Publish-header
St. John the Forerunner Greek Orthodox Church
Publish Date: 2021-05-09
Bulletin Contents
Thomsund
Organization Icon
St. John the Forerunner Greek Orthodox Church

General Information

  • Phone:
  • 3307885257
  • Fax:
  • (330) 788-4802
  • Street Address:

  • 4955 Glenwood Avenue

  • Youngstown, OH 44512


Services Schedule

Sunday Services

Orthros  8:30 am

Divine Liturgy  9:30 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion of Great and Holy Pascha in the Plagal First Mode

Christ is risen from the dead, by death, trampling down upon death, and to those in the tombs He has granted life.
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Apolytikion for Thomas Sun. in the Grave Mode

O Life, You rose from the sepulcher, even though the tomb was secured with a seal, O Christ God. Then, although the doors were shut, You came to Your Disciples, O Resurrection of all. Through them You renew a right spirit in us, according to Your great mercy.
Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

Though You went down into the tomb, You destroyed Hades' power, and You rose the victor, Christ God, saying to the myrrh-bearing women, "Hail!" and granting peace to Your disciples, You who raise up the fallen.
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

First Orthros Gospel
The Reading is from Matthew 28:16-20

At that time, the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him they worshipped him; but some doubted. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age. Amen."

First Orthros Gospel
Κατὰ Ματθαῖον 28:16-20

Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ἀμήν.


Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Psalm 146.5;134.3.
Great is our Lord, and great is his power.
Verse: Praise the Lord, for the Lord is good.

The reading is from Acts of the Apostles 5:12-20.

In those days, many signs and wonders were done among the people by the hands of the apostles. And they were all together in Solomon's Portico. None of the rest dared join them, but the people held them in high honor. And more than ever believers were added to the Lord, multitudes both of men and women, so that they even carried out the sick into the streets, and laid them on beds and pallets, that as Peter came by at least his shadow might fall on some of them. The people also gathered from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. But the high priest rose up and all who were with him, that is, the party of the Sadducees, and filled with jealousy they arrested the apostles and put them in the common prison. But at night an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, "Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this Life."

Προκείμενον. Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 146.5;134.3.
Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς ἀὐτοῦ.
Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πράξεις Ἀποστόλων 5:12-20.

Ἐν ταῖς ἡμεραῖς ἐκείναις, διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετοB σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος. Τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλʼ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός· μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ, πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν· ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς, καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν καὶ κραββάτων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. Συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων εἰς Ἱερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ - ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων - ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. Ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξεν τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν, Πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης.


Gospel Reading

Thomas Sunday
The Reading is from John 20:19-31

On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them: "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you." And when he had said this, he breathed on them, and said to them: "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained."

Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him: "We have seen the Lord." But he said to them: "Unless I see in his hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in his side, I will not believe."

Eight days later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them, and said: "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, and see my hands; and put out your hand, and place it in my side; do not be faithless, but believing." Thomas answered him, "My Lord and my God!" Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe."

Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book; but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name.

Thomas Sunday
Κατὰ Ἰωάννην 20:19-31

Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν. Καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.

Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἐωράκαμεν τὸν Κύριον. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν. Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. Καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

For great is the dignity of the priests. ... And hold them very exceedingly in honor; for you indeed care about your own affairs, and if you order them well, you give no account for others; ...
St. John Chrysostom
Homily 86, 4th Century

... but the priest even if he rightly order his own life, if he have not an anxious care for yours and that of all those around him, will depart with the wicked into hell; and often when not betrayed by his own conduct, he perishes by yours, if he have not rightly performed all his part.
St. John Chrysostom
Homily 86, 4th Century

Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. (Heb. 11:1) And here He pronounces blessed not the disciples only, but those also who after them should believe.
St. John Chrysostom
Homily 87 on John 20, 4th Century

The Lord stoops to the level even of our feeble understanding. He works a miracle of His invisible power in order to satisfy the doubts of unbelieving minds.
St. Hilary of Poitiers
On the Trinity, 1.20. Taken from: Ancient Christian Commentary on Scripture. Vol: John. Intervarsity Press, 2007, p. 369.

For though the Apostles themselves modestly ascribe it all to this cause, declaring that they did these things in the name of Christ, yet at the same time the life and noble conduct of the men helped to produce this effect. "And believers were more added unto the Lord, multitudes both of men and women." Observe, how he now no longer tells the number of them that believe; at such a rate was the faith making way even to an immense multitude, and so widely was the Resurrection proclaimed. So then "the people magnified them:" but they were now no longer lightly to be despised as once they were: for in a little moment, at a single turn of the scale, such have been the effects produced by the fisherman and by the publican! Earth was become a heaven, for manner of life, for boldness of speech, for wonders, for all besides; like Angels were they looked upon with wonder:
St. John Chrysostom
Homily 12 on Acts IV, 4th Century

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Thomsund
May 09

Thomas Sunday

Though the doors were shut at the dwelling where the disciples were gathered for fear of the Jews on the evening of the Sunday after the Passover, our Saviour wondrously entered and stood in their midst, and greeted them with His customary words, "Peace be unto you." Then He showed unto them His hands and feet and side; furthermore, in their presence, He took some fish and a honeycomb and ate before them, and thus assured them of His bodily Resurrection. But Thomas, who was not then present with the others, did not believe their testimony concerning Christ's Resurrection, but said in a decisive manner, "Except I shall see in His hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into His side, I will not believe." Wherefore after eight days, that is, on this day, when the disciples were again gathered together and Thomas was with them, the Lord Jesus came while the doors were shut, as He did formerly. Standing in their midst, He said, "Peace be unto you"; then He said to Thomas, "Bring hither thy finger, and behold my hands; and bring hither thy hand, and thrust it into My side: and be not unbelieving, but believing."

And Thomas, beholding and examining carefully the hands and side of the Master, cried out with faith, "My Lord and my God." Thus he clearly proclaimed the two natures - human and divine - of the God-man (Luke 24:36-49; John 20:19-29).

This day is called Antipascha (meaning "in the stead of Pascha," not "in opposition to Pascha") because with this day, the first Sunday after Pascha, the Church consecrates every Sunday of the year to the commemoration of Pascha, that is, the Resurrection.


Christopher2
May 09

Christopher the Martyr of Lycea

Saint Christopher was at first named Reprobus. Seeing the Christians persecuted, he rebuked the tyrants for their cruelty. Soldiers were sent to bring him to appear before the ruler; but he converted them to Christ, and with them was baptized, receiving the name Christopher. After he appeared before the ruler, he was imprisoned and two harlots were sent to seduce him, but he converted them also, and encouraged them in their martyrdom. He was subjected to torments and finally beheaded in the days of Decius. Many marvellous and mythical things are said about him out of ignorance and superstition, one of which is that it is impossible for one to die suddenly from some unexpected cause on the day on which one looks at the Saint's icon. This is the origin of that proverb that is quoted in various quarters: "If on Christopher thou shouldst gaze, thou shalt safely wend life's ways." The etymology of his name, which means "Christ-bearer," has undoubtedly moved iconographers to depict him carrying the infant Jesus on his shoulders; it is completely erro-neous, however, to depict him, as some uninformed iconographers do, having the head of a dog, because of a statement in his life that he was dog-faced, by which is meant only that his countenance was exceedingly frightful to look upon.


Isaiah
May 09

The Holy Prophet Esaias (Isaiah)

The Prophet Esaias, the son of Amos, was descended from a royal tribe. He prophesied in the days of Ozias (who is also called Azarias), Joatham, Ahaz, and Hezekias, Kings of Judah. About 681 B.C, in the reign of Manasses, the son and successor of the most pious Hezekias, when this Prophet was censuring Manasses' impiety and lawlessness, he was sawn asunder with a wooden saw, and thus received a martyr's end.

Of all the Prophets, he is called the most eloquent because of the beauty and loftiness of his words. His book of prophecy, divided into sixty-six chapters, is ranked first among the greater Prophets. The Fifth Ode of the Psalter, "Out of the night my spirit waketh at dawn unto Thee, O God . . ." is taken from his book. It was this holy Prophet who foretold that a Virgin would conceive in the womb (7:14); that not an ambassador, nor an angel, but the Lord Himself would save fallen man (63:9); that the Messiah would suffer, bearing our sins (ch. 53). His name means "Yah is helper."


Allsaint
May 09

Monk-martyr Nicholas who lived in Vuneni, of Larissa in Thessaly


Allsaint
May 09

Epimachos the New Martyr of Alexandria


Allsaint
May 09

The New Martyrs of Novo Selo, Bulgaria


BACK TO TOP

COMMUNITY NOTES

MOTHER'S DAY

XPISTOS ANESTH!  We want to wish all mothers a joyous and Happy Mother’s Day!  We hope your day is blessed.  In honor of our beautiful ladies, a rose will be given to each mother.


THANK YOU - XPISTOS ANESTH!

We want to thank everyone for helping to make our Pascha celebration a joyful and wonderful experience.  Thank you to everyone who attended the many and varied services. We are very thankful  this year a large number of faithful attended the week of services.  What a joy it is to have everyone together to worship our Lord and Savior, to experience His Holy Passion and to celebrate His magnificent Resurrection! We want to thank everyone who contributed to make our services so beautiful and meaningful: our chanters who sang from their hearts; those who decorated and cleaned the church; those who cooked and served; those who donated special Pascha gifts. Special thanks also to all of the organizations for their efforts; our Parish Council, Philoptochos, Altar Servers, Sunday School, and to anyone else who contributed to make our Pascha experience spiritually uplifting! MANY, MANY THANKS!


CALLING ALL GRADUATES

So that we can recognize all of our graduates, either high school or higher education, please notify the office of any graduates.  We will recognize them in May.  Scholarship applications for all high school seniors who plan to attend a school of higher education are available in the church office.  Deadline for the applications is tomorrow, May 10, 2021.  Thank you.


WISH LIST

*One case of St John Commandarie communion wine ($175)


UPDATE TO OUR METROPOLIS PANDEMIC POLICY

From our Metropolis Chancellor, Father George Callos:

Good afternoon reverend Fathers, esteemed Parish Council members, and dedicated Parish Secretaries,  

His Eminence is issuing the following amendments to his previously issued policies regarding church function during this time of the pandemic:

- Parishes in areas operating under Metropolis “Green Phase” policies can open seating within the churches to 75% provided that 6 foot spacing and masking is maintained.

- Choirs are permitted to participate in the Liturgy, provided that 6 foot distancing is maintained between the individual members and the masks remain on. 

- A single Cantor with no one around may sing unmasked, but if there are more than one Cantor within the same area then they must maintain 6 foot distancing and keep their masks on.

- Non-worship activities, including meals, athletic events, and the like, must abide by county and state guidelines for similar functions (restaurants and catering guidelines for foodservice; athletic guidelines for sports; etc.)

- Those activities that can be properly performed via videoconferencing are strongly encouraged to continue doing so. 


ARE YOUR CHILDREN PARTICIPATING IN CHURCH SCHOOL?

Children are fed spiritually from our Church School lessons. In obedience to His Eminence Metropolitan Savas, we can only hold virtual classes. So, St. John is offering virtual Church School !  ✔️Please make sure your children attend. Join the ZOOM class every Sunday. Church School begins promptly at noon and ends at 12:30 PM. The theme of this year’s program is “Iconography and Hymnology –The Not – So Hidden Treasures of Our Church.”
Lessons are posted in our Google Classroom. Meeting on ZOOM is a beautiful way for our children to be with Orthodox families during the pandemic. Please contact Eugenia, evpontikos@gmail.com  OR, +presvytera Vasiliki, vasiliki.theenglishcenter@gmail.com.  Thank you !


PLEASE WEAR YOUR MASKS

The coronavirus is real.  We must do what we can to protect ourselves from this global pandemic.  Since there is a state mandadate, and directives from our Metropolitan, we are required to wear masks during the church services.  This has been of some concern among our parishioners.  Our own Metropolitan Savas at our clergy zoom meeting emphatically emphasized that church attendees must wear masks.  Please adhear to these regulations.  Thank you.


DONATIONS CAN BE MADE ON ST JOHN WEBSITE

We are happy to announce that electronic donations are now being accepted on our stjohnboardman.com website. On thelower part of the page, you will notice a donate button. You are now able to make your stewardship payments on the site via paypal. May God bless our Saint John parish.


TO THE FAITHFUL STEWARDS OF SAINT JOHN THE FORERUNNER

In the past few months when some have been limited in their ability to physically attend Church on Sundays, we want to thank especially those who have continued to offer their offerings, pledges and donations to our St John Church.  There are a couple of ways to continue contributing to the Church.  The first way is by bringing or mailing your contribution to the Church.  The other way is by donating through our website - stjohnboardman.com.  On the upper right hand corner of the home page there is a yellow "donate" tab.  You can donate through PayPal using this method.  

Lastly, we encourage everyone to reach out to our members of our Church family to let them know that they are being thought of and prayed for, and, most of all LOVED!  For those who who are still not ready to return to in-person services, they may continue to worship together in spirit by streaming on line at our facebook pgae: St. John the Forerunner Greek Orthodox Church @StJohnBoardman.  Thank you and may God bless you and our Saint John family!!

 


WELCOME

WELCOME TO ALL – We want to welcome everyone to our St. John Parish.  All visitors are asked to kindly sign our guest book.  Although everyone is welcome to worship with us, please note that only Orthodox Christians that are properly prepared may receive Holy Communion. HOLY COMMUNION - One of the most sacred acts an Orthodox Christian participates in is the reception of our Lord in the Holy Eucharist at the Divine Liturgy, to receive Holy Communion, one must be prepared through; FASTING; On Wednesday and Friday (Consuming nothing after 12:00 AM on Sunday. PRAYER; Asking for forgiveness of one’s sins and by making frequent use of HOLY CONFESSION.  If one is guilty of serious sin, (A violation of the Lord’s 10 Commandments) one must receive Holy Confession before receiving Holy Communion. ATTENDANCE - We encourage everyone to be on time.  The Divine Liturgy is an all-encompassing the church preparing for Holy Communion also requires us to be present before the epistle and the gospel reading.  

HOSPITALIZATION – Please notify Father or the Church office of any hospitalization, nursing home admissions, or illnesses so that Father can visit and offer the Holy Sacraments to your loved ones.  We do not want to ever deprive anyone support and consolation during an illness. If you desire this information kept confidential, please advise us and strict confidence will be maintained. Please keep in mind that according to Federal Law, hospitals are not allowed to give our personal information such as religious affiliating.  Hospitals will notify the priest or church only if the patient requests the facility to do so.  STEWARDSHIP - An Orthodox Christian Steward is an active participant in the life of the Church. The parish encourages all who accept the Orthodox Faith to become practicing Stewards. Each year the Steward is expected to carefully review his or her personal circumstances and make a commitment of time, talent, and treasure to support the Parish and her Ministries, which in turn support the National Ministries of our Archdiocese, Metropolis, and institutions.  Have you pledged to your Church? Pledge cards have been sent out. Please turn them in so we can continue in the work of the church. Think Stewardship!


LITURGY BOOKS BACK IN THE PEWS

This past Thursday, His Eminence has announced that we are now allowed to place our Liturgy books back in the pews for us to use to enhance our worship.  There are new guidelines for our parishes during this pandemic.  The fliers are attached in this bulletin. 


2021 CHURCH CALENDARS

We have received our 2021 Church calendars and are awaiting to find homes.  You may pick yours up from the Narthex desk.  May God bless us all as we near the end of this pandemic and what has turned out to be a very unusual 2020-2021 year.


CHURCH SECRETARY/OFFICE MANAGER AND OFFICE HOURS

Our secretary and office manager is Joanne Martin. Our new office hours are Monday, Wednesday, and Friday from 10 am - 2 pm. Joanne has been a long time friend to Saint John the Forerunner and has bookkeeping experience. She is an asset to our Church family. Welcome Joanne!


CALENDAR - EVENTS THIS WEEK

Tuesday, May 11 – Parish Council – 6 PM

Wednesday, May 12 - Endowment Committee - 6 PM

 

 


BACK TO TOP

THE ROAD AHEAD (FROM THE METROPOLIS OF PITTSBURGH)

BACK TO TOP