting your next event. 

For booking information, or to arrange a venue tour, please visit our new venue website or call the Parish Offices at (727) 937-3540. 


Stewardship Ministry

04/18/2021

What Stewardship Means to Me

Dr Michael Pikos is a member of the St Nicholas Cathedral Stewardship Committee 

When I think of the word stewardship in connection with our church, I think of this as being our ultimate calling as followers of Christ. We only have to look at Genesis 1:28 where God gave His first directive to Adam and Eve – that they have “dominion over every living thing that moves on earth”. And I am reminded that in reality God owns everything on earth including all that each of us own – Psalm 24:1 (“the earth is the Lord’s, and all it’s fullness. The world and those who dwell therein”)

 So if our Lord is the owner then I am not. Instead, I am His steward or manager. And that to me means being a steward of my time, talents, family, work, etc. I see this as both an awesome honor and responsibility for all aspects of my life. As a result, I feel most blessed to know that a true understanding of biblical stewardship has allowed me to have a spiritual base as to my perspective with regard to my family, my work, all relationships and especially with my church. It has given me the understanding to realize that a huge level of commitment is necessary with all of my relationships, especially that with our Lord. That said, I am most grateful for everything that I have including all of my material items.

 I had the good blessing of being raised in one household with both my parents and maternal grandparents for the first 10 years of my life in Campbell, Ohio. I watched my parents, grandparents and so many other parishioners who gave of their time and talents in building our church (Archangel Michael) and maintaining it. There was a true sense of stewardship among all of our parishioners. Whatever was needed was done, and with a strong sense of humility, servant mentality, and selfless attitude. This left a strong impression in my mind that has continued to this day. These folks were for the most part immigrants, just as was true for the founding of St. Nicholas.

 Indeed we have a rich heritage and I understand the importance of the word stewardship in every sense of the word. Only each of us can know what this means with respect to our church whether it’s giving of our talents, time and or money. Every one of us is going to give account to our Lord for our stewardship over our material resources. Everything the Lord entrusts in us is ultimately His and the highest and best use for it is to maximize its use for eternal glory.

 When I am at the awesome judgement seat and have to give an account of how I managed God’s resources (Matthew 25:21), I pray that He will say “well done good and faithful servant”.

  

What Stewardship Means to Me

Patty Pappas Tsaoussis is a member of the Philoptochos Board at St Nicholas

Stewardship to me means love.  Love of God, his church (people), ministries; the faith.  As a child, being a steward of the church meant being a "member".  What did a "member" mean to a young child, you ask?  My Mother was not Orthodox in faith before she met my father, but converted when she married.  It took time for my mother to embrace the faith but it took longer for many parishioners to embrace the "xeni" or foreigner.  I always seem to remember my Dad saying, ''we have to pay our stewardship first.''  For whatever reason the memory I have, or really felt,  was did we belong?.  Did I really belong?

As I have grown older and somewhat wiser, Stewardship means so much more.  Do I make the effort to make everyone feel like they belong?.   Being a good steward is leading by example, guiding those they may need help whether spiritually, financially, emotionally, etc.   As Stewards of the church, it is not just financially supporting our "home" but supporting those that dwell in it. It means embracing all the church has to offer and what we can provide her in return with our time and talents.  Just like in our individual homes, we must nurture our spiritual home as she nurtures us.  What we put in, we reap the rewards in multitudes.

Over the years I have personally been involved in Feeding the Hungry, involved with the Philoptochos (Friends of the Poor) both on a local level and through the Metropolis of Chicago Board.  Did you know that Philoptochos is the largest Christian Women's Charitable Organization in the country with 27,000+ members?  It's mission is to:

 • Aid the poor, the destitute, the hungry, the aged, the sick, the unemployed, the orphaned, the imprisoned, the widowed, the handicapped, the victims of disasters, to undertake the burial of impoverished persons and to offer assistance to ANYONE who may need the help of the Church.  
 • To promote the charitable, benevolent, and philanthropic purposes of the Greek Orthodox Archdiocese of America, through instructional programs, presentations, lectures etc.
 • To preserve and perpetuate Orthodox Christian concepts and the Orthodox Christian Family, and through them, to promote the Faith and traditions, with its doctrines, canons, discipline, divine worship and customs.

Our church has so much to offer us. What are we individually and collectively as a community, willing to offer our Church in return, with Faith, Hope and Love?.  It takes a village. 

What Stewardship Means to Me

Lexa Shontz is a steward of St Nicholas

When I was young, I didn’t know what stewardship was.  I thought you paid your dues and were a member of the church.  The church was there more to serve me, rather than me serve the church.    But being a steward is so much more than that…it is a way of life in which God is at the center, recognizing that everything we have comes from Him above.  As a steward, I have the opportunity to give back what God first gave me, and it extends beyond my treasure to encompass my talent and my time.  None of which I would have if not for the grace of God.  

Practicing stewardship has helped me grow in my Orthodox faith.  It is not only a reminder of gratitude for all the blessings God has given me in my life, but it keeps me grounded in the knowledge that my purpose on earth is to grow more in His image.  Christ came into this world not to be served, but to serve.  If our goal as Orthodox Christians is to become more “Christ-like” then we too are called to serve.  We can do this by being good stewards, taking care of God’s house and each other.  And when we give of ourselves, whether it be treasure, time, or talent, it’s important to remember the spirit in which we give.  As 2 Corinthians 9:7 states:  “Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.”   

Even still, it is easy to get caught up in the temptations of our material world, wanting to store our treasures like the rich fool who stored his grain.  Before sharing that parable, Jesus said, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.”  When I examine where I spend my money and my time, does it truly reflect the love that I say I have for God?  Not always.  And that is another blessing of stewardship—it calls us to tithe or give back to God so that we don’t let greed or selfishness become a stumbling block in our faith journey.   

During this Lenten Season, it is a perfect time to reflect on the ultimate sacrifice God made for us out of His infinite love.  He sent His Son for each and every one of us and through His glorious resurrection, He has destroyed death and given us the hope of eternal life with Him.  When considering the magnitude of God’s love, it seems natural that we would want to give back to Him.  And in this cheerful giving, we receive so  much more than we can imagine—a contentment and peace in knowing we are doing God’s will for our life. 

 

  “What does Stewardship mean to me?“

Part 1- Background, misconceptions, and what Stewardship is to me now.

Mr. Basil Moutsatsos is a steward of St Nicholas

I grew up in the Tarpon Springs community and like so many others I was an active member of the church. From altar boy, GOYA, Greek School, and volunteering, I knew I was a member of the church.  But when the word “Stewardship” came around, I admit I thought it was the same thing.  In fact, as the years have gone by, I never really understood what Stewardship really meant until recently. 

For a little background, I was the kind of person who was lumped in with my family when it came to being listed with the church, which continued as I went to college.  My parents paid my dues and kept me in good standing.  Eventually I needed something from the church when I was going to be a godfather, but I realized that I hadn’t been paid up to date on my dues with the church.  I was still active when I came home from college, came to church on holy days, and reveled in being a part of this community, but I was not a real member.  I paid my annual dues and started that tradition for my own life.  I was proud of myself for doing the right thing and I thought I was a good member of the church. 

Notice that I keep using words like “dues” and “member”, as though the church was a kind of social club.  Lately I have been coming to terms with the belief that I have been a “member” but not a true Steward of the church.  Stewardship to me means for each of us to take a responsibility to the church not as a member but as a way in having the church be a fundamental part of our lives.  The church is God’s house, but we as Stewards keep it for him as if it were our own.  Like with our own homes, we either do the upkeep ourselves or we need to pay to have something done.  To make sure we have money to pay for things we cannot do ourselves, we try to save money in case of emergencies.  When money is too tight in our lives, we look to do the work ourselves or get help from friends and we repay them some way we can help them.  For me, Stewardship works the same way, but to plan well as Stewards we need to make a specific commitment to the church to let everyone know what we are going to do for the church to help out. 

                                                                                                 3/27/2120

“What does Stewardship mean to me?“

Part 2: Issues that come with change and a plan I am going to try to follow 

 Last week I discussed how Stewardship is different than being just a member and ended with a call for letting our community know what we are going to do for the church to help out.  This is where I always ran into a problem.  I personally did not want credit for any of my good work because I wanted the work to get done, or money donated for good cause, but I did not want to be boastful of what I did.  I gave for God because it was right, and that did not need credit for my own advancement.  With different kinds of donations, I can still see where this mentality can work, but with Stewardship what I am giving, in either money or volunteering, is not a donation. 

For me now, Stewardship is not a gift, but it is my part of being a family committing to take care of each other in our joined love for our faith, our church, and our community.  When it comes to volunteering, we all need to know what we are all doing so we don’t all show up to do the same one thing as we need 1000 things throughout the course of a year.  When it comes to making a commitment of money, it is not a donation, but a pledge told to the church specifically, so the Church Board and Clergy know what to expect for the year as a budget.  The church can plan to fix what is needed in a responsible way and not have to cry out for an emergency fix. 

So, what does someone pledge to the church?  I have started to think about how I pledge to take care of my own home and immediate family.  I used to pay rent and now a mortgage, and I am ashamed to admit that I never gave more to the church for my yearly monetary donation as I did in paying my rent/mortgage for one month of that year.  At times I just couldn’t, other times when I could afford to give more, I kept giving the same.  But I always saw it as a donation.  Now, I am starting to see it differently and by pledging to the church what I plan to do, I feel more connected to the church. I also don’t want to let the church down, so I am going to start slowly and build into a more connected life with the church by trying to be a good Steward.  I still may not have it right, but I think I am on a better path.  It will take time and I know we are all here to help each other like a true community.

Mr. Basil Moutsatsos is a Steward of St Nicholas


BACK TO TOP

Master Calendar

 • St Nicholas Cathedral Master Calendar

  January 2 to January 17, 2022

  Sunday, January 2

  Fr Theofanis on Call - 727-244-6842

  Sunday before Epiphany

  7:45AM Othros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  Monday, January 3

  Forefeast of the Theophany of Our Lord and Saviour Jesus Christ

  8:00AM Soup Kitchen Meal

  4:00PM Greek Folk Dance

  Tuesday, January 4

  Forefeast of the Theophany of Our Lord and Saviour Jesus Christ

  8:00AM Orthros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  Wednesday, January 5

  Eve of the Theophany of Our Lord and Saviour Jesus Christ

  8:00AM Royal Hours of Theophany

  9:30AM Vesperal Liturgy

  1:00PM Blessing of the Fleet

  4:00PM Diver Meeting

  Thursday, January 6

  Office Closed - Epiphany

  The Theophany of Our Lord and Saviour Jesus Christ

  8:00AM Feast of Epiphany

  Friday, January 7

  Synaxis of John the Holy Glorious Prophet, Baptist, & Forerunner

  10:00AM Epiphany set up

  7:00PM Inaugural Epiphany Lecture

  Saturday, January 8

  George of Hozeva

  6:30PM Epiphany Ball

  Sunday, January 9

  Fr Athanasios on Call - 727-741-0139

  Sunday after Epiphany

  7:45AM Othros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  10:30AM Sunday school

  Monday, January 10

  Afterfeast of the Theophany of Our Lord and Saviour Jesus Christ

  8:00AM Morning Prayers

  8:00AM Soup Kitchen Meal

  4:00PM Greek Folk Dance

  6:00PM Small Compline

  Tuesday, January 11

  Afterfeast of the Theophany of Our Lord and Saviour Jesus Christ

  8:00AM Daily Orthros/Matins

  4:30PM Greek School

  6:00PM Daily Vespers

  Wednesday, January 12

  Afterfeast of the Theophany of Our Lord and Saviour Jesus Christ

  8:00AM Daily Orthros/Matins

  10:00AM Little Lambs

  6:00PM Paraklesis to the Theotokos

  7:00PM GOYA

  Thursday, January 13

  Afterfeast of the Theophany of Our Lord and Saviour Jesus Christ

  8:00AM Daily Orthros/Matins

  9:30AM Women's Book Club

  4:30PM Greek School

  6:00PM Daily Vespers

  7:00PM Philoptochos Meeting

  7:00PM Choir Rehearsal

  Friday, January 14

  Hellenic Dance Festival

  Leavetaking of the Theophany of Our Lord and Saviour Jesus Christ

  8:00AM Daily Orthros/Matins

  6:00PM Daily Vespers

  Saturday, January 15

  Paul of Thebes

  8:00AM Daily Orthros/Matins

  6:00PM Great Vespers

  Sunday, January 16

  Fr Theofanis on Call - 727-244-6842

  12th Sunday of Luke

  7:45AM Othros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  10:30AM Sunday school

  6:00PM Great Vespers

  Monday, January 17

  Anthony the Great

BACK TO TOP