Publish-header
Annunciation Church
Publish Date: 2018-11-18
Bulletin Contents
Platon
Organization Icon
Annunciation Church

General Information

  • Phone:
  • (978) 465-5757
  • Fax:
  • (978) 465-1793
  • Street Address:

  • 7 Harris St.

  • Newburyport, MA 01950


Contact Information
Services Schedule

Orthros 9am Divine Liturgy 10am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Fourth Mode

From on High did You descend, O merciful Lord, for us did You endure, three days in the tomb that we may be, released from passions in this world, You who are our resurrection and our life Glory unto You O Lord.
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for Great Martyr Plato in the Fourth Mode

Thy Martyrs, O Lord, in their courageous contest for Thee received as the prize the crowns of incorruption and life from Thee, our immortal God. For since they possessed Thy strength, they cast down the tyrants and wholly destroyed the demons' strengthless presumption. O Christ God, by their prayers, save our souls, since Thou art merciful.
Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Apolytikion of the Annunciation in the Fourth Mode

Today is the beginning of our salvation and the revelation of the mystery of the ages. O the Son of God becomes on this day the Virgin’s Son and Gabriel proclaims this gift from God. Together with him we cry out to the Theotokos singing: Hail to you who are filled with grace. The Lord is with you.

Seasonal Kontakion in the Fourth Mode

Today, the most pure temple of the Savior, the precious bridal chamber and Virgin, the sacred treasure of God, enters the house of the Lord, bringing the grace of the Divine Spirit. The Angels of God praise her. She is the heavenly tabernacle.
Ο καθαρώτατος ναός τού Σωτήρος, η πολυτίμητος παστάς καί Παρθένος, τό Ιερόν θησαύρισμα τής δόξης τού Θεού, σήμερον εισάγεται, εν τώ οίκω Κυρίου, τήν χάριν συνεισάγουσα, τήν εν Πνευματι θείω, ήν ανυμνούσιν Άγγελοι Θεού, Αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Platon
November 18

Plato the Great Martyr of Ancyra

Saint Plato contested in martyrdom in 266, when Agrippinus was proconsul. He was from the city of Ancyra in the province of Galatia.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Fourth Mode. Psalm 75.11,1.
Make your vows to the Lord our God and perform them.
Verse: God is known in Judah; his name is great in Israel.

The reading is from St. Paul's Letter to the Ephesians 4:1-7.

Brethren, I, a prisoner for the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called, with all lowliness and meekness, with patience, forbearing one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of us all, who is above all and through all and in all. But grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift.

Προκείμενον. Plagal Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 75.11,1.
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἐφεσίους 4:1-7.

Ἀδελφοί, παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγώ, ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. Ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα, εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν. Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.


Gospel Reading

9th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 12:16-21

The Lord said this parable: "The land of a rich man brought forth plentifully; and he thought to himself, 'What shall I do, for I have nowhere to store my crops?' And he said, 'I will do this: I will pull down my barns, and build larger ones; and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, 'Soul, you have ample goods laid up for many years; take your ease, eat, drink, be merry.' But God said to him, 'Fool! This night your soul is required of you; and the things you have prepared, whose will they be?' So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God." As he said these things, he cried out: "He who has ears to hear, let him hear."

9th Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 12:16-21

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν.


BACK TO TOP

Parish News and Events

Please pray for our brothers and sisters: Gloria, Niko, Christina, Malina, John, Louise, Pete, Vincent, Rose, Veronica, John Peter, Norma, Angela, Athena, John, Lynne, Deborah, Georgia, Ivana, Mary, John, Nancy, Jane, Michael, Kostas.

Greek Ladies Aid Society - Fall Fair and Luncheon is Saturday, November 17th in Nicholson Hall.  The lunch menu includes Dolmades, Spanakopita, Moussaka, Egg Lemon soup, Gyros and salad.  Traditional Greek home baked goods including Kouralakia, Galatobouriko, and Baklava will be sold in Nicholson Hall in Newburyport from 10:00 am to 2:00 pm. Lunch service will begin at 11:00 am. Come and enjoy!

Parish Council members on duty are Andrea Jones and Jim Sperelakis

40 day Memorial Service for our brother Aristotle "Ted" Markos.  May his memory be eternal!

40 day Blessing for Rebekah Rinard and her daughter Amelia Jane.  Congratulations also to the father, Matt, and big brother, Elijah!

General Assembly - Today, November 18th is our Fall General Assembly at the conclusion of coffee hour to discuss the upcoming year at AGOC.  The more people we have present, the more decisions and impact we have on our parish.  Reminder to check with the Stewardship Committee to be sure your commitments are up-to-date in order to vote. Thank you! 

Newburyport Recycling Rules  The City has gotten much stricter with what's allowed for curbside recycling. I will post this information in both kitchens, and always be available to answer any questions as the newer rules may cause some confusion. If we do not adhere to city regulations for recycling, we will be fined or worse, and curbside pick up will be discontinued and we will have to pay for its removal. Please be advised that absolutely NO TRASH or food waste can be put in the recycling barrels. This includes disposable paper cups and plates, and the mini creamer cups for coffee. As a quick guide please refer to this short list of unacceptable items and the posted signs. Again, this is per Newburyport City regulations. I sincerely thank everyone for helping to comply.   Thank you!  Cathy Chadwick.

-NO plastic bags or film/wrap plastic products
-NO soiled paper of any type
-NO moisture proof coated paper cups/plates (even if clean)
-NO hangers/wires
-NO snack bags or wrappers
-No styrofoam (even if stamped with recycle triangle logo)
-NO wrapping paper if embellished and with metallic print

Our 100th year celebrations wrap up with the annual Christmas Spectacular showcasing a variety of talent throughout the Parish.  There will be a potluck lunch immediately following Divine Liturgy Sunday, December 16th.  This celebration features our talented youth as we look to the bright future of our Parish here in Newburyport.  For information about the Christmas Extravaganza, details and sign-up sheets will be found in the Narthex and on the website or contact Jennifer Cooper or Susan George. 

The Christmas Pot Luck lunch and Extravaganza follows our beautiful traditional Christmas Pageant performed by the very youngest of our Parish.  This important lesson and crowning glory of the season is enjoyed every year in the Nave as our children tell the story of the Birth of our Savior.  Contact Melinda Patrick regarding roles in the Pageant and to volunteer to assist. 

Please attend the last active 100th Anniversary meeting on Tuesday evening November 20th.  Discussion topics will be financial accounting of the 100th Anniversary Events and planning for a service on the anniversary date, Saturday December 8th.  In January and February we will meet to summarize the year, assist as possible with the publication of the Commemorative Book chronicling our history and this year of celebration and finalize our financial accounting.

We look forward to our next 100 years!

NEEDED:  Backpacks for Foster Kids-  This will be an ongoing family ministry project from now until the end of January.  Please see the information in the Narthex.

BACK TO TOP

Parish Events of the Week

Sunday - November 18th
     9:00 am - Orthros
  10:00 am - Divine Liturgy 
 After Liturgy - General Assembly

Monday - November 19th 
  11:00 am - St. Basil's Kitchen
    6:00 pm - Beginning choir practice
    7:00 pm - Choir practice

Tuesday - November 20th
    7:00 pm - 100th Anniversary Meeting

Wednesday, November 21st
     9:30 am - Divine Liturgy, Entrance of the Theotokos

Thursday, Friday - November 22nd/23rd
   Office closed - Happy Thanksgiving!

Sunday - November 25th    
    9:00 am - Orthros
  10:00 am - Divine Liturgy 

Office hours:  Mon 11am-6pm, Tue and Fri 9am-2pm, Thu 9am-5pm by appointment or drop in and visit Friday mornings from 10am until noon.

BACK TO TOP

BACK TO TOP

BACK TO TOP

Fellowship Hour Hosts

Thank you, Emelia Hight and Ana Popescu for baking the cakes we enjoyed at coffee hour last week.  Thank you, Kylie Cusack for frosting and decorating those cakes in the American flag design of strawberries and blueberries on November 11th in recognition of the Veterans of our Parish. 

Parishioners, please note how simple yet celebratory this refreshment was to prepare and consider serving anything you might like as you step up to host your own Fellowship Hour.

This week’s refreshments are provided by the Parish Council for you to enjoy during the General Assembly November 18th.

Available dates for you and your friends and/or family to sponsor a Fellowship Hour December 9th and December 30th this year.  Many dates are available in 2019!  Please see me, Andrea Jones at Fellowship hour, or email, text or call to pick a date. To contribute by joining the Friends of Fellowship, kindly contact me by calling 978.465.1021, emailingandreajones1@comcast.net or texting 978.621.6123.   

 

BACK TO TOP