Publish-header
Dormition of the Virgin Mary Church
Publish Date: 2021-03-14
Bulletin Contents
Eden
Organization Icon
Dormition of the Virgin Mary Church

General Information

  • Phone:
  • (617) 625-2222
  • Fax:
  • (617) 628-4529
  • Street Address:

  • 29 Central Street

  • Somerville, MA 02143


Past Bulletins


Weekly Events

 WEEKDAY SERVICES

 2nd SATURDAY OF SOULS—Saturday, March 13, 2021

Orthros at 8:30 a.m. and Divine Liturgy at 9:30 a.m.

GREAT COMPLINE /CLEAN MONDAY—Monday, March 15th — at 7 p.m.

PRESANCTIFIED LITURGY —Wednesday, March 17th—at 8:30 a.m.

1st SALUTATIONS —Friday, March 19th—at 7 p.m.

3RD SATURDAY OF SOULS—Saturday, March 20th

Orthros at 8:30 a.m. and Divine Liturgy at 9:30 a.m.

    ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  

2ο ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ –Σάββατο, 13 Μαρτίου, 2021

 Ορθρος στίς 8:30 π.μ. καί Θεία Λειτουργία στίς 9:30 π.μ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ /ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ—Δευτέρα, 15 Μαρτίου, στίς 7 μ.μ.

  ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –Τετάρτη, 17 Μαρτίου,  στίς 8:30 π.μ.

  Α΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ –Παρασκευή, 19 Μαρτίου στίς 7 μ.μ.

  3ο ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ –Σάββατο, 20 Μαρτίου, 2021

 Ορθρος στίς 8:30 π.μ. καί Θεία Λειτουργία στίς 9:30 π.μ.

        ____________________________________________

 PARISH COUNCIL MEMBERS ON CHURCH DUTY TODAY

Evangelos Kechris & Katerina Leventis

 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΗΜΕΡΑ

Ευάγγελος Κεχρής & Κατερίνα Λεβέντης

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Eden
March 14

Forgiveness Sunday

The Holy Fathers have appointed the commemoration of Adam's exile from the Paradise of delight here, on the eve of the holy Forty-day Fast, demonstrating to us not by simple words, but by actual deeds, how beneficial fasting is for man, and how harmful and destructive are insatiety and the transgressing of the divine commandments. For the first commandment that God gave to man was that of fasting, which the first-fashioned received but did not keep; and not only did they not become gods, as they had imagined, but they lost even that blessed life which they had, and they fell into corruption and death, and transmitted these and innumerable other evils to all of mankind. The God-bearing Fathers set these things before us today, that by bringing to mind what we have fallen from, and what we have suffered because of the insatiety and disobedience of the first-fashioned, we might be diligent to return again to that ancient bliss and glory by means of fasting and obedience to all the divine commands. Taking occasion from today's Gospel (Matt. 6:14-21) to begin the Fast unencumbered by enmity, we also ask forgiveness this day, first from God, then from one another and all creation.


Benedict
March 14

Benedict the Righteous of Nursia

This Saint, whose name means "blessed," was born in 480 in Nursia, a small town about seventy miles northeast of Rome. He struggled in asceticism from his youth in deserted regions, where his example drew many who desired to emulate him. Hence, he ascended Mount Cassino in Campania and built a monastery there. The Rule that he gave his monks, which was inspired by the writings of Saint John Cassian, Saint Basil the Great, and other Fathers, became a pattern for monasticism in the West; because of this, he is often called the first teacher of monks in the West. He reposed in 547.


Alexismanofgod
March 17

Alexis the Man of God

Saint Alexis was born in old Rome of illustrious parents named Euphemianus and Aglais, and at their request was joined to a young woman in marriage. However, he did not remain with her even for one day, but fled to Edessa, where he lived for eighteen years. He returned to Rome in the guise of a beggar and sat at the gates of his father's house, unknown to all and mocked by his own servants. His identity was revealed only after his death by a paper that he had on his person, which he himself had written a little before his repose. The pious Emperor Honorius honoured him with a solemn burial. The title "Man of God" was given to him from heaven in a vision to the Bishop of Rome on the day of the Saint's repose.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Fourth Mode. Psalm 75.11,1.
Make your vows to the Lord our God and perform them.
Verse: God is known in Judah; his name is great in Israel.

The reading is from St. Paul's Letter to the Romans 13:11-14; 14:1-4.

Brethren, salvation is nearer to us now than when we first believed; the night is far gone, the day is at hand. Let us then cast off the works of darkness and put on the armor of light; let us conduct ourselves becomingly as in the day, not in reveling and drunkenness, not in debauchery and licentiousness, not in quarreling and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to gratify its desires.

As for the man who is weak in faith, welcome him, but not for disputes over opinions. One believes he may eat anything, while the weak man eats only vegetables. Let not him who eats despise him who abstains, and let not him who abstains pass judgment on him who eats; for God has welcomed him. Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls. And he will be upheld, for God is able to make him stand.

Προκείμενον. Plagal Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 75.11,1.
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς ῾Ρωμαίους 13:11-14, 14:1-4.

Ἀδελφοί, νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν· ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, καί ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ, εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ. Ἀλλʼ ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε, εἰς ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. Ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. Ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει. Σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς στῆσαι αὐτόν.


Gospel Reading

Forgiveness Sunday
The Reading is from Matthew 6:14-21

The Lord said, "If you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you; but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

"And when you fast, do not look dismal, like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by men. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by men but by your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you.

"Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there will your heart be also."

Forgiveness Sunday
Κατὰ Ματθαῖον 6:14-21

Εἶπεν ὁ Κύριος· ᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. ῞Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.


BACK TO TOP

This Sunday is celebrated

Topics for the Sunday sermons in a form of a catechism in question and answer format / Θέματα για τα κηρύγματα της Κυριακής σε μορφή κατήχησης σέ μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων

 Dear brothers and sisters in Christ

              Last year we established a great custom of “question and answer” in the church held every third Sunday of the month. During the COVID period, we stopped doing it for no good reason. I urge you to send me your questions and we will try to restart this beautiful dialogue. 

 I offer you aspects of Church life you may consider asking questions about. The answers will certainly be beneficial for you and the rest of the community.

 Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστό

 Πέρυσι, καθιερώσαμε μια μεγάλη συνήθεια «ερωτήσης και απαντήσης» στην εκκλησία που πραγματοποιήθηκε κάθε τρίτη Κυριακή του μήνα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου COVID, σταματήσαμε να το κάνουμε χωρίς καλό λόγο. Σας  παρακαλώ να μου στείλετε τις ερωτήσεις σας και θα προσπαθήσουμε να επανεκκινήσουμε αυτόν τον όμορφο διάλογο.

 Σας προσφέρω πτυχές της εκκλησιαστικής ζωής για τις οποίες μπορεί να εξετάσετε το ενδεχόμενο να κάνετε ερωτήσεις. Οι απαντήσεις σίγουρα θα είναι επωφελείς για εσάς και την υπόλοιπη κοινότητα.

   ➢ Communion / ➢ Κοινωνία—Fr.

➢ Repentance / ➢ Μετάνοια—Fr.

➢ Confession / ➢ Εξομολόγηση—Fr.

➢ Forgiveness of sins / ➢ Συγχώρεση αμαρτιών—Fr.

➢ Forgiveness of the others / ➢ Συγχώρεση των άλλων—Fr.

➢ Loving enemies  / ➢ Αγαπώντας τους εχθρούς—Fr.

➢ 40-day blessing / ➢ Ευλογία 40 ημερών—Fr.

➢ Blessing houses and other material things / ➢ Ευλογία σπιτιών και άλλων υλικών— Fr.

➢ Trust in God vs. believing in God / ➢ Εμπιστοσύνη στον Θεό έναντι πίστης στον Θεό—Fr.

➢ Introduction to the Bible / ➢ Εισαγωγή στη Βίβλο—Fr.

➢ Introduction to Baptism and it’s parts / ➢ Εισαγωγή στο βάπτισμα και τα μέρη της—Fr.

➢ What is a holy Icon / ➢ Τι είναι μια Iερή Eικόνα - Fr.

➢  The meaning of blood sacrifice in the Old and New Testament / ➢ Η έννοια της θυσίας αίματος στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη—Fr.

➢ Different parts of the Church building / ➢ Διαφορετικά τμήματα του κτηρίου της Εκκλησίας—Fr.

➢ Membership/Stewardship / ➢ Σύνθεση / Διαχείριση—

 Was presented by Angela Sherman, Dec. 6, 2020

 ➢ The orthodox worship music / ➢ Η μουσική της ορθόδοξης λατρείας—

Was presented by Richard Barrett, Dec. 13, 2020

➢ Reconciliation and Unity / ➢ Συμφιλίωση και Ενότητα—

Was presented by Narge Sparages, Dec. 20, 2020

 ➢ Finance in the Church  / ➢ Οικονομικά στην Εκκλησία—

Was presented by Bill Galatis,  Jan. 03, 2021

 ➢ Leadership in the Church / ➢ Ηγεσία στην Εκκλησία—

 Was presented by Diane Karavitis, Jan. 10, 2021 

➢ Youth Ministry / ➢ Διακονία Νεολαίας

Was presented by Danielle Dres, Jan. 24, 2021

➢ Importance of learning Greek / ➢  Σημασία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας

Was presented by Anna Galbadis, Feb. 7, 2021  

➢ Participation in the Church life / ➢ Συμμετοχή στην εκκλησιαστική ζωή

Was presented by Domenica Karavitaki, Feb. 28, 2021 

BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Here it were well to sigh aloud, and to wail bitterly: for not only do we imitate the hypocrites, but we have even surpassed them.
St. John Chrysostom
Homily 20 on Matthew 6, 4th Century

BACK TO TOP