Publish-header
Holy Trinity Church
Publish Date: 2022-08-21
Bulletin Contents
Healdemonicboy
Organization Icon
Holy Trinity Church

General Information

  • Phone:
  • (603)225-2961
  • Fax:
  • (603)225-2961
  • Street Address:

  • 68 North State Street

  • Concord, NH 03301


Services Schedule

Sundays: Divine Liturgy 10:00 am

Weekdays: Divine Liturgy 10:00 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the 1st Tone

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα· Δόξα τῇ ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ Βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε Φιλάνθρωπε.
The stone that had been sealed before Your tomb by the Jews and the soldiers guarding did watch o'er Your pure and sacred body. O Savior on the third day You arose, and unto all the world did You give life. Whereby all the heavenly powers did proclaim that You are the giver of Life. Glory to our resurrected Lord; Glory unto Your kingdom; Glory to Your dispensation, O You alone who loves all.

Apolytikion for Afterfeast of the Dormition in the 1st Tone

In giving birth, thou didst preserve thy virginity; in thy dormition, thou didst not forsake the world, O Theotokos. Thou wast translated unto life, since thou art the Mother of Life; and by thine intercessions dost thou redeem our souls from death.
Εν τή Γεννήσει τήν παρθενίαν εφύλαξας, έν τή Κοιμήσει τόν κόσμον ού κατέλιπες Θεοτόκε, Μετέστης πρός τήν ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα τής ζωής, καί ταίς πρεσβείαις ταίς σαίς λυτρουμένη, εκ θανάτου τάς ψυχάς ημών.

Seasonal Kontakion in the 2nd Tone

Verily, the Theotokos, who is ever watchful in intercessions, who is never rejected, neither tomb nor death could control. But being the Mother of Life, he who dwelt in her ever-virgin womb did translate her to life.
Τήν εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον, καί προστασίαις αμετάθετον ελπίδα, τάφος καί νέκρωσις ουκ εκράτησεν, ως γάρ ζωής Μητέρα, πρός τήν ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικήσας αειπάρθενον.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Healdemonicboy
August 21

10th Sunday of Matthew


Dormition3
August 21

Afterfeast of the Dormition of our Most Holy Lady the Theotokos and Ever Virgin Mary


Holy12ap
August 21

The Holy Apostle Thaddaeus

The Apostle Thaddaeus was from Edessa, a Jew by race. When he came to Jerusalem, he became a disciple of Christ, and after His Ascension he returned to Edessa. There he catechized and baptized Abgar (see Aug. 16). Having preached in Mesopotamia, he ended his life in martyrdom. Though some call him one of the Twelve, whom Matthew calls "Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus" (Matt. 10:3), Eusebius says that he is one of the Seventy: "After [Christ's] Resurrection from the dead, and His ascent into Heaven, Thomas, one of the twelve Apostles, inspired by God, sent Thaddaeus, one of the seventy disciples of Christ, to Edessa as a preacher and evangelist of Christ's teaching" (Eccl. Hist. 1: 13).


Allsaint
August 22

Agathonikos the Martyr of Nicomedea & his Companion Martyrs

The Martyr Agathonicus, because he converted pagans to Christ, was seized in Nicomedia, violently beaten, haled about in bonds, and beheaded in Selyvria, during the reign of Maximian, in the year 298.


Irenaeus
August 23

Our Holy Father Irenaeus, Bishop of Lyons

The Holy Hieromartyr Irenaeus was born in Asia Minor about the year 120, and in his youth was a disciple of Saint Polycarp, Bishop of Smyrna. Saint Irenaeus was sent to Lyons in Gaul, to be a fellow labourer of Pothinus, Bishop of Lyons (celebrated June 2), who had also been a disciple Saint Polycarp. After the martyrdom of Saint Pothinus, Saint Irenaeus succeeded him as Bishop of Lyons. Besides the assaults of paganism, Irenaeus found himself compelled to do battle with many Gnostic heresies, against which he wrote his greatest work, A Refutation and Overthrow of Knowledge Falsely So Called . He was also a peace-maker within the Church. When Victor, Bishop of Rome, was prepared to excommunicate the Christians of Asia Minor for following a different tradition celebrating Pascha, Irenaeus persuaded him to moderate his zeal, and mediated peace. He made Lyons an illustrious bastion of Orthodoxy and a school of piety, and sealed his confession with martyrdom about the year 202, during the reign of Septimius Severus. He is not to be confused with Saint Irenaeus, Bishop of Sirmium, also celebrated today, who was beheaded and cast into a river in 304 under Diocletian.


Allsaint
August 23

Luppus the Martyr & Slave of St. Demetrios of Thessaloniki

The Holy Martyr Lupus was a devoted servant of the holy Great Martyr Demetrius, and was present at his martyrdom. Later, when his own labours in confession of the Faith became known to the rulers, Saint Lupus himself was arrested, given over to torture, and finally beheaded for Christ.


Allsaint
August 25

Titus the Apostle of the 70

Saint Titus was a Greek by race, and an idolater. But having believed in Christ through the Apostle Paul, he became Paul's disciple and follower and labored with him greatly in the preaching of the Gospel. When Paul ordained him Bishop of Crete, he later wrote to him the Epistle which bears his name. Having shepherded in an apostolic manner the flock that had been entrusted to him, and being full of days, he reposed in peace, some ninety-four years of age.


Natalia
August 26

Adrian & Natalia the Martyrs & their 33 Companion Martyrs in Nicomedea

The holy Martyrs Adrian and Natalie confessed the Christian Faith during the reign of Maximian, in Nicomedia, in the year 298. Adrian was a pagan; witnessing the valor of the Martyrs, and the fervent faith with which they suffered their torments, he also declared himself a Christian and was imprisoned. When this was told to his wife Natalie, who was secretly a believer, she visited him in prison and encouraged him in his sufferings. Saint Adrian's hands and feet were placed on an anvil and broken off with a hammer; he died in his torments. His blessed wife recovered part of his holy relics and took it to Argyropolis near Byzantium, and reposed in peace soon after.


Phanourios
August 27

Phanourios the Great Martyr & Newly Appeared of Rhodes

Little is known of the holy Martyr Phanurius, except that which is depicted concerning his martyrdom on his holy icon, which was discovered in the year 1500 among the ruins of an ancient church on Rhodes, when the Moslems ruled there. Thus he is called "the Newly Revealed." The faithful pray to Saint Phanurius especially to help them recover things that have been lost, and because he has answered their prayers so often, the custom has arisen of baking a Phaneropita ("Phanurius-Cake") as a thanks-offering.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Προκείμενον. 1st Tone. ΨΑΛΜΟΙ 32.22,1.
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς.
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Κορινθίους α' 4:9-16.

Ἀδελφοί, ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους· ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις, καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν, καὶ διψῶμεν, καὶ γυμνητεύομεν, καὶ κολαφιζόμεθα, καὶ ἀστατοῦμεν, καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν· διωκόμενοι ἀνεχόμεθα· βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλʼ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλʼ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

Prokeimenon. 1st Tone. Psalm 32.22,1.
Let your mercy, O Lord, be upon us.
Verse: Rejoice in the Lord, O ye righteous.

The reading is from St. Paul's First Letter to the Corinthians 4:9-16.

Brethren, God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death; because we have become a spectacle to the world, to angels and to men. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute. To the present hour we hunger and thirst, we are ill-clad and buffeted and homeless, and we labor, working with our own hands. When reviled, we bless; when persecuted, we endure; when slandered, we try to conciliate; we have become, and are now, as the refuse of the world, the off-scouring of all things. I do not write this to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel. I urge you, then, be imitators of me.


Gospel Reading

10th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 17:14-23

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ κατ᾿ ἰδίαν εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. ᾿Αναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

10th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 17:14-23

At that time, a man came up to Jesus and kneeling before him said, "Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and he suffers terribly; for often he falls into the fire, and often into the water. And I brought him to your disciples, and they could not heal him." And Jesus answered, "O faithless and perverse generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him here to me." And Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and the boy was cured instantly. Then the disciples came to Jesus privately and said, "Why could we not cast it out?" He said to them, "Because of your little faith. For truly I say to you, if you have faith as a grain of mustard seed, you will say to this mountain, 'Move hence to yonder place,' and it will move; and nothing will be impossible to you. But this kind never comes out except by prayer and fasting." As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, "The Son of man is to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and he will be raised on the third day."


BACK TO TOP

Parish News and Events

Fellowship Hour

Today's Fellowship Hour is offered by Anastasia Glavas Flanders in memory of her father Konstantinos. There will be a basket available for your generous offerings to help the church purchase coffee. 

If you would like to put on a coffee hour (for example, for a memorial) but you are unable to do so, please talk to Presbytera, and we will help you put together a simple Coffee Hour.

Holy Land Trip

Would you be interested in a 10 day trip to the Holy Land? We have an opportunity to join a trip led by Fr. Ilya Gotlinsky, an Orthodox Priest from the OCA and travel guide, from May 1 to 13. The present cost of the trip is $2,900 per person for double occupancy (you can request single occupancy for an extra fee), not including air fare. Fr. Ilya has constructed the itinerary himself, and has geared it to an Orthodox audience. 

If you are interested, there will be a couple of informational meetings in the next couple months. The first meeting will be on Thursday, September 15, at 7:00 pm. Anyone interested in finding out more about the trip should come; if you cannot come, there will be other meetings. This is a special opportunity for our parish to join fellow Orthodox in visiting the places where our Lord, the Panagia, the Apostles and the first Christians lived and walked!

Greek Classes in the Fall

We are in the process of organizing a fledgling Greek School. There will be classes for children, adult conversation classes, and a class for Biblical Greek. There is a registration form in the bulletin. Please return it to Father or the Church Office as soon as possible.

Sunday School Registration

We will have three levels of Sunday School beginnig in the Fall. There is a registration form in the bulletin. Please return it to Father or the Church Office as soon as possible.

August Greek Meal to Go

Today is pick up day for the August Greek Meal to Go. If you have not ordered your meal, you may still be able to get one, if there are some left over. Please see a Council member to purchase your meals.

Please Remember the Poor

The special needs for August are: tooth paste and feminine hygiene products.

On-Line Giving

Your consistent offering of your Stewardship each month will be an enormous help to get us through this summer slump. The easiest and most consistent way to do this is by having your Stewardship given automatically each month. Please go to our website (www.holytrinitynh.org); in the upper right hand corner (of each page!) you will find the link to make your monthly contribution. You can also use this link for other contributions to the parish, such as candles and trays, especially if you prefer not to handle cash. Thank you for your generosity and making sure we are able to serve you throughout the whole year to the glory of God!

BACK TO TOP

Parish Events of the Week

Sunday, August 21--10th Sunday of Matthew

9:30 am--Divine Liturgy

40 Day Memorial for Konstantinos Glavas

Pick Up of August Greek Meal to Go

 

Tuesday, August 23

7:30 pm--Zoom Bible Study, Wisdom of Solomon

 

Wednesday, August 24

7:30 pm--Zoom Introduction to Orthodoxy

 

Sunday, August 28--11th Sunday of Matthew / St. Moses the Black

9:30 pm--Divine Liturgy

 

 

BACK TO TOP

Bulletin Inserts

BACK TO TOP