Publish-header
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral
Publish Date: 2022-07-03
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral

General Information

 • Phone:
 • (727) 937-3540
 • Fax:
 • (727) 937-1739
 • Street Address:

 • 36 North Pinellas Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689
 • Mailing Address:

 • 17 East Tarpon Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689


Contact Information
Services Schedule

Sundays / Κυριακή
7:45am - Matins / Όρθρος
9:00am - Divine Liturgy (Greek) / Θεία Λειτουργία / (English) / Θεία Λειτουργία

Monday through Saturday

6:00 pm Small Compline


Past Bulletins


Dean's Message

Frathanasios-3

What are you worried about?

Let’s face it, life is difficult. “Where will my family live?” “What will my family eat?” “How will I send my children to college?” “Will I have a job next week after the merger?” Although we may not struggle about these exact questions, we all know life is a struggle, no matter who we are or where we live. And yet the Lord says, “Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you shall eat or what you shall drink, nor about your body, what you shall put on.” (Matthew 6.25)

 

This commandment by Christ creates a conflict in our hearts. We wake up every morning feeling with our own hands and seeing with our own eyes the struggle that is before us. Some are tempted to respond by “just sitting back and waiting for God to provide,” because Jesus says, “Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?” (Matthew 6.26) But this mentality is not where our hearts should attempt to resolve the conflict. Jesus also says, “For the Gentiles seek all these things; and your heavenly Father knows you need them all. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be yours as well." (Matthew 6.32-33)

 

The birds are not anxious, nor are the birds lazy. They live every day struggling just as we do to make ends meet. They search for food and shelter just as we do. The key, my brothers and sisters, isn’t to avoid the struggle; the key is to avoid the anxiety. The cure to anxiety is the Kingdom of God, the only place of true peace and rest. Seek the kingdom and the peace of God will settle the anxious heart. Only then can we truly fly high above the earthly cares as the birds.

 

If you desire to find peace, and dump the anxiety, then you have to do one more thing. You have to choose who you will serve. Will you serve God, and trust that He will make sure you have what you need, or will you serve the world and spend every day panicked about tomorrow? The Gospel shows the way to peace. The rest is up to you.

 

BACK TO TOP

BACK TO TOP

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
July 03

3rd Sunday of Matthew


Allsaint
July 03

Hyacinth the Martyr of Caesarea & Theodotos and Theodota the Martyrs

The Martyr Hyacinth, who was from Caesarea of Cappadocia, was the chamberlain of the Emperor Trajan. On being constrained by the Emperor to partake of the sacrifices offered to idols and not wishing to do so, he was shut up in prison without food, where he gave up his spirit to God in the year 108.


Allsaint
July 03

Gerasimos the Holy Martyr of Karenesi


Allsaint
July 03

Anatolius, Patriarch of Constantinople

Saint Anatolius was a priest from Alexandria, who had been ordained deacon and perhaps also priest by Saint Cyril, Archbishop of Alexandria. In 449, at the Robber Council of Ephesus, Saint Cyril's infamous successor, the violent Dioscorus, unlawfully deposed Flavian, the Patriarch of Constantinople and opponent of the Monophysite Eutyches; Flavian, from the beatings which he received, died soon after. Dioscorus, thinking that the priest Anatolius would support him, consecrated him Patriarch of Constantinople in Saint Flavian's stead. After he had been consecrated by Dioscorus-who at that time had not yet been deposed-Anatolius united with the Orthodox; before the Council of Chalcedon in 451, he held a council of the Bishops in Constantinople, at which the Orthodox "Tome" of Pope Leo (see Feb. 18), which Dioscorus had not allowed to be read at the Robber Council, was read and approved; and at the Council of Chalcedon in 451, he condemned Nestorius, Eutyches, and, for his unlawful actions, Dioscorus. Saint Anatolius reposed in the year 458. Some ascribe to this Anatolius the hymns of Vespers and the Praises in the Octoechos that are labeled Anatolian Stichera; but others (which may be more correct), to another with the same name, who was from the Monastery of Studium, and a disciple of Saint Theodore the Studite, whose epistle to this Anatolius is still extant.


Allsaint
July 03

Translation of the Holy Relics of our Father Among the Saints Philip, Metropolitan of Moscow

Today we also commemorate the translation of the holy and incorrupt relics of Saint Philip from the Monastery of Solovki, where he was Abbot, to the Cathedral of the Dormition in Moscow, his Metropolitan throne. This came to pass in 1652, some eighty years after his martyric death in Tver. (See also Jan. 9 and Oct. 5.)


BACK TO TOP

Cathedral Listings

  *THE DEADLINE IS MONDAY 5PM FOR ALL BULLETIN INFORMATION*

Memorials

 Charles Smolios - 6 months

Katina Alesafis - 6 months

Mihali Alesafis - 4 years

Christopher G. Zutes - 10 years

                          

   All ministries wishing to sign up and host the Sunday Coffee Hour please contact Chris Palaidis at 727-808-3895.

 

                              Memorial & Artoklasia Service Planning 

If you are in need of a Memorial or are contemplating having an Artoklasia Service, call our Parish Office at (727) 937-3540 to make arrangements.

Kollyva (μνημόσυνα) for memorials can be ordered through:

Antonia Korfias (727) 937-8785

Evangelia Stavropoulos (727) 937-5649

Afrodity Tassopoulos (727) 674-3304

*Contact info for these preparers is provided as a service to parishioners and does not imply endorsement.

40 Day Prayer List

Nancy, Nicholas, Spiros, Nikos, Kaliope, Timothy, James, Demetra, Patty, Michael, Pamela

 

*To add a loved one to this list, or to keep one from being taken off after 40 days, please contact our Denise on Mondays by 5:00 pm: denise@stnicholastarpon.org  (727) 937-3540.

 

A Prayer for Healing

"Heavenly Father, physician of our souls and bodies, who have sent Your only-begotten Son and our Lord Jesus Christ to heal every sickness and infirmity, visit and heal me, Your servant, from all physical and spiritual ailments through the grace of Your Christ.  Grant me patience in this sickness, strength of body and spirit, and recovery of health.  Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed.  I pray that You heal me as Your servant and grant me the gift of complete health.  For You are the source of healing and to You I give glory, Father, Son and Holy Spirit. Amen."

 

Our Priests are Here for You

If you, or a loved one, would like to request a priestly visit due to illness or extenuating circumstances, please call Father Athanasios (727) 741-0139 or Father Theofanis (727) 244-6842.

If you are in spiritual need, Father Athanasios wants to make himself available to you, and asks you to please call/text or email him directly, rather than through social media.
 
 

2022 St. Nicholas Parish Council Pangari Rotation Sunday Schedule
February 6, 2022 – July 31, 2022


PC Teams for rotation begins Sunday, 2/6/2022 with Team 2 on Duty
**President and 1st Vice President are listed on a team, although they are there to respond to parishioner questions/concerns

**Both PC Teams on duty on Palm Sunday - Sunday, April 17, 2022

PC Holy Week Schedule to be sent March, 2022 to include Pascha, April 24, 2022

February 13, 27; March 13, 27; April 10, **17; May 8, 22; June 5, 19; July 3, 17, 31

Team 1:
Solon Tsaoussis
Anna Billiris **
Themis Fountotos Tezza
Karen Koulias
Jon Michael Lelekis
John Lulias
Tony Zaronias


February 6, 20; March 6, 20; April 3, **17; May 1, 15, 29; June 12, 26; July 10, 24

Team 2:
John Stamas
Nikitas Manias **
Rena Faklis
Emmanuel Gombos
Costas Sisois
Harry Andropoulos
Dean Prodromitis


Currently there is no Counting Team on Sundays
-if this should change, a Counting Schedule will be sent

BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the 2nd Mode

When You descended unto death, O Life Immortal, You rendered to Hades a mortal blow by the lightning of Your divinity, and when from the depths of darkness You also raised the dead, all the heavenly powers cried out: O Giver of Life, Christ our God, glory to You.
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Seasonal Kontakion in the 2nd Mode

The protection of Christians unshameable, intercessor to our Holy Maker, unwavering, do not turn from the prayerful cries of those who are in sin; instead, come to us, for you are good; your loving help bring unto us, who are crying in faith to you: Hasten to intercession and speed now to supplication as a protection for all time, Theotokos, for those who honor you.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

3rd Sunday of Matthew
The Reading is from St. Paul's Letter to the Romans 5:1-10

Brethren, since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him we have obtained access by faith to this grace in which we stand, and we rejoice in our hope of sharing the glory of God. More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not disappoint us, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us. While we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Why, one will hardly die for a righteous man -- though perhaps for a good man one will dare even to die. But God shows his love for us in that while we were yet sinners Christ died for us. Since, therefore, we are now justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if while we were enemies we were reconciled to God by the death of his Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by his life.

3rd Sunday of Matthew
Πρὸς ῾Ρωμαίους 5:1-10

Ἀδελφοί, δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως, εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διʼ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπʼ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ. Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα· ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. Ἔτι γὰρ Χριστός, ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν, κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. Μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. Συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν. Πολλῷ οὖν μᾶλλον, δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, σωθησόμεθα διʼ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. Εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ.


Gospel Reading

3rd Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 6:22-33

The Lord said, "The eye is the lamp of the body. So, if your eye is sound, your whole body will be full of light; but if your eye is not sound, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness! No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you shall eat or what you shall drink, nor about your body, what you shall put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you by being anxious can add one cubit to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow; they neither toil nor spin; yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O men of little faith? Therefore do not be anxious, saying, 'What shall we eat?' or 'What shall we drink?' or 'What shall we wear? For the Gentiles seek all these things; and your heavenly Father knows you need them all. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be yours as well."

3rd Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 6:22-33

Εἶπεν ὁ Κύριος· ῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

And let me beg you to consider how he everywhere sets down these two points;His part, and our part. On His part, however, there be things varied and numerous and diverse. For He died for us, and farther reconciled us, and brought us to Himself, and gave us grace unspeakable. But we brought faith only as our contribution. And so he says," "by faith, unto this grace"What grace is this? tell me. It is the being counted worthy of the knowledge of God, the being forced from error, the coming to a knowledge of the Truth, the obtaining of all the blessings that come through Baptism. For the end of His bringing us near was that we might receive these gifts. For it was not only that we might have simple remission of sins, that we were reconciled; but that we might receive also countless benefits...A person has acquired rule and glory and authority, yet he does not stand therein continuously, but is speedily cast out of it. Or if man take it not from him, death comes, and is sure to take it from him. But God's gifts are not of this kind; for neither man, nor occasion, nor crisis of affairs, nor even the Devil, nor death, can come and cast us. out of them. But when we are dead we then more strictly speaking have possession of them, and keep going on enjoying more and more.
St. John Chrysostom
Homily 9 on Romans 4, 4th Century

Unless the grace of God comes to the help of our frailty, to protect and defend it, no man can withstand the insidious onslaughts of the enemy nor can he damp down or hold in check the fevers which burn in our flesh with nature's fire.
St. John Cassian
Conferences, Conference Two: On Discernment, Paulist Press pg. 74, 5th century

BACK TO TOP

Important Updates From Our Ministries

St Nicholas Kitchen

Saint Nicholas Kitchen is an outreach ministry of Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral that provides hot meals, helping hands and meaningful relationships to the impoverished in our community. The heart for this ministry is illustrated in the book of Matthew 25:35-36:

 “….For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me….”

St. Nicholas Kitchen will continue preparing the Monday meals from 7:30 – 11:00 am. The meals will be delivered Monday's to the new Hope Center at the Sheppard center where the meals will be given to those in need by their, and our volunteers. We still need volunteers, food and monetary donations. Meals will be served from 11:00 – 12:00 pm. For further information, please call Chris Palaidis at (727) 808-3895.

 


Philoptochos (A Friend of the Poor) Ministry

Philoptochos Circle Logo

 ST NICHOLAS PHILOPTOCHOS

 Hours of Operation
Mon: 9:00 AM - 10:00 AM
Wed-Fri: 10:00 AM -12:00 Noon
18 Hibiscus Street (located directly behind St Nicholas Cathedral) 

National Philoptochos Mission Statement
To aid the poor, the destitute, the hungry, the aged, the sick, the unemployed, the orphaned, the imprisoned, the widowed, the handicapped, the victims of disasters, to undertake the burial of impoverished persons and to offer assistance to anyone who may need the help of the Church through fund-raising efforts. 

If you would like to make a difference, learn from others and create relationships that will last a lifetime please send your name, e-mail. phone number and address to:

St Nicholas Philoptochos
PO Box 2043
Tarpon Springs, FL 34689

Annual Membership Fee of $35.00 assists Philoptochos to continue serving the poor.


BACK TO TOP

Master Calendar

 • Master Calendar

  July 3 to July 18, 2022

  Sunday, July 3

  Archdiocese Clergy Laity & National Philoptochos

  Fr Theofanis on Call - 727-244-6842

  3rd Sunday of Matthew

  7:45AM Othros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  Monday, July 4

  Office Closed - Independence Day

  Andrew of Crete Author of the Great Canon

  8:00AM Soup Kitchen Meal

  Tuesday, July 5

  Athanasius of Mount Athos

  7:00PM Boy Scouts

  Wednesday, July 6

  Sisoes the Great

  10:00AM Little Lambs

  11:00AM Funeral: Tony Giallourakis

  Thursday, July 7

  Kyriake the Great Martyr

  7:00PM Rehearsal for St. Nicholas Paraklesis

  Friday, July 8

  The Holy Great Martyr Procopius

  Saturday, July 9

  The Holy Hieromartyr Pancratius, Bishop of Tauromenium in Sicily

  Sunday, July 10

  Fr Theofanis on Call - 727-244-6842

  4th Sunday of Matthew

  7:45AM Othros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  Monday, July 11

  Euphemia the Great Martyr

  8:00AM Soup Kitchen Meal

  9:00AM Orthros/Matins

  10:00AM Divine Liturgy

  Tuesday, July 12

  Proclus & Hilary the Martyrs of Ancyra

  6:00PM Daily Vespers

  7:00PM Boy Scouts

  Wednesday, July 13

  Synaxis of Archangel Gabriel

  10:00AM Little Lambs

  6:00PM Daily Vespers

  Thursday, July 14

  Aquila the Apostle among the 70

  6:00PM Daily Vespers

  7:00PM Rehearsal for St. Nicholas Paraklesis

  Friday, July 15

  The Holy Martyrs Cyricus and His Mother Julitta

  6:00PM Daily Vespers

  Saturday, July 16

  Athenogenes the Holy Martyr of Heracleopolis

  6:00PM Great Vespers

  Sunday, July 17

  Fr Theofanis on Call - 727-244-6842

  Sunday of the Holy Fathers of the 4th Ecumenical Council

  7:45AM Othros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  Monday, July 18

  Holy Martyr Emilian

BACK TO TOP

Parish Bulletin Board

BACK TO TOP