Publish-header
Annunciation Church
Publish Date: 2023-03-26
Bulletin Contents
Gabriel1
Organization Icon
Annunciation Church

General Information

 • Phone:
 • (978) 465-5757
 • Street Address:

 • 7 Harris St.

 • Newburyport, MA 01950


Contact Information
Services Schedule

Orthros 9:00am Divine Liturgy 10:00am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Fourth Mode

From on high You descended, Most Merciful; for us You condescended to a threeday burial to set us free from the passions. O Lord, our Resurrection and our Life, glory to You!
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for Sun. of St. John Climacus in the Plagal Fourth Mode

With the streams of thy tears, thou didst cultivate the barrenness of the desert; and by thy sighings from the depths,thou didst bear fruit a hundredfold in labours; and thou becamest a luminary, shining with miracles upon the world, O John our righteous Father. Intercede with Christ God that our souls be saved.
Ταίς τών δακρύων σου ροαίς, τής ερήμου τό άγονον εγεώργησας, καί τοίς εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τούς πόνους εκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ, τή οικουμένη λάμπων τοίς θαύμασι, Ιωάννη Πατήρ ημών, Όσιε, Πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Apolytikion of the Annunciation in the Fourth Mode

Today is the beginning of our salvation and the revelation of the mystery of the ages. O the Son of God becomes on this day the Virgin’s Son and Gabriel proclaims this gift from God. Together with him we cry out to the Theotokos singing: Hail to you who are filled with grace. The Lord is with you.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

To you, defender and commander in a time of war, I, your City, offer gratitude for victory, for you rescued me from suff'rings, O Theotokos. Since the power you possess is unassailable, from all dangers I entreat you to deliver me, that I may cry to you: Rejoice, O unwedded Bride.
Τὴ ὑπερμάχω στρατηγῶ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοὶ ἡ Πόλις σου Θεοτόκε, Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων μὲ κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί, Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Gabriel1
March 26

Synaxis in honor of the Archangel Gabriel

This festive Synaxis is celebrated to the glory of the Archangel Gabriel, since he ministered to the marvelous mystery of God's incarnate dispensation.


Iconclimacus
March 30

John Climacus the Righteous, author of The Divine Ladder of Ascent

This Saint gave himself over to the ascetical life from his early youth. Experienced both in the solitary life of the hermit and in the communal life of cenobitic monasticism, he was appointed Abbot of the Monastery at Mount Sinai and wrote a book containing thirty homilies on virtue. Each homily deals with one virtue, and progressing from those that deal with holy and righteous activity (praxis) unto those that deal with divine vision (theoria), they raise a man up as though by means of steps unto the height of Heaven. For this cause his work is called "The Ladder of Divine Ascent." The day he was made Abbot of Sinai, the Prophet Moses was seen giving commands to those who served at table. Saint John reposed in 603, at eighty years of age. See also the Fourth Sunday of the Fast.


01_mary2
April 01

Mary of Egypt

When Mary was only twelve years old, she left her parents and departed to Alexandria, where she lived a depraved life for seventeen years. Then, moved by curiosity, she went with many pilgrims to Jerusalem, that she might see the Exaltation of the venerable Cross. Even in the Holy City she gave herself over to every kind of licentiousness and drew many into the depth of perdition. Desiring to go into the church on the day of the Exaltation of the Cross, time and again she perceived a certain invisible power preventing her entrance, whereas the multitude of people about her entered unhindered. Therefore, wounded in heart by this, she decided to change her way of life and reconcile herself to God by means of repentance. Invoking our Lady the Theotokos as her protectress, she asked her to open the way for her to worship the Cross, and vowed that she would renounce the world. And thus, returning once again to the church, she entered easily. When she had worshipped the precious Wood, she departed that same day from Jerusalem and passed over the Jordan. She went into the inner wilderness and for forty-seven years lived a most harsh manner of life, surpassing human strength; alone, she prayed to God alone. Toward the end of her life, she met a certain hermit named Zosimas, and she related to him her life from the beginning. She requested of him to bring her the immaculate Mysteries that she might partake of them. According to her request, he did this the following year on Holy and Great Thursday. One year after this, Zosimas again went thither and found her dead, laid upon the ground, and letters written in the sand near her which said: "Abba Zosimas, bury here the body of wretched Mary. I died on the very day I partook of the immaculate Mysteries. Pray for me." Her death is reckoned by some to have taken place in 378, by some, in 437, and by others, in 522. She is commemorated also on the Fifth Sunday of Great Lent. Her life was recorded by Saint Sophronius of Jerusalem.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Fourth Mode. Psalm 75.11,1.
Make your vows to the Lord our God and perform them.
Verse: God is known in Judah; his name is great in Israel.

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 6:13-20.

BRETHREN, when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore to himself, saying, "Surely I will bless you and multiply you." And thus Abraham, having patiently endured, obtained the promise. Men indeed swear by a greater than themselves, and in all their disputes an oath is final for confirmation. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of his purpose, he interposed with an oath, so that through two unchangeable things, in which it is impossible that God should prove false, we who have fled for refuge might have strong encouragement to seize the hope set before us. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner shrine behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest for ever after the order of Melchizedek.

Προκείμενον. Plagal Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 75.11,1.
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 6:13-20.

Ἀδελφοί, τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ θεός, ἐπεὶ κατʼ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν καθʼ ἑαυτοῦ, λέγων, Ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε. Καὶ οὕτως μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας. Ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσιν, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος. Ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν, καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος· ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.


Gospel Reading

Sunday of St. John Climacus
The Reading is from Mark 9:17-31

At that time, a man came to Jesus kneeling and saying: "Teacher, I brought my son to you, for he has a dumb spirit; and wherever it seizes him it dashes him down; and he foams and grinds his teeth and becomes rigid; and I asked your disciples to cast it out, and they were not able." And he answered them, "O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me." And they brought the boy to him; and when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy, and he fell on the ground and rolled about, foaming at the mouth. And Jesus asked his father, "How long has he had this?" And he said, "From childhood. And it has often cast him into the fire and into the water, to destroy him; but if you can do anything, have pity on us and help us." And Jesus said to him, "If you can! All things are possible to him who believes." Immediately the father of the child cried out and said, "I believe; help my unbelief!" And when Jesus saw that a crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, "You dumb and deaf spirit, I command you, come out of him, and never enter him again." And after crying out and convulsing him terribly, it came out, and the boy was like a corpse; so that most of them said, "He is dead." But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he had entered the house, his disciples asked him privately, "Why could we not cast it out?" And he said to them, "This kind cannot be driven out by anything but prayer and fasting." They went on from there and passed through Galilee. And he would not have any one know it; for he was teaching his disciples, saying to them, "The Son of man will be delivered into the hands of men, and they will kill him; and when he is killed, after three days he will rise."

Sunday of St. John Climacus
Κατὰ Μᾶρκον 9:17-31

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέγων, διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.


BACK TO TOP

Outreach and Evangelism

Senses_of_orthodoxy_(2)

Evening Bible study every other Monday at 7pm, continues tomorrow, March 27. We are studying the Gospel of John.  Everyone is welcome to join.  We study chapter by chapter, connecting the Gospel to both Old Testament and New Testament references.  Bring your own bible - we will be using the Orthodox Study Bible, but always refer to the original and occasionally look at other translations.

Reading assignment:  John chapters 4-5. 

Virtual Bible study every Thursday at noon.  In this ecumenical group we study Lectionary readings and we learn about each other's faith tradition. Please contact Fr. Costin if interested.

BACK TO TOP

Parish News and Events

Please pray for our brothers and sisters: Christina, Malina, Athena, Ivana, Deborah, Amelia, Violeta, Lorelei, Perry, Nicholas, Don, Christine.  Please submit the names to Fr. Costin. 

Memorial Services this week for our brothers Dean Nikitas (40 days) and Constantinos Housianitis (5 years).  May God rest them in peace!  

Artoklasia Service will be sponsored today by the Tsiantas family.  

Christianity and Hellenism Presentation featuring George Asimelis during coffee hour.

Floral Decorations we are looking for volunteers to take on the rewarding task of decorating the various icons and other flowers arrangements during Lent.  Susan George will show you in detail how it is done.  If interested please contact angelatsopelas@gmail.com  (508) 878-1198  as soon as possible.

Fellowship & Coffee Hour - Marianna Toumbourou Asimellis has gracioulsy volunteered to be our Coffee Hour Coordinator and signups are underway! This week's FellowShip & Coffee Hour:  March 26 - Lemnios and Housianitis families and April 2 - The Dussi and Tsopelas Families.  Please contact Marianna at 617-202-8648 to sign up to host a Coffee Hour.  The sign up sheet will also be available at the Pangari.  Thank you to Marianna and to everyone who has signed up to sponosor a coffee hour!

St. Basil's Ministry - to resume indoor service on April 3, 2023.  St. Basil's Minsitry will return to indoor service on Monday, April 3, 2023. Volunteers are needed for 2 hours on Mondays from 11:30am - 1pm.  Please consider volunteering for this important ministry by contacting Daphene Tikellis at 978-270-6089.  Thank you.

BACK TO TOP

Liturgical Ministry

Great & Holy Lent continues with Pre-Sanctified Liturgies and Salutations.  Please refer to the Parish Calendar for Lenten Services.

Morning services  during Lent on Thursdays at 8:30am.  These brief 30 min matins are a great way to start the day.  All participants are invited to read and chant according to their level of comfort. You are also invited to stay for a cup of coffee with Fr. Costin.  Bring your own breakfast if you so desire.  Please let Fr. Costin know if you plan to attend.

The Prosforo Schedule for March is as follows:  March 26 - Kathy Tsiantas.  The April Schedule is April 2 - Lisa Housianitis, April 9 - Anna Chetsas, April 16 (Easter) - Andrea Jones/Sunday School, April 23 - Melinda Patrick, and April 30 - Lisa Housianitis.  Thank you to this dedicated group!  Please see Joanna Tsiantas if you would like to be included in the offering schedule.  Thank you to Kathy Tsiantas for today's offering.  

BACK TO TOP

Parish Calendar

 • Next two weeks

  March 26 to April 10, 2023

  Sunday, March 26

  9:00AM Matins (Orthros)

  10:00AM Divine Liturgy with Artoklasia

  11:30AM Fellowship and presentation by George Asimellis

  Monday, March 27

  7:00PM Bible Study-Gospel of John

  Wednesday, March 29

  6:00PM 5th Presanctified Liturgy

  Thursday, March 30

  8:30AM Morning service

  9:15AM Chant rehearsal

  12:00PM Zoom Lectionary Bible Study

  Friday, March 31

  6:00PM Music Rehearsal

  7:00PM Akathist

  Sunday, April 2

  9:00AM Matins (Orthros)

  10:00AM Divine Liturgy

  12:00PM Greek Food Festival (GFF) Kickoff Meeting

  Monday, April 3

  8:30AM Morning Service

  Wednesday, April 5

  6:30PM 6th Presanctified Liturgy in Ipswich

  Thursday, April 6

  8:30AM Morning service

  9:15AM Chant rehearsal

  12:00PM Zoom Lectionary Bible Study

  7:00PM Parish Council Meeting

  Saturday, April 8

  Saturday of Lazarus

  9:30AM Divine Liturgy

  11:00AM Breakfast & Palm Making

  Sunday, April 9

  Palm Sunday-The Entrance of Christ into Jerusalem

  9:00AM Matins (Orthros)

  10:00AM Divine Liturgy

  11:30AM Palm Sunday Luncheon

  7:00PM Bridegroom Service

  Monday, April 10

  Holy Monday

BACK TO TOP

Bulletin Inserts

BACK TO TOP