Publish-header
Annunciation Church
Publish Date: 2022-07-17
Bulletin Contents
Hlyfthrs
Organization Icon
Annunciation Church

General Information

  • Phone:
  • (209) 522-7694
  • Fax:
  • (209) 522-3926
  • Street Address:

  • 313 Tokay Avenue

  • Modesto, CA 95350
  • Mailing Address:

  • P.O. Box 578128

  • Modesto, CA 95357


Contact Information
Services Schedule

DIVINE SERVICE SCHEDULE

 

Sunday    

Divine Services    9:00 am

Saturday

Great Vespers     5:00 pm

Weekday

Special Feastday 8:30 am 


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Fourth Mode

The joyful news of Your resurrection was told to the women disciples of the Lord by the angel. And throwing off the ancestral curse, they boastingly told the Apostles: death has been vanquished; Christ our God is risen, bestowing great mercy on the world.
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
To fedron tis Anastaseos kyrygma, ek tu Angelu mathuseh eh tu Kyriu Mathitrieh, ke tin progonikin apofasin aporripsaseh, tis Apostolis kafkhomeneh elegon; Eskylefte o thanatos, eegerthi Christos o Theos, dorumenos toh kosmo toh mega eleos.

Apolytikion for Sun. of the Holy Fathers in the Plagal Fourth Mode

You are greatly glorified, O Christ our God, who established our Fathers as luminaries upon the earth, and through them led us all to the true Faith. O Most compassionate, glory to You.
Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι' αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας· πολυεύσπλαγχνε, δόξα σοι.
Eeperdedoxasmenos ee, Christe o Theos eemon, o fostiras epi ghis, tus Pateras eemon themeliosas, ke di’afton pros tin alithinin pistin, pantas eemas odygisas: Polyefsplakne doxa Si.

Apolytikion for Great Martyr Marina in the Fourth Mode

O Glorious Marina, once betrothed to the Logos, you relinquished all worldly concerns and brilliantly gave struggle as a virginal beauty. You soundly trounced the invisible enemy who appeared to you, O Champion, and you are now the world's wellspring of healing grace.
Mnistevthisa toh Logo Marina endoxe, tohn epighion teen skesin pasan katelipes, ke enithlisas lambros os kalliparthenos; tohn gar a-ohraton ekthron, katepatisas sterros ofthenta si Athlofore. Ke nin pygazis toh kosmo, tohn ee-ahmaton ta dorimata.

Apolytikion of the Annunciation in the Fourth Mode

Today is the crown of our salvation, and the revelation of the mystery planned from eternity; the Son of God, becomes the Virgin’s Son, and Gabriel announces the grace.  Wherefore, we along with him, to the Theotokos let us cry out:  Rejoice, O full of grace, the Lord is with you.  

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τὴ Θεοτόκω βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Simeron tis sotirias eemon to Kefalaion, ke tu ap’eonos Mystiriu ee fanerosis; o Ios tu Theu, Ios tis Parthenu ghinete, ke Gavri-il tin harin evangelizete. Dio ke eemis syn afto ti Theotoke voisomen; Haire Keharitomeni, o Kyrios meta su.

Seasonal Kontakion in the Second Mode

O protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the Creator most constant: O despise not the suppliant voices of those who have sinned; but be quick, O good one, to come unto our aid, who in faith cry unto you: Hasten to intercession, and speed to make supplication, you who does ever protect, O Theotokos, them that honor you.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
Prostasia ton Christianon akateskhinte, mesitia pros ton Pi-ee-tin ametathete, mi paridis amartolon de-ee-seon fonas; alla profthason, os agathi, ees tin voithian eemon, ton pistos kravgazonton si: Tahinon ees presvian, ke spevson ees ikesian, ee prostatevusa a-ee, Theotoke, ton timonton se.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Hlyfthrs
July 17

Sunday of the Holy Fathers of the 4th Ecumenical Council

On the Sunday that falls from the 13th to the 19th of the present month, we chant the Service to the 630 Holy and God-bearing Fathers who came together for the 4th Ecumenical Council who assembled in Chalcedon in 451, to condemn Eutyches, who taught that there was only one nature, the divine, in Christ after the Incarnation, and Dioscorus, Patriarch of Alexandria, who illegally received Eutyches back into communion and deposed Saint Flavian, Patriarch of Constantinople, who had excommunicated Eutyches.

In the Slavic tradition, on this Sunday, the Fathers of the first six Ecumenical Councils are all commemorated.


17_marina
July 17

The Holy Great Martyr Marina (Margaret)

This Martyr lived during the reign of Claudius II (268-270). She was from Pisidia of Cilicia and was the only daughter of a certain priest of the idols. On being orphaned by her mother, she was handed over to a certain woman who instructed her in the Faith of Christ. When she was fifteen years old, she was apprehended by the ruler of Olmbrius, and when asked her name, homeland, and faith, she answered: "My name is Marina; I am the offspring of the Pisidia; I call upon the Name of my Lord Jesus Christ." Because of this she endured bonds, imprisonment, and many whippings, and was finally beheaded in the year 270. Saint Marina is especially invoked for deliverance from demonic possession.

Emilian
July 18

Holy Martyr Emilian

This Martyr was from Dorostolum in Thrace, the servant of a certain pagan in the days of Julian the Apostate (361-363). As a fervent Christian, Emilian abominated the error of the pagans, and one day entered the temple and broke all the idols with a hammer. Seeing that others were arrested and beaten for this, he gave himself up of his own accord. He was mercilessly whipped, then cast into a fire, in which he gave up his soul without his body suffering harm.


Allsaint
July 19

Macrina the Righteous, sister of St. Basil

Saint Macrina, the elder sister of Saints Basil the Great and Gregory of Nyssa, was sought after by many as a bride because of her beauty, wisdom, and illustrious birth, and in tender youth was espoused by her parents to a bridegroom of fitting nobility. When her betrothed died, Macrina refused any other suitors, and devoted herself to a life of virginity, asceticism, and prayer. When her brother Basil returned from a brilliant career in the best schools of Constantinople and Athens, puffed up with not a little youthful pride-for knowledge puffeth up-it was the ardent admonitions and holy example of his blessed sister that persuaded him to turn from seeking worldly glory to the service of God. Saint Macrina founded a convent, where she ended her earthly life in the year 379, and was buried by her brother Gregory, who wrote a moving account of her last days and his grief at seeing such a light pass out of the world.


20_elijah2
July 20

The Glorious Prophet Elias (Elijah)

Elias of great fame was from Thisbe or Thesbe, a town of Galaad (Gilead), beyond the Jordan. He was of priestly lineage, a man of a solitary and ascetical character, clothed in a mantle of sheep skin, and girded about his loins with a leathern belt. His name is interpreted as "Yah is my God." His zeal for the glory of God was compared to fire, and his speech for teaching and rebuke was likened unto a burning lamp. From this too he received the name Zealot. Therefore, set aflame with such zeal, he sternly reproved the impiety and lawlessness of Ahab and his wife Jezebel. He shut up heaven by means of prayer, and it did not rain for three years and six months. Ravens brought him food for his need when, at God's command, he was hiding by the torrent of Horrath. He multiplied the little flour and oil of the poor widow of Sarephtha of Sidon, who had given him hospitality in her home, and when her son died, he raised him up. He brought down fire from Heaven upon Mount Carmel, and it burned up the sacrifice offered to God before all the people of Israel, that they might know the truth. At the torrent of Kisson, he slew 450 false prophets and priests who worshipped idols and led the people astray. He received food wondrously at the hand of an Angel, and being strengthened by this food he walked for forty days and forty nights. He beheld God on Mount Horeb, as far as this is possible for human nature. He foretold the destruction of the house of Ahab, and the death of his son Ohozias; and as for the two captains of fifty that were sent by the king, he burned them for their punishment, bringing fire down from Heaven. He divided the flow of the Jordan, and he and his disciple Elisseus passed through as it were on dry land; and finally, while speaking with him, Elias was suddenly snatched away by a fiery chariot in the year 895 B.C., and he ascended as though into heaven, whither God most certainly translated him alive, as He did Enoch (Gen. 5:24; IV Kings 2: 11). But from thence also, after seven years, by means of an epistle he reproached Joram, the son of Josaphat, as it is written: "And there came a message in writing to him from Elias the Prophet, saying, Thus saith the Lord God of David thy father, Because thou hast not walked in the way," and so forth (II Chron. 21:12). According to the opinion of the majority of the interpreters, this came to pass either through his disciple Elisseus, or through another Prophet when Elias appeared to them, even as he appeared on Mount Tabor to the disciples of Christ (see Aug. 6).


Allsaint
July 21

John and Symeon the Fool for Christ

These Saints were from the city of Edessa in Mesopotamia and flourished during the reign of Justin the Younger (565-578). After a pilgrimage to Jerusalem they were moved with a desire to forsake the world; they were tonsured monks by the Abbot Nicon, and soon after left the monastery to struggle together in the wilderness near the Dead Sea. When they had passed a little more than thirty years together in silence and prayer, Symeon, having reached the heights of dispassion, departed for Emesa in Syria, where he passed the rest of his life playing the fool, saving many souls from sin while hiding his sanctity with seemingly senseless behavior. He reposed in 570; by the providence of God, John, who had remained in the wilderness, departed soon after.


22_magdelene
July 22

Mary Magdalene, the Holy Myrrh-bearer and Equal to the Apostles

Saint Mary was from Magdala in Galilee on the Sea of Tiberias, and for this was named Magdalene. When the Lord Jesus cast out seven demons from her, from which she had been suffering, she became His faithful and inseparable disciple, following Him and ministering unto Him even to the time of His crucifixion and burial. Then, returning to Jerusalem together with the rest of the Myrrh-bearers, she prepared the fragrant spices for anointing the body of the Lord. And on the Lord's day they came very early to the tomb, even before the Angels appeared declaring the Resurrection of the Lord. When Mary Magdalene saw the stone taken away from the tomb, she ran and proclaimed it to Peter and John. And returning immediately to the tomb and weeping outside, she was deemed worthy to be the first of the Myrrh-bearers to behold the Lord arisen from the dead, and when she fell at His feet, she heard Him say, "Touch Me not." After the Lord's Ascension, nothing certain is known concerning her. Some accounts say that she went to Rome and later returned to Jerusalem, and from there proceeded to Ephesus, where she ended her life, preaching Christ. Although it is sometimes said that Saint Mary Magdalene was the "sinful woman" of the Gospel, this is nowhere stated in the tradition of the Church, in the sacred hymnology, or in the Holy Gospels themselves, which say only that our Lord cast seven demons out of her, not that she was a fallen woman. "Madeleine" is a form of Magdalene.


Markella
July 22

Markella, the Virgin-martyr of Chios

Saint Markella was born in the 14th century on the island of Chios and was the daughter of the mayor of her town. She was raised in the Christian faith by pious parents, but lost her mother at a young age. This was especially difficult for her father who fell into depression. The young Markella was devoted to Christ and strove to preserve her virginity, fighting off numerous temptations from the Devil. Seeing he could make no progress with Markella, the Evil One turned his attention to her father, and enflamed within him an unnatural lust for his daughter.

One day he declared his desire for her at which she ran away in tears and fear. Arriving at the edge of the water and with nowhere to run, a rock opened up for Markella to enter so that her lower half could be enclosed within the rock. When her father arrived in pursuit of her, he was furious to have been deprived of his desire and beheaded his daughter there. The miraculous rock remains on Chios in the church dedicated to Saint Markella the Virgin-Martyr and is said to spring healing waters.


Allsaint
July 23

Phocas the Holy Martyr, Bishop of Sinope

This saint was known for the many miracles he worked and for his apostolic zeal in shepherding the flock of Sinope. He contested for the Faith during the reign of the Emperor Trajan, in the year 102, when he was burned to death in a bath-house. A homily in his honour was composed by Saint John Chrysostom. The translation of his holy relics is celebrated on July 23.


Christina
July 24

Christina the Great Martyr of Tyre

Saint Christina was from Tyre in Syria, the daughter of a pagan named Urban. Enlightened in her heart to believe in Christ, she broke her father's idols, made of gold and silver, and distributed the pieces to the poor. When her father learned this, he punished her ruthlessly, then cast her into prison. The rulers subjected her to imprisonments, hunger, torments, the cutting off of her breasts and tongue, and finally impalement, in the year 200, during the reign of the Emperor Septimius Severus.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Fifth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:13-35

At that time, two of them were going to a village named Emmaus, about seven miles from Jerusalem, and talking with each other about all these things that had happened. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, "What is this conversation which you are holding with each other as you walk?" And they stood still looking sad. Then one of them, named Cleopas, answered him, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" And he said to them, "What things?" And they said to him, "Concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death, and crucified him. But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since this happened. Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning and did not find his body; and they came back saying that they had even seen a vision of angels, who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb, and found it just as the women had said; but him they did not see." And he said to them, "O foolish men, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken! Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself.

So they drew near to the village to which they were going. He appeared to be going further, but they constrained him, saying, "Stay with us, for it is toward evening and the day is now far spent." So he went in to stay with them. When he was at table with them, he took the bread and blessed, and broke it, and gave it to them. And their eyes were opened and they recognized him; and he vanished out of their sight. They said to each other, "Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures?" And they rose that same hour and returned to Jerusalem; and they found the eleven gathered together and those who were with them, who said, "The Lord has risen indeed, and has appeared to Simon!" Then they told what had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of the bread.

Fifth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:13-35

Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ ῾Ιερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα ᾿Εμμαούς. καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς· οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες καί ἐστε σκυθρωποί; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν· σὺ μόνος παροικεῖς ἐν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις; καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ποῖα; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· τὰ περὶ ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρῖμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν ᾿Ισραήλ· ἀλλά γε σὺν πᾶσι τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο. ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς γενόμεναι ὄρθριαι ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτω καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. καὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς αὐτούς· ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται! οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο πορρωτέρω πορεύεσθαι· καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες· μεῖνον μεθ᾿ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶ καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθε τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ᾿ αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς. αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτῶν. καὶ εἶπον πρὸς ἀλλήλους· οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλήμ, καὶ εὗρον συνηθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, λέγοντας ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως καὶ ὤφθη Σίμωνι. καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.


Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Second Mode. Psalm 31.11,1.
Be glad in the Lord, and rejoice, O righteous.
Verse: Blessed are they whose transgressions have been forgiven.

The reading is from St. Paul's Letter to Titus 3:8-15.

Titus, my son, the saying is sure. I desire you to insist on these things, so that those who have believed in God may be careful to apply themselves to good deeds; these are excellent and profitable to men. But avoid stupid controversies, genealogies, dissensions, and quarrels over the law, for they are unprofitable and futile. As for a man who is factious, after admonishing him once or twice, have nothing more to do with him, knowing that such a person is perverted and sinful; he is self-condemned.

When I send Artemas or Tychicos to you, do your best to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Do your best to speed Zenas the lawyer and Apollos on their way; see that they lack nothing. And let our people learn to apply themselves to good deeds, so as to help cases of urgent need, and not to be unfruitful.

All who are with me send greeting to you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Amen.

Προκείμενον. Plagal Second Mode. ΨΑΛΜΟΙ 31.11,1.
Εὐφράνθητι ἐπὶ Κύριον, καὶ ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι.
Στίχ. Μακάριοι, ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Τίτον 3:8-15.

Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις · μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. αιῥετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ ᾽ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.


Gospel Reading

Sunday of the Holy Fathers of the 4th Ecumenical Council
The Reading is from Matthew 5:14-19

The Lord said to his disciples, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid. Nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Think not that I have come to abolish the law and the prophets; I have come not to abolish them but to fulfill them. For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven."

Sunday of the Holy Fathers of the 4th Ecumenical Council
Κατὰ Ματθαῖον 5:14-19

Εἶπεν ὁ Κὐριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· ῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

"But whosoever shall do and teach," said He, "shall be called great." For not to ourselves alone, should we be profitable, but to others also; since neither is the reward as great for him who guides himself aright, as for one who with himself adds also another.
St. John Chrysostom
Homilies 15 and 16 on Matthew 5, 4th Century

Since he who cannot teach himself, yet attempts to set others right, will have many to ridicule him. Or rather such a one will have no power to teach at all, his actions uttering their voice against him.
St. John Chrysostom
Homilies 15 and 16 on Matthew 5, 4th Century

BACK TO TOP

PARISH NEWS

PARISH NEWS

PARISH LEADERSHIP

Rev. Fr. Jon Magoulias, Protopresbyter
PARISH PRIEST

Rev. Fr. Michael Sergakis
ASSISTANT PRIEST

Tony Gavrilis
PARISH COUNCIL PRESIDENT

LITURGICAL CALENDAR

Saturday, July 16th
Great Vespers 5:00 p.m.

Sunday, July 17th
Sunday of the Holy Fathers
St. Marina the Great Martyr
Epistle Titus 3:8-15
Gospel Matt. 5:14-19
Sunday Divine Liturgy 8:30 a.m.

Wednesday, July 20th
Prophet Elias (Elijah)
Epistle James 5:10-20
Gospel Luke 4:22-30
Divine Services 8:30 a.m.

Saturday, July 23rd
Great Vespers 5:00 p.m.

Sunday, July 24th
6th Sunday of Matthew
Epistle Rom. 12:6-14
Gospel Matt. 9:1-8
Sunday Divine Service 8:30 a.m.WELCOME

It is always a blessing to welcome visitors to our Parish. We continue to pray that our Lord, God, and Savior Jesus Christ bless you through the intercessions of the All-Holy Theotokos and Ever-Virgin Mary.

We invite you to join us for Christian Orthodox fellowship which begins in the Divine Liturgy.  

As we continue to have concerns regarding Covid-19, we are providing sanitizer and masks in the Narthex.   We strongly advise you to be responsible in making decisions in regards to your health and for the safety of others.  We ask that you be patient and follow the directions given by the Parish Council. 

We have begun having more ministries and meetings on the Parish Campus.  Recently, we started Fellowship Hour which is being hosted by the Parish Council.  We hope to be opening the hall for receptions soon.  As soon as we decide to fully return to our Parish activities, we will inform you.  While the Metropolis of San Francisco is concerned about our well-being, they will support our decision on how to proceed.  At the same time, we must also follow the guidelines of the Department of Health for Stanislaus County.

Please remember, ALL Divine Services may be viewed on our Internet Broadcast shown on our Parish Website (www.goannunciation.org/LiveServices).  We are disappointed to inform you that the Archdiocese "Goarch" app no longer works.  We have set up a YouTube site for livestreaming the Divine Services.   You can find and subscribe to our new YouTube Channel at:  https://www.youtube.com/channel/UCXNeGXxtcAVWZXtH-GlR1oQ
 


When our services are Live, you will be able to find the services on this new YouTube Channel, on our Church Website, or by following this link directly to the service: https://www.youtube.com/channel/UCXNeGXxtcAVWZXtH-GlR1oQ/live


We will continue to do our live broadcast of Divine Services on from our Facebook site (Greek Orthodox Church of the Annunciation Modesto).  On Facebook, Divine Services are also archived and may be viewed at a later time.

May you have a blessed week!


MEMORIAL SERVICES

Memorial prayers will be offered this Sunday for the repose of the soul of the handmaiden of God:

Bessie Grillos     40 Days

On behalf of the entire Parish we extend our prayers to her family and friends.  May our Heavenly Father grant her eternal rest where there is no pain or sorrow, but everlasting life.

Eternal be her memory! 


BLESSING OF THE LOAVES

This Sunday, we celebrate the feastday of the Holy Fathers of the 4th Ecumenical Council.  A Blessing of the Loaves will be prayed for the health and well-being of our Parish Family.  The service is being offered by Mrs. Effie Bazos as an expression of love and appreciation for the 36 years her family has been a part of our beloved Annunciation Parish.  Mrs. Bazos will be moving to Tarpon Springs, Florida to be close to her daughter's family.  As we continue to pray for her, we remind her that she will always be a part of our Annunciation Church family.


PARISH COUNCIL


Sunday, July 17th - Team 2: Jeff Brown, Nick Faklis, John Mangelos, & Mitcheal Word

Sunday, July 24th - Team 3: Mike J. Kordazakis, Pete Mamalis, & Nick PalliosALTAR BOYS

Acolyte Coordinator: Manoli Rodarakis

Senior Altar Boys: Andreas Alexander ~ Panos Constantinou ~ John Hillas


John Capous, Jeffrey Capous, Reid Fortin, Niko Fortin, Keir Fortin, Athan French, Luke Hartley, Matthew McCoy, Zane Moraitis & Peter Zanotto

We are inviting our younger acolytes to return to the blessing of serving in the Holy Altar. Should parents desire that their sons wear a mask while serving, that is acceptable.

Young men who are turning 9 years old before December 1st may join the Altar Boys.  Please contact Fr. Jon or Fr. Michael if your son would like to have the blessing and honor to serve in the Holy Altar.


STEWARDSHIP 2022

We want to express our appreciation to ALL the Stewards of our Parish that are generously supporting and actively participating in our Stewardship Ministry. The Stewardship we offer supports our Parish Ministries, along with support to the ministries of our Metropolis and Archdiocese.

Active Christian Orthodox Stewardship is the means by which we live our precious Christian Orthodox Faith. The pandemic has shown how important the Stewardship Ministry is in regards to how our Parish functions. During this time, we have continued many of our ministries and we encourage you to reach out to one another.

Please read 2022 Stewardship Directory that has been mailed to your homes.  In it you will find information to strengthen your call to be an active and faithful Steward of the Church entrusted to us by God.

This year, we celebrate the centennnial of the Greek Orthodox Archdiocese of America.  For this reason, the 2022 Stewardship Theme is: "Our Church - Our Spiritual Home."  When speaking about the Church, St. John Chrysostom wrote: “Your hope the Church.  Your salvation the Church.  Your refuge the Church.” 

In these very unusual times, it is important to remember that the constant in our lives is the Church!  Even though times and values change, the Church is changeless and continues to proclaim and preserve the teaching that our Lord, God, and Savior Jesus Christ established in His Church.

As we continue to serve you, the people of God, our Parish Church, we are managing the Covid-19 Pandemic the best way possible. It has caused us to examine how we do things and how we will adjust to life once the coronavirus has passed.

From this experience, it has become obvious that the Parish Church MUST be supported through the Stewardship of the Parish Stewards. Reliance on outside sources to financially support our Parish cannot be the means by which our Parish will continue to function in the future.

Our Holy Church is established upon Holy Scripture and Holy Tradition. We are taught to give cheerfully and without reluctance to the mission of God’s Holy Church. Your support is necessary to continue the growth and development of our Parish Ministries. We pray that we seriously consider what it means to become a more active participant in our Stewardship Ministry. We ask that you consider: 

1) increasing the Time you spend in Church;  

2) giving of the Talent you offer through various ministries of our Parish and; 
3) considering increasing the financial offering from your Treasure that will enable us to fully fund the operating costs of our Parish through YOUR Stewardship commitment!

Christian Stewardship is the very essence of living our precious Faith that teaches each us to return to the Lord a portion of our earnings so that the Church may continue to grow. Offering one’s support to the Church in weekly, monthly or quarterly contributions is a much easier way to manage the finances of one’s household. Each year we are blessed that a number of our Stewards increase their commitment to the Church. We continue to see many stewards increase their offering above the previous year’s contribution by as much as 25% (So far this year, a few have increased their Stewardship contribution 35% above last year)! We would hope that each Steward would increase their offering by at least 10%.

Every person baptized and/or chrismated into the Orthodox Christian Faith is a parishioner but a Steward is one who is a baptized and/or chrismated person who understands his responsibility to God and His Church. This understanding directs him to live his life according to the teachings of our Faith and at the same time, offers Time, Talents and Treasure to the sacred work of the Church. It is important to understand that our Stewardship obligations determine a family (husband, wife, & children) or an individual as stewards of our Parish. Young adults (18 years and older) that have completed their schooling and/or find themselves in the workplace are expected to become stewards of the Parish. These individuals are not included in one’s “Family Stewardship” obligation.

The response that many of our Stewards have shone is a beautiful expression of their faith in God and His Church. While our obligations continue to be met, it is only possible through the generosity being expressed by our Stewards. The restrictions of the pandemic have had an impact on the contributions we receive. Candle offerings are down, trays are not being passed, and we hope you will consider those offerings in your Stewardship commitment of the "Treasure"  you give to Christ and His Church.

It is, therefore, imperative that we make our Stewardship offering in support of the sacred mission of our Church in Modesto… While we have been able to reduce our operating expenses substantially we will still need an average Stewardship Offering of $1600.00 per family to fund the ministries of our Church. When considering your financial commitment to our Parish, please realize that the first $275.00 from your Stewardship offering in 2022 is contributed to the Archdiocese of America for National Ministries. Your Stewardship offering supports the mission of our Church in Modesto and beyond! Please remember that our website enables you to securely make Stewardship contributions (and other donations) online.

We have a goal of 325 Stewardship families/individuals for our Parish this year. To reach 325 Stewardship families/individuals IS an attainable goal…As of June 23rd, 2022, we have 249 Stewardship families/individuals supporting our sacred ministry in 2022, as compared to 245 in 2021.  Please support our Stewardship Ministry! In supporting these efforts we ask that you reach out to family and fellow parishioners to become more active in the ministries of our Parish.

If you have any questions regarding your offering please contact Fr. Jon.


PHILOPTOCHOS NEWS

Throughout the year, donations are accepted by Philoptochos for its philanthropic ministry. It is important that ALL ladies in our Parish join the Philoptochos so that we can strengthen our sacred mission. The “2022 Stewardship Drive” to become a Philoptochos member has begun.  The Stewardship offering to join Philoptochos may be sent to the Parish Office. Please make your offering check out to "Philoptochos" and in the memo, please write "Stewardship".

The Philoptochos is a beautiful ministry that assists so many people and organizations in our Church and in our county.  For further information please contact one of the officers of Philoptochos.

The Philoptochos Board of Trustees is comprised of: Denna Tsatsaronis, President; Dena Brown, Vice-President; Diane Hillas Treasurer; Markella Tsatsaronis, Secretary; Maria Berris, Mary Gavrilis, Janelle Hatton, Helen Katotakis, Diana Demetrulias - Mayer, Kiki Shaw, Gloria Tronis-Bolakis, Ella Velthoen, and Eleni Venierakis.


CHURCH ETIQUETTE


When attending services, please be prompt! In order to partake of the Holy Eucharist please remember proper preparation is required to receive Holy Communion. Proper preparation in receiving Holy Communion requires that the person be in the Divine Liturgy on time, that means BEFORE 10:00 a.m.!

Please be mindful of the Covid-19 protocols: Social distancing is still in affect.  Please sit where there is a cushion in the pew; It is encouraged for you to wear a mask while in church.

When receiving the Holy Eucharist come forward reverently, give your baptismal name, hold the red cloth under your chin and after receiving, wipe your lips.

Please remember that the "Cry Room" is intended only when an infant child may seem to be disrupting a divine service. It is wonderful to see so many families with young children and for this reason, we ask that only one parent and child be in the "Cry Room" at any given time. Parents should not be giving their children games to play while in the "Cry Room". Once the child has settled down they should return to the pews for the service.


VISTATIONS: HOSPITALS, SHUT-INs & EMERGENCIES

"Come, O blessed of my Father, inherit the Kingdom prepared for you from the foundation of the world;...for I was sick and you visited me..." (Matthew 25:31-46).   When a member of the parish is ill and has been admitted to the hospital, the immediate family of the ill person should contact the Parish Office as soon as possible so that one of the priests may visit the one who is ill. 

When health circumstances hinder a parishioner from coming to church, the Parish Office should be contacted by a member of the immediate family when the family wishes for one of the priests to visit.  
 
The priests cannot rely on the hospitals or members of the parish to inform him and it is the responsibility and duty of the immediate family to communicate with the Parish Office.  Our priests are attentive to the spiritual, physical, and emotional needs of the faithful and they are ready to minister to you at any time.

In the case of an emergency, if it is during Parish Office hours, the immediate family should call: 209-522-7694.  If the emergency is after Parish Office hours, you may contact either Fr. Jon or Fr. Michael. 

To contact Fr. Jon in the case of an emergency, he may be reached in one of two ways: 1.) You may call his home (telephone number is listed in the Parish Stewardship Directory); or 2.) If you call the Parish Office and connect to Fr. Jon's office to leave a message, he will receive an email within minutes so he may respond to your emergency.

To contact Fr. Michael in the case of an emergency, he may be reached by calling: 1.) 209-602-7979; or 2.) If you call the Parish Office and connect to Fr. Michael's office to leave a message, he will receive an email within minutes so he may respond to your emergency. 


VISIT OUR WEBSITE

We invite you to visit our newly formatted Parish Website.  We believe the new design will be easier to use and more appealing to people who may visit our site.  As we continue to evaluate our Parish Ministry, we will make upgrades and improvements as necessary.  You may visit our Parish Website at: www.goannunciation.org

The broadcasting of our Divine Services may now be seen from both our Parish Website and Parish Facebook page.  The use of today's technology to improve our ability to serve you, the faithful stewards of the Annunciation Church, is of paramount importance. Whether it is through our website or the broadcasting of Divine Services, it is the responsibility of good stewardship that we strengthen our ability to communicate Christ's message of love, peace and salvation to all.

The purpose of this live-streaming ministry is to provide shut-ins that have Internet access, college students that may not be able to get to an Orthodox Church, or people interested in our precious Christian Orthodox Faith, the opportunity to view our church services. It should never be seen as a substitute for actual attendance in Church. We do realize however, that during this time of the pandemic, that the live-streaming of Divine Services is necessary. Please be advised as you watch the online services to do so with the same respect that you would have if you were in Church.

A feature on the website now enables donations and Stewardship offerings to be made online. After researching a number of programs to provide a means by which online contributions may be made we have chosen to use "Paypal" which is a well tested and secure method.

Please accept this improvement to our Parish Ministry as an offering from your Parish Council. We are grateful to the stewards and friends of our Parish that support our ministry and we pledge to continue to provide the highest quality of service to you, the people of God.

CHURCH MUSIC MINISTRY

The ministry of our choir members is to represent YOU and to serve as volunteers by using the gift of music to sing praises to our Lord is a true act of Christian Orthodox Stewardship.

Parishioners, who may be interested in of our Church, and especially our young people, are invited to join the choir. St. Augustine wrote: "What better thing can the people do than sing. I know of no better thing than this!" Please contact Markella Tsatsaronis or the Church Office, to find out more about our Church Choir.

CHURCH BEHAVIOR

Divine Services on Sunday morning begin promptly at 9:00 a.m. (Weekdays at 8:30 a.m.). There is no set time as to when the Divine Liturgy actually begins since the hymns of the Matins vary from week to week. According to actual Church Service procedures, each and every member of the congregation is required to be seated in the pews by the beginning of the Divine Liturgy. 

It is only through leniency that anyone is allowed to enter the Church once the Service has begun. Thus it behooves us not to take undue advantage of this leniency. Also, unnecessary noise is extremely distracting during worship, especially when it comes from the adults talking; in addition, our nursery is equipped with all the conveniences for young children and a parent to participate in the Liturgy. Please remember to prepare yourself properly to attend the Divine Liturgy; dress accordingly; do not chew gum; turn off your cell phone; and please do not create a disturbance. Please remember that the Parish Council members are re quired to see to the order during Church Services and everyone should follow their directions at all times.

"The Lord has given us many counsels and commandments to help us toward salvation. He has even given us a pattern of prayer, instructing us on how we are to pray. He has given us life, and with His accustomed generosity, He has also taught us how to pray. He has made it easy for us to be heard, as we pray to the Father in words taught us by the Son.Let us pray as God our Master has taught us. To ask the Father in words His Son has given us, to let Him hear the words of Christ ringing in our ears, is to make our prayer one of friendship, a family prayer." St. Cyprian, martyred Bishop of Carthage (+258)

PARISH RELIGIOUS EDUCATION

It is important to offer religious instruction all year round.  Our Summer Sunday Church School is presently in session. We urge families to be in Church by 9:30 a.m.  The young people will worship with their families during the Divine Liturgy and following Holy Communion, will go into the Classroom Building. 

When attending Sunday Church School, the following is the list of requirements necessary to attend:

1.  Students will sit with their parents in church;
2.  They should come up prayerfully for Holy Communion following the acolytes and the choir, no matter where they are sitting;
3.  Teachers and students have the option of wearing a mask while in class;
4.  They will be socially distanced in class;
5.  Sanitizer will be provided;
6.  Classes should be about 30 minutes;
7.  There will be no snacks offered; and
8.  Students will be dismissed and escorted out of class maintaining social distancing.

We are grateful to the new leadership of our Sunday Church School Ministry.  The SS Leadership includes: Kari Fortin, Maria French, Eleni Kordazakis, and Niki McCoy.  Please see the Sunday Church School Facebook page (Sunday School of Annunciation Modesto) for special announcements and updates...

Parents are encouraged to use this time to be an example and to teach their children our precious Christian Orthodox Faith so that our young people may “Grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.”PARISH BOOKSTORE

It has been said: “The more you read…the more you know!” Our Bookstore Manager, Ella Velthoen, is willing to assist you through a great selection of books, icons, music and other items for every Orthodox Christian. Included in our selection are Children’s Orthodox books and games. New titles in our bookstore include: Parent Points, Illness and the Believer, Do not Judge, Love your Enemies, Be Ready, and Repentance and Confession. In addition, our bookstore has many excellent gifts for every occasion. Please visit our Bookstore during Fellowship Hour!

During the pandemic of the Coronavirus, people are reading a lot more. If you are interested in visiting the bookstore to obtain books on our Faith, please schedule a time to visit with the Church Office.


GREEK FOLK DANCE MINISTRY 

Once again this year, our Greek Folk Dance Parents Support Group coordinated a hugely successful sale of fireworks for the 4th of July.  We are grateful to the Dance Group leadership and the any volunteers who worked for hours to support this fundraiser.

Registration for our Greek Folk Dance ministry has begun!  We encourage parents to register their children for this beautiful program.  It has been two years since we have been able to offer dance practice and we are excited to return to a regular schedule that brings our young people together.

We are excited about bringing our young people together again for this enjoyable and educational ministry.  Dance practice will be held following the Divine Liturgy.  Young people MUST attend the Divine Liturgy and Summer Sunday Church School to attend dance practice.

We will continue to responsibly consider everyone's safety as we evaluate how the pandemic is being handled.  Please understand our concerns and support the decisions that will be necessary during this time.  This means that once we see our younger families and their children attending Divine Services regularly, we will make a decision regarding dance practice.


GREEK FOOD FESTIVAL 

Preparations for the 2022 Greek Food Festi-GO are underway.  The GFF2022 Committee has been meeting to plan another succesful Festi-GO.  While we look forward to returning to the original format of the Greek Food Festival, the Parish Council and the GFF Committee felt it prudent to have the Festi-GO one more year.

We have begun baking and we are grateful to EVERYONE that has come to help.  In addition, the GFF 2022 flyer is now available for distribution.  You make pick up flyers from the Parish Office or the entry of the Fellowship Hall. We ask that you distribute them to businesses that may be willing to display them or to friends, co-workers, and neighbors. 

The biggest success of our GFF is the pre-sell of tickets.  Tickets are now available and may be obtained from Stavros Stathoudakis, Stephanie Giahos, or the Parish Office.  

The Greek Food Festi-GO Committee will meet on July 20th, at 7:00 p.m., in the Classroom Building.  ALL GFF Committee members are expected to attend. 

Mark your calendars for the GFF2022 Kickoff Luncheon on August 21st, 2022, immediately following the Divine Liturgy. 

 

PLEASE TAKE NOTE 

It is the practice of our Faith that upon entering the House of God, an offering and prayer is made as we light candles to symbolize that Christ is the Light of the world. Please remember that if a check is being written for this purpose or for a donation, in accordance with the non-profit status of our Parish, any check made out to the Annunciation Church must be for the exact amount. Thank you!


OBLATION OFFERING

The Divine Liturgy begins with the offering of the faithful people of God. The gifts we bring forth are an expression of our faith in the Father, Son, and Holy Spirit. Holy Communion makes us one with the Holy Trinity and is given for "remission of sins and life everlasting". The people are invited to bring forth their offering, i.e. "Prosforon", for the Divine Liturgy to be celebrated. We use 4 prosfora on a regular Sunday and they may be given through our Philoptochos for a donation. The Eucharist Bread may be offered in memory of a loved one or for someone's health and well-being. Anyone wishing to donate the Eucharist Bread ("Prosphoron") on a particular Sunday may contact Anna Petrulakis, 522-0298. In addition to contributing the Eucharist Bread it is customary to bring a bottle of olive oil for the vigil lights and a bottle of wine for Holy Communion. The ONLY wine being used for Holy Communion is Coumantaria and will now be available for purchase from the Church Office.

ATTENTION PARISHIONERS

We would also like to obtain the e-mail addresses of ALL the families in our Parish. We have begun to communicate much more frequently via the internet. Parents and students are asked to send their email addresses so that we may have them for our Parish records. We also ask that you please submit the names, addresses and e-mails for college students attending school away from home.

It is also important to inform the Church Office when you have an address change. In this way we are able to keep our files current and avoid unnecessary charges from the Post Office.

In addition, we ask that you please notify the Church Office when you plan a trip and put your mail on "Hold." Each time there is an address change or a temporary hold one's mailing address, the Parish is charged by the Post Office.

PARISH COMPLEX SECURITY

For the safety of our Parish complex we have installed security cameras on the exterior and interior of our church complex. Please be aware that the cameras will be recording daily 24/7 – 365 days a year. Don’t forget to smile!

PARISH PROJECTS

The ongoing responsibility to maintain the beauty and safety of our church complex is of utmost importance. We have accomplished many projects and express our appreciation to the Stewards and Friends of our Parish that have been so generous to our ministry.

In the last three years we have completed: 

1. The replacement of the doors throughout our facility which was approximately $25,000.00. 
2. The installation of new lighting around the complex perimeter that was completed at a cost of $3500.00. 
3. The new lighting in front of the church (replacing the old MID poles) has finished. The cost of this project was $23,000.00. 
4. Sealing and repairing the parking lot - cost $17,000.00 
5. The addition of new curbing on back parking lot planters - cost $4,000.00.
6. New lighting in the Classroom Building - cost $10,000.00...DONATED.
7. New Heating/Air Conditioning for the back of the Church Hall - cost $12,000.00; 
8. Upgrading of the main electrical panel of our Church complex - cost $3,000.00.
9. Painting of the outdoor pavilion. (Donated.)
10. Landscaping in the upgraded planters behind our complex.
11. Trimming of the cypress trees. (Donated)
12. Upgrade to the Internet Broadcast equipment.
13. Painting of the Vestry and Sacristy. (Donated).
14. Sound System for the Pavilion. (Donated).
15. 2 Flagpoles (Donated).
16. New handicap ramp on side of the church (Donated).
17. Remodeling of the Classroom Building (Donated).
18. New and repair of gutters on the entire church complex (Donated and completed).
19. Security cameras inside and outside our facilities (Donated).
20. A new sound system for the church (Donated and completed).
21. A railed platform area and ramp behing the kitchen. (Donated and completed)
22. Roofing repairs over the kitchen, Lodge Room and entry way to the Hall. (Completed at a cost of $12,580.00)
23. Resealing and restriping of the front Church parking lot and area behind the kitchen. (Completed at a cost of $10,500.00)
24. The purchase of 3 AED units (Donated)
25. The paneling of the kitchen walls (Donated and being completed).
26. Installation of a ceiling fan and lights in the Choir Room. (Donated and completed)
27. Installation of automatic hand towel and soap dispensers throughout our facility. (Completed)
28. Replacing of the church carpet (Donated and installed).
29. Refurbishing the cushions in the church pews (Donated and completed).
30. Chairs and Tables for the Hall (Donated).
31. Fans for the outdoor pavilion (Donated and Installed).
32. New silverware for the GFF (Donated and received).
33. New LED lights in the pavilion (Donated and installed).
34. New LED lights to be installed in the existing parking lot light poles (Donated and Installed).
35. Seal coating and striping of the church parking lot (Donated and Completed.).
36. New metal doors for the Utility Room of the Classroom Building (Donated and installed).
37. New Heating and Air Conditioning systems for the Classroom Building installed ($26,000).
38. The updating of the water lines and meters that feed our buildings and landscaping.  Work has begun and will take a few weeks to complete. (Completed).
39. Replacement of fence between church and park. (Completed).

We, again, are grateful to the parishioners that have already made contributions towards these projects.

Recently, we have received donations for new items that will be used during Divine Services. They are:

1. New Acolyte Robes (Donated and received);

2. A new Resurrection Candleholder (Donated and received);
3. 2 new sets of covers for the Holy Altar Table and Chalice Set (Donated and received);
4. A set of new Bishop Candlesticks (Donated and received);
5. A new Gospel in Greek and English (Donated and received);
6. A new set of covers for the Holy Altar Table and Chalice Set (Donated)
7. One Rantistirion (Sprinkler) for Holy Week (Donated)
8. Two silver vigil lights that are placed on each side of the Cross (Donated);
9. An icon of the Virgin Mary Directress (Donated)
10. A new set of covers for the Holy Altar Table and Chalice Set (Donated and received)
11. Updating of our electronic Carillon (bell) system (Donated and installed)
12. The installation of 7 new chandeliers for the Church (Donated and completed).
13. The installation of a new High Definition Broadcast System (cameras, control panel, monitors, and computer) for the church (Donated and completed).
14. Two brass candlestands for the 7 Day Vigil Lights (Donated and completed).
15. New altar and chalice covers (Donated).
16. New altar curtain (Donated and being made).
17. New microphones for the church (Donated and installed).
18. New sterling silver candle holders for the Holy Altar Table (Donated and being used).
19. New cabinets and closet doors for the Vestry (Donated and installed).
20. A new computer to manage the broadcast of our Divine Services (Donated and installed).
21. A new woodcarved chair for the Holy Altar (Donated and installed).
22. A new set of purple Altar Covers (Donated and received).
23. A woodcarved children's icon stand (Donated and installed).
24. An icon of our Lord for the children's icon stand (Donated and installed).
25. The purchasing of 4 new bakery convection ovens (Donated and installed).
26. A new sterling silver blessing cross for the Holy Altar Table (Donated and received).
27. A new gold-plated censer for the Holy Altar (Donated and received).
28. New icons to be placed in the "Cry Room" (Donated and completed).
29. A beautiful new set of red and gold covers for the Holy Altar Table including Chalice covers (Donated and received).
30. 3 new woodcarved Sacrament Tables. (Donated and received.)
31. 2 new woodcarved Icon Stands/Proskynitaria. (Donated and received)
32. 1 sterling silver Chalice set (Donated and received)
33. 1 sterling silver blessing cross for the Holy Altar Table. (Donated and received)
33. 1 blessing gold-plated blessing cross for the Holy Altar Table. (Donated and received)


UPCOMING PROJECTS

The Parish Council continues to review each area of our Parish Complex so that we can meet the ongoing needs that include upgrading certain areas.

If you would like to contribute toward ecclesiastical items needed, please contact Fr. Jon or a member of the Parish Council.

PARISH HERITAGE 

We encourage you to visit our Parish Website: www.goannunciation.org. It is frequently updated and contains the Monthly and Weekly Bulletins, along with photographs and other information about our Parish.

SPECIAL ANNOUNCEMENT

We are very blessed to have a wonderful church complex. This has only been accomplished by the generosity of the stewards of our Parish that understand the importance of gathering for Christian Orthodox Fellowship. We are grateful to everyone that has contributed over the years and we commit ourselves to be responsible to maintain our facilities to the best of our abilities.

For this to happen, we need YOUR support too! This is why we must remind parishioners that church property is not to be removed from our complex. Please do not remove plates, pans or other utensils from our facilities for any reason unless approved by the Parish Priest and Parish Council. If you have any items from the Cultural Center please return them this week. In addition, we would like to remind parishioners that we rely on volunteers to serve the meals at our luncheons. During meals that are served in our Church Hall please do not enter the kitchen unless you are volunteerin g to help! We thank you for your understanding and support!

PLEASE REMEMBER

The demands on each individual and family are great. In an effort to understand this we would like to remind our parishioners that before anyone plans on selling items in our church complex or during Parish activities, they must have the approval of the Parish Priest. We also understand that organizations within our Community, as well as, organizations we may support, have a need to raise funds for their activities. We do not want times of fellowship to become a time when parishioners may be bombarded to purchase items.

We would also like to remind everyone that the placement of flyers on our cars is prohibited! Flyers that you wish to have distributed may be brought by the Church Office for approval and then included in either our Monthly and/or Weekly bulletins.

BACK TO TOP

PARISH BULLETINS

BACK TO TOP