Publish-header
St. John the Forerunner Greek Orthodox Church
Publish Date: 2022-01-16
Bulletin Contents
Lepers
Organization Icon
St. John the Forerunner Greek Orthodox Church

General Information

  • Phone:
  • 3307885257
  • Fax:
  • (330) 788-4802
  • Street Address:

  • 4955 Glenwood Avenue

  • Youngstown, OH 44512


Services Schedule

Sunday Services

Orthros  8:30 am

Divine Liturgy  9:30 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal First Mode

Let us, the faithful, give praise and worship to the Word, coeternal with the Father and the Spirit and born of the Virgin for our salvation. Of his own will he mounted the cross in the flesh, suffered death, and raised the dead by his glorious resurrection.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.

Apolytikion for Veneration of the Chains of Ap. Peter in the Second Mode

Without leaving Rome, you came to us, through the precious Chains that you wore, O President of the Apostles. As we venerate them in faith, we pray to you: By your intercessions with God, grant to us the great mercy.
Τὴν Ῥώμην μὴ λιπῶν, πρὸς ἡμᾶς ἐπεδήμησας, δι' ὧν ἐφόρεσας τιμίων Ἀλύσεων, τῶν Ἀποστόλων Πρωτόθρονε, ἃς ἐν πίστει προσκυνοῦντες δεόμεθα, ταὶς πρὸς Θεὸν πρεσβείαις σου, δώρησαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the First Mode

You sanctified the virginal womb by Your birth, O Lord, and blessed the hands of Symeon fittingly, O Christ God; and even now You came and saved us. Now, give peace to our Nation in time of war, and empower our Leaders, so loved by You, the only one who loves humanity.
Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας τῶ τόκω σου, καὶ χείρας τοῦ Συμεὼν εὐλογήσας ὡς ἔπρεπε, προφθάσας καὶ νὺν ἔσωσας ἡμᾶς Χριστὲ ὁ Θεός. Ἀλλ' εἰρήνευσον ἐν πολέμοις τὸ πολίτευμα, καὶ κραταίωσον Βασιλεῖς οὓς ἠγάπησας, ὁ μόνος φιλάνθρωπος.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Eighth Orthros Gospel
The Reading is from John 20:11-18

At that time, Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept she stooped to look into the tomb; and she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid Him." Saying this, she turned round and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom do you seek?" Supposing Him to be the gardener, she said to Him, "Sir, if you have carried Him away, tell me where you have laid Him, and I will take Him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabboni!" (which means Teacher). Jesus said to her, "Do not hold me, for I have not yet ascended to the Father; but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went and said to the disciples, "I have seen the Lord"; and she told them that He had said these things to her.

Eighth Orthros Gospel
Κατὰ Ἰωάννην 20:11-18

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ κλαίουσα ἔξω. ὡς οὖν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι· γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς· ὅτι ἦραν τὸν Κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστι. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστι, λέγει αὐτῷ· κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· Μαρία. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ· ῥαββουνί, ὃ λέγεται, διδάσκαλε. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· μή μου ἅπτου· οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς· ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν. ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακε τὸν Κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.


Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal First Mode. Psalm 11.7,1.
You, O Lord, shall keep us and preserve us.
Verse: Save me, O Lord, for the godly man has failed.

The reading is from St. Paul's Letter to the Colossians 3:4-11.

Brethren, when Christ who is our life appears, then you also will appear with him in glory. Put to death therefore what is earthly in you: fornication, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of these the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. In these you once walked, when you lived in them. But now put them all away: anger, wrath, malice, slander, and foul talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old nature with its practices and have put on the new nature, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Here there cannot be Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free man, but Christ is all, and in all.

Προκείμενον. Plagal First Mode. ΨΑΛΜΟΙ 11.7,1.
Σὺ Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς.
Στίχ. Σῶσον με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Κολοσσαεῖς 3:4-11.

Ἀδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, διʼ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας· Ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς. Νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατʼ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν· ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος· ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.


Gospel Reading

12th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 17:12-19

At that time, as Jesus entered a village, he was met by ten lepers, who stood at a distance and lifted up their voices and said: "Jesus, Master, have mercy on us." When he saw them he said to them, "Go and show yourselves to the priests." And as they went they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice; and he fell on his face at Jesus's feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then said Jesus: "Were not ten cleansed? Where are the nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" And he said to him: "Rise and go your way; your faith has made you well."

12th Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 17:12-19

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· ᾿Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Having met the Savior, therefore, the lepers earnestly besought Him to free them from their misery, and called Him Master, that is. Teacher. No one pitied them when suffering this malady, but He Who had appeared on earth for this very reason, and had become man that He might show pity to all, He was moved with compassion for them, and had mercy on them.
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homilies 113-116. B#42, pp. 465-466, 4th Century

And why did He not rather say, I will, be you cleansed; as He did in the case of another leper, but commanded them rather to show themselves to the priests? It was because the law gave directions to this effect to those who were delivered from leprosy (Lev. 14-2); for it commanded them to show themselves to the priests, and to offer a sacrifice for their cleansing.
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homilies 113-116. B#42, pp. 465-466, 4th Century

So in order that we may not destroy the grace that we have received, but preserve it to the end and depart this life in possession of the treasure, there is need of something human, of endeavor on our part. In ordinary affairs it is neither reasonable nor usual for us merely to be content with having received life ... Rather we must seek the means of preserving it.
St. Nicholas Cabasilas
The Life in Christ, The Sixth Book, 1. B#38, p. 159, 14th Century

The nine then, as being Jews, falling into a thankless forgetfullness, did not return to give glory to God; by which He shows that Israel was hard of heart, and utterly unthankful: but the stranger returned with a loud voice to glorify God. It shows, therefore, that the Samaritans were grateful, but that the Jews, even when benefitted, were ungrateful.
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homilies 113-116. B#42, pp. 465-466, 4th Century

He commanded them to go, therefore, as being already healed, and, that they might, so to speak, bear witness to the priests, as rulers of the Jews, and ever envious of His glory, that wonderfully, and beyond their hope, they had been delivered from their misfortune by Christ's willing that they should be healed ... (Cf. Luke 5:12) ...
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homilies 113-116. B#42, pp. 465-466, 4th Century

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Lepers
January 16

12th Sunday of Luke


Peter
January 16

Veneration of Apostle Peter's Precious Chains

Herod Agrippa, the grandson of Herod the Great and king of the Jews, grew wroth against the Church of Christ, and slew James, the brother of John the Evangelist. Seeing that this pleased the Jews, he took Peter also into custody and locked him up in prison, intending to keep him there until after the feast of the Passover, so that he could win the favour of the people by presenting him to them as a victim. But the Apostle was saved when he was miraculously set free by an Angel (Acts 12:1-19). The chains wherewith the Apostle was bound received from his most sacred body the grace of sanctification and healing, which is bestowed upon the faithful who draw nigh with faith.

That such sacred treasures work wonders and many healings is witnessed by the divine Scripture, where it speaks concerning Paul, saying that the Christians in Ephesus had such reverence for him, that his handkerchiefs and aprons, taken up with much reverence, healed the sick of their maladies: "So that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them" (Acts 19:12). But not only the Apostles' clothing (which certainly touched the bodies of the sick), but even their shadow alone performed healings. On beholding this, people put their sick on stretchers and beds and brought them out into the streets that, when Peter passed by, his shadow "might overshadow some of them"(Acts 5:15). From this the Orthodox Catholic Church has learned to show reverence and piety not only to the relics of their bodies, but also in the clothing of God's Saints.


Allsaint
January 16

Romilo the Monk of Mount Athos


Allsaint
January 16

Righteous Hierodeacon Makarios of Kalogeras


Allsaint
January 16

Nicholas the New-Martyr of Mytilene


Allsaint
January 16

Peusippos, Elasippos, and Mesippos the siblings, and their grandmother Neonilla


BACK TO TOP

COMMUNITY NOTES

HAPPY NEW YEAR 2022!

On behalf of our Saint John Parish Council, Philoptochos, and all the organizations and Staff, we want to wish us all  HAPPY NEW YEAR, 2022!

 


PLEASE WEAR YOUR MASKS

At the direction of His Eminence Metropolitan Savas, a mask mandate for everyone is imposed on all Church Functions whether in or outside of the parish facilities.  There are no exceptions.  Please read the encyclical to follow:

January 11, 2022
St. Theodosios the Cenobiarch
 
Reverend Fathers, esteemed Metropolis, Philoptochos, and Parish Council members, dedicated Parish Secretaries, and devout faithful of the Holy and God-Protected Metropolis of Pittsburgh,
 
A blessed continued celebration of the Great Feast of Theophany to all!
 
The recent surge in coronavirus cases in our general area, and in our parish communities in particular, has been cause for concern.  This has affected clergy and laity, old and young, vaccinated and unvaccinated alike.  While we maintain our ultimate trust and hope in God's providence for our lives, we also recognize the fundamental scriptural call for each of us to safeguard one another, especially the most vulnerable among us, regardless of how we perceive the risks to ourselves; we are called to love one another self-sacrificially, to bear each other's burdens, and to be our brother's and sister's keeper.
 
Therefore, I am implementing a masking mandate at all Church-related functions (whether on Church property or not) and for all non-Church functions taking place on Church propertyeffective immediately and until further notice.  For those who are unable to mask, in-person participation in worship and meetings will not be possible, so each community should make reasonable accommodations; contact your parish priest for sacramental needs, and any essential meetings should have an option for participation via electronic means (telephone or videoconference).
 
I ask you to continue to make supplication to the Lord, to the Theotokos, and to the healing Saints (especially the recently canonized St. Nicephoros the Leper) for those affected by the pandemic: those who have been ill, the doctors and medical workers treating them, supporting family whose loved ones have died or been negatively impacted, those who are suffering job loss or financial instability, and those who suffer with anxiety or other psychological conditions; and may our God grant rest to all those who have departed this life in hope of the Resurrection.  
 
With Archpastoral blessings and love in the Lord,
 
+ SAVAS
Metropolitan of Pittsburgh
 
Greek Orthodox Metropolis of Pittsburgh
5201 Ellsworth Ave, Pittsburgh, PA  15232
Ph: 412-621-5529   Fx: 412-621-1522

SAINT ANTHONY THE GREAT

Tomorrow, January 17 is the Feast ofaint Anthony the Great.  A Divine Liturgy will be chanted at 9:30 am.  Chronia Polla!


HOME BLESSINGS

Father Tom will be blessing homes this week. There is a sign–up sheet in the Narthex. He will be in the Boardman area this week.   Please sign up or contact Father directly to have your home blessed.


SENIOR CITIZENS

Please be advised that the senior luncheon scheduled for this Tuesday, January 18 has been canceled.  Please see Georgia Davis for further details.  We apologize for any inconvenience.


AHEPA SCHOLARSHIPS AVAILABLE

The Buckeye Scholarship Foundation gladly announce that they are offering scholarships for high school and collegestudents. Applications are available on line. You may access the application via the following link: www.bsf.buckeyedistrict11.org.

Applications and related material must be submitted no later than March 31.


PAN HELLENIC SCHOLARSHIP AVAILABLE

The PanHellenic Scholarship Foundation has released the 2021/22 scholarship application.  The Foundation will accept applications from eligible Greek American college students through January 31, 2022 and will distribute $250,000 in scholarship awards to exceptional undergraduates as follows:  Twenty (20) Awards of $10,000 each based on academic merit and financial need and Twenty (20) Awards of $2,500 each based solely on academic achievement.  The application and qualification criteria, requirements, and guidelines are available at www.panhellenicsf.org.   For any questions or inquiries, please email info@panhellenicsf.org or call (312) 357-6432.

 


SOMETHING IS MISSING IN CH_RCH - U

With the scare of the Pandemic that has changed our lives and way of thinking, it is time we try to live our lives normally again. Yes, we all still must take precautions to keep ourselves safe, however staying away from church, in the long run, hurts us more than helps us. We need as a community to pray together and fellowship together. Please encourage your friends and relatives to join us in person in Church on Sundays. We need you, and YOU NEED the Church!


WISH LIST

* St John Commandarie communion wine ($175)

* Eight round Tables ($100 each)

* Twelve 8 foot long tables ($75 each)


DONATIONS CAN BE MADE ON ST JOHN WEBSITE

We are happy to announce that electronic donations are now being accepted on our stjohnboardman.com website. On the lower part of the page, you will notice a donate button. You are now able to make your stewardship payments on the site via paypal. May God bless our Saint John parish.


TO THE FAITHFUL STEWARDS OF SAINT JOHN THE FORERUNNER

In the past few months when some have been limited in their ability to physically attend Church on Sundays, we want to thank especially those who have continued to offer their offerings, pledges and donations to our St John Church.  There are a couple of ways to continue contributing to the Church.  The first way is by bringing or mailing your contribution to the Church.  The other way is by donating through our website - stjohnboardman.com.  On the lower left hand corner of the home page there is a yellow "donate" tab.  You can donate through PayPal using this method.  

Lastly, we encourage everyone to reach out to our members of our Church family to let them know that they are being thought of and prayed for, and, most of all LOVED!  Now that the restrictions have been lifted, we encourage everyone to come back HOME – back to your Church – Saint John the Forerunner.  Thank you and may God bless you and our Saint John family!!

 


WELCOME

WELCOME TO ALL – We want to welcome everyone to our St. John Parish.  All visitors are asked to kindly sign our guest book.  Although everyone is welcome to worship with us, please note that only Orthodox Christians that are properly prepared may receive Holy Communion. HOLY COMMUNION - One of the most sacred acts an Orthodox Christian participates in is the reception of our Lord in the Holy Eucharist at the Divine Liturgy, to receive Holy Communion, one must be prepared through; FASTING; On Wednesday and Friday (Consuming nothing after 12:00 AM on Sunday. PRAYER; Asking for forgiveness of one’s sins and by making frequent use of HOLY CONFESSION.  If one is guilty of serious sin, (A violation of the Lord’s 10 Commandments) one must receive Holy Confession before receiving Holy Communion. ATTENDANCE - We encourage everyone to be on time.  The Divine Liturgy is an all-encompassing the church preparing for Holy Communion also requires us to be present before the epistle and the gospel reading.  

HOSPITALIZATION – Please notify Father or the Church office of any hospitalization, nursing home admissions, or illnesses so that Father can visit and offer the Holy Sacraments to your loved ones.  We do not want to ever deprive anyone support and consolation during an illness. If you desire this information kept confidential, please advise us and strict confidence will be maintained. Please keep in mind that according to Federal Law, hospitals are not allowed to give our personal information such as religious affiliating.  Hospitals will notify the priest or church only if the patient requests the facility to do so.  STEWARDSHIP - An Orthodox Christian Steward is an active participant in the life of the Church. The parish encourages all who accept the Orthodox Faith to become practicing Stewards. Each year the Steward is expected to carefully review his or her personal circumstances and make a commitment of time, talent, and treasure to support the Parish and her Ministries, which in turn support the National Ministries of our Archdiocese, Metropolis, and institutions.  Have you pledged to your Church? Pledge cards have been sent out. Please turn them in so we can continue in the work of the church. Think Stewardship!


2022 CHURCH CALENDARS

We have received our 2022 Church calendars and are awaiting to find homes.  You may pick yours up from the Narthex desk.  Please feel free to take some.  May God bless us all.


CHURCH SECRETARY/OFFICE MANAGER AND OFFICE HOURS

Our secretary and office manager is Joanne Martin. Our new office hours are Monday, Wednesday, and Friday from 10 am - 2 pm. Joanne has been a long time friend to Saint John the Forerunner and has bookkeeping experience. She is an asset to our Church family. We are thankful that Joanne is with us!


BACK TO TOP