Publish-header
Holy Trinity Greek Orthodox Church
Publish Date: 2019-08-18
Bulletin Contents
Calmstorm
Organization Icon
Holy Trinity Greek Orthodox Church

General Information

 • Phone:
 • (615) 333-1047
 • Fax:
 • (615) 331-2027
 • Street Address:

 • 4905 Franklin Pike

 • Nashville, TN 37220


Contact Information
Services Schedule

Sat. Vespers 5:00 PM

Matins 8:50 AM

Divine Liturgy 10:00 AM


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Fourth Mode

You descended from on high, O compassionate One, and condescended to be buried for three days, so that from the passions You might set us free. Our life and resurrection, O Lord, glory be to You.
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for Afterfeast of the Dormition in the First Mode

In giving birth you retained your virginity, and in dormition you did not forsake the world, O Theotokos. You were translated unto life, being the Mother of Life. And thus by virtue of your intercessions you deliver our souls from death.
Εν τή Γεννήσει τήν παρθενίαν εφύλαξας, έν τή Κοιμήσει τόν κόσμον ού κατέλιπες Θεοτόκε, Μετέστης πρός τήν ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα τής ζωής, καί ταίς πρεσβείαις ταίς σαίς λυτρουμένη, εκ θανάτου τάς ψυχάς ημών.

Apolytikion for the Church in the Plagal Fourth Mode

Blessed are You, O Christ our God; you made the fishermen all-wise by sending down upon them the Holy Spirit, and through them you drew the world into your net. O Lover of mankind, glory to You.

Eυλογητός εί, Χριστέ ο Θεός υμών, ο πανσόφους τούς αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αύτοις το Πνεύμα το Άγιον, καί δι αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα σοι!

Evloyitós i, Hristé o Theós imón; o pansófous tous aliís anadhíxas, katapémpsas aftís to pnévma to áyion, ke dhi aftón tin ikouménin sayinéfsas, Filánthrope, dhóxa si.

Seasonal Kontakion in the Second Mode

Neither the grave nor death could contain the Theotokos, the unshakable hope, ever vigilant in intercession and protection. As Mother of life, He who dwelt in the ever-virginal womb transposed her to life.
Τήν εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον, καί προστασίαις αμετάθετον ελπίδα, τάφος καί νέκρωσις ουκ εκράτησεν, ως γάρ ζωής Μητέρα, πρός τήν ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικήσας αειπάρθενον.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Fourth Mode. Psalm 75.11,1.
Make your vows to the Lord our God and perform them.
Verse: God is known in Judah; his name is great in Israel.

The reading is from St. Paul's First Letter to the Corinthians 3:9-17.

Brethren, we are God's fellow workers; you are God's field, God's building. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder I laid a foundation, and another man is building upon it. Let each man take care how he builds upon it. For no other foundation can any one lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now if any one builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw - each man's work will become manifest; for the Day will disclose it, because it will be revealed with fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work which any man has built on the foundation survives, he will receive a reward. If any man's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If any one destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and that temple you are.

Προκείμενον. Plagal Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 75.11,1.
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Κορινθίους α' 3:9-17.

Ἀδελφοί, Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι, ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. Ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. Θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ δοκιμάσει. Εἴ τινος τὸ ἔργον μένει ὃ ἐποικοδόμησεν, μισθὸν λήψεται. Εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται· αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε, καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.


Gospel Reading

9th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 14:22-34

At that time, Jesus made the disciples get into the boat and go before him to the other side, while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowds, he went up into the hills by himself to pray. When evening came, he was there alone, but the boat by this time was many furlongs distant from the land, beaten by the waves; for the wind was against them. And in the fourth watch of the night he came to them, walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified, saying, "It is a ghost!" And they cried out for fear. But immediately he spoke to them, saying "Take heart, it is I; have no fear."

And Peter answered him, "Lord, if it is you, bid me come to you on the water." He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus; but when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand and caught him, saying to him, "O man of little faith, why did you doubt?" And when they entered the boat, the wind ceased. And those in the boat worshiped him, saying, "Truly you are the Son of God." And when they had crossed over, they came to land at Gennesaret.

9th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 14:22-34

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. Οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. Εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν [ὁ ᾽Ιησοῦς] αὐτοῖς λέγων, Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν, Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα· ὁ δὲ εἶπεν, ᾽Ελθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν ᾽Ιησοῦν. Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων, Κύριε, σῶσόν με. Εὐθέως δὲ ὁ ᾽Ιησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ, ᾽Ολιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες, ᾽Αληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

The principle and source of the virtues is a good disposition of the will, that is to say, an aspiration for goodness and beauty. God is the source and ground of all supernal goodness. Thus the principle of goodness and beauty is faith or, rather, it is Christ, the rock of faith, who is principle and foundation of all virtues. On this rock we stand and on this foundation we build every good thing (cf. I Cor. 3:11).
St. Gregory of Sinai
On Commandments and Doctrines no. 83, Philokalia Vol. 3 edited by Palmer, Sherrard and Ware; Faber and Faber pg. 228, 14th century

The very fire which purifies gold, also consumes wood. Precious metals shine in it like the sun, rubbish burns with black smoke. All are in the same fire of Love. Some shine and others become black and dark. In the same furnace steel shines like the sun, whereas clay turns dark and is hardened like stone. God is a loving fire, and He is a loving fire for all: good and bad. There is, however, a great difference in the way people receive this loving fire of God. The difference is in man, not God.
Dr. Alexandre Kalomiros
The River of Fire, pp. 17 & 19, 20th century

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Calmstorm
August 18

9th Sunday of Matthew


Allsaint
August 18

Floros & Lauros the Monk-martyrs of Illyria

These Martyrs were twin brothers, and stonemasons. After the martyrdom of their teachers Proclus and Maximus, they left Byzantium and came to the city of Ulpiana in Illyricum, where a certain Licinius hired them to build a temple for the idols. The wages he gave them, they distributed to the poor, and when the temple was built, Floros and Lauros gathered the paupers, and with their help put ropes about the necks of the idols, pulled them to the ground, and furnished the temple as a church. When Licinius learned of this, he had the paupers burned alive in a furnace. Floros and Lauros were tormented, then cast into a deep well, where they gave up their souls to the Lord. When their holy relics were recovered years later, they poured forth myrrh and worked many miracles; they were enshrined in Constantinople.


BACK TO TOP

Calendar

 • Calendar

  August 18 to August 25, 2019

  Sunday, August 18

  8:50AM Matins

  10:00AM Divine Liturgy

  1:00PM GOYA Lunch

  Monday, August 19

  9:30AM Festival Baking

  Tuesday, August 20

  9:30AM Festival Baking - TBD

  10:00AM Bible Study

  Wednesday, August 21

  9:30AM Festival Baking

  6:00PM St. Sampson Board Meeting

  Thursday, August 22

  9:30AM Festival Baking

  Friday, August 23

  9:30AM Festival Baking

  Saturday, August 24

  10:00AM Baptism

  6:00PM Fr. Gregory Appreciation Dinner @ FiftyForward Martin Center (960 Heritage Way, Brentwood, TN)

  Sunday, August 25

  8:50AM Matins

  10:00AM Divine Liturgy

  11:30AM Congregational Photo with Father Gregory & Family

BACK TO TOP

Announcements

Altar Team: Mark

Parish Council Members on Duty: Helen Bellos, Jim Gaddis, Helen Rogers & Elena Rollins

REMINDER: The deadline is this Sunday, August 18th, to RSVP for the appreciation dinner in honor of Father Gregory on Saturday, August 24th, 2019 from 6:00 pm to 10:00 pm at the FiftyForward Martin Center at 960 Heritage Way in Brentwood, TN.  The cost for the dinner is $10 for adults and children over six years of age.  Stroud's BBQ will be catering the event and we will have entertainment provided by Jeff Wood and the Bluegrass Band.  We hope that you will all join us for an evening of celebration and thanks to Father Gregory for all the love, support and guidance he has given to the Holy Trinity family over the years.  We kindly request that you RSVP to the Church office at (615) 333-1047 or htgocoffice@gmail.com.  The dress code for the event is casual, however, we ask, please no shorts.  Thank you! 

Church Photo on August 25thWhile we encourage you to be in Church every opportunity, please make plans to attend on Sunday, August 25th. After Liturgy, we will take a congregational photo with Father Gregory, Presvytera Sofia and family. Don’t miss this important moment in our Church’s history.

SAVE THE DATE!!!  Mark your calendars for the 32nd Annual Greek Festival on September 6th, 7th, and 8th, 2019!  We are going to need lots of volunteers before, during and after the festival.  Sign-up sheets are now available after Church on Sundays in the hall.  Please consider giving of your time and talent to help us make this festival the best one yet! 

Festival Baking is continuing this coming week starting on Monday, August 19th.  We will be making kourabiedes on Monday at 9:30 am and will continue on Tuesday at 9:30 am, if needed.  We will be making cinnamon bread Wednesday-Friday, August 21st–23rd starting at 9:30 am.  Whether you can come and help all day or just for one hour, any and all help will be greatly appreciated!  Thank you!

Ta Pethia (the children) dancers are having Greek dance practice after Church in the Sunday school building with Ms. Athena Phillips. Ta Pethia dancers are current first, second, third, and fourth graders. We will have a dress rehearsal (under the tent) on 9/4 at 6pm. If you have any questions, please contact Athena at phillips.athena@gmail.com. Also, please work on getting your black dress shoes and costume ready for the festival. Thank you! 

All children entering 5th - 8th grade who want to dance at this year’s Greek Festival will have practice every Sunday until September 1st with Nickolette Kennedy immediately following Sunday School in the Sunday School building.  Practice will last approximately 1 hr. Please contact Nickolette at kennedydn@gmail.com if you have any additional questions.

The Festival Committee is still looking for 2019 Festival Booth Captains in the following areas: Parking & Kitchen.  If interested, please contact Andrew Miller at andrewm594@gmail.com.  Thanks!  

This year, the Toddler Room in the Church School building will be a parent & child class with lessons led by a teacher. The room will be available after communion like the rest of the church school classes, and parents are asked to remain with their child(ren) for the lesson. For more information, see Sara Spanos. 

The Church is still in need of volunteers to work on the Maintenance Committee.  Ronnie Richard and Pete Shack have signed up to volunteer but the committee is still hoping to find one other individual to join the current committee which includes John Miller, Lambert Lamberson and Kareem Jabbour.  Helpful skills include basic knowledge of AC, electrical, technical and plumbing.  Maintenance committee members coordinate and supervise vendors on behalf of the Parish Council.  It is a 2 to 3-year commitment.  Please contact the Church office if interested at (615) 333-1047 or htgocoffice@gmail.com. 

Church School Registration – Parents are asked to please follow the link below to register your children for church school. Please fill out a form for each child you wish to enroll. https://forms.gle/SU6A8nMVtrRi4F7RA  Thank you! Bethany Darsinos, Director of Church School 

If you are interested in hosting a coffee hour, please contact the Church office at 615-333-1047 or htgocoffice@gmail.com.

                                                 

 

 

 

 

 

 

                                        PARISH PRAYER LIST

Anatoliy (Tony); Dimitri; Judson Phillips; Joel Rivera; Malcolm; Evan Parhas; Alyssa; Keith Singley; Evie; Ann; David Ward; Fr. George Vaporis; Eleni Taylor; Isabella Marie Fuller; Bryan; Jeff; Gary; Dorothy Nicklas; Mary Beth; Karen Ingraham; Mick Elias Kuttab; Byron Dwight Wallace; Michael; Nicholas; Patrick; Elli; Eleni; Rhea & Juan Carlos; Lazarus; Subdeacon Victor & Robin Poletajev; Rod Caulkins; Christos Tsiodras; Marie; George Pierides; Christina; George S.; Anastasia; Christoforos; Ekaterina; Emily; Jacob Sotiriadis; Twila; Teresa; George; Basil; Heather Ritscher; Matt, Ali, Lucas & Olivia Ritscher; James & Wesley Austin; Gary Andrew; Andreas; Klitos; Kleo; Erica; Kyriaki; Antonia; Glenda; Maggi; Dorcas; John Timothy; Abigail; Lisa; John; Olivia; Anastasia; Steve Turner; Timothy; Mark Santana; Tyler Dugas; Angelyn; Tillie; Dale; Amanda; Freeman family; Rose, Scott; Ben, Jessica, Addison & Rogan; Siharya Siloman; Chryssoula; David; Charlie

To add names to the prayer list, please contact the Church office at (615) 333-1047 or htgocoffice@gmail.com.                                                                                 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              CHURCH ETIQUETTE FAQs

Who may receive Holy Communion in the Orthodox Church?

Holy Communion is a Sacrament within the Orthodox Church and therefore is offered to Baptized and/or Chrismated Orthodox Christians who have prepared themselves to receive the Body and Blood of our Lord and Savior Jesus Christ.  Everyone is welcome to receive the Blessed Bread (Antidoron) at the end of the Divine Liturgy.

 

How should I dress in the Orthodox Church?

Wear modest and appropriate attire.  Common sense and good judgment should prevail.  Avoid wearing lipstick when venerating the icons and receiving Holy Communion.  Also, please refrain from chewing gum.

 

Why do the Ushers/Parish Council ask us to wait before entering at certain times of the service?  

There are several parts of the Liturgy where all movement within the Sanctuary should be restricted, including entering the Nave from the Narthex.  These parts are:

1)       Procession of the Priest and Acolytes with the Gospel

2)       The reading of the Epistle and Gospel

3)       The priest’s homily (sermon)

4)       The Great Procession of the Priest and Altar Boys with the Holy Gifts

5)       The recitation of the Nicene Creed

6)        The prayers of offering and consecration (From “Thine own of thine own…” until “Especially for our most Holy Lady….”

7)       The recitation of the Lord’s Prayer

8)       Special services (40-day blessings, memorials, processions…) 

 

My child is being noisy.  What should I do?

Children are a great blessing in Church.  It is very special to hear our young people begin to participate in the Liturgy, by reciting the Creed, the Lord’s Prayer and singing along with our hymns.  It is also important that children are present from a very young age to absorb the holy atmosphere of the Divine Liturgy.  But sometimes, children have a hard time being quiet or sitting still.   Little noises here and there are not worrisome, but in those times when the situation becomes very boisterous, there is a cry room located in the back of the Sanctuary in addition to a foyer with a monitor to watch the Liturgy while the child calms down.

 

BACK TO TOP

Greek Orthodox Archdiocese News

Archbishop Elpidophoros Meets with Metropolitan Tikhon of the OCA

08/14/2019

NEW YORK – Archbishop Elpidophoros received today Metropolitan Tikhon of the Orthodox Church in America (OCA) for their first official visit. The two hierarchs discussed the developing relationship between the Archdiocese and the OCA in recent years, committing to deepening cooperation.

Archbishop Elpidophoros Meets with NCC Delegation

08/14/2019

NEW YORK – On Wednesday, August 14, 2019, His Eminence Archbishop Elpidophoros met with a delegation from the National Council of Churches of Christ (NCC), including The Rt. Rev. W. Darin Moore (Chair), Jim Winkler (General Secretary and President), and Dr. Tony Kireopoulos (Associate Secretary General).

A Delegation from the Standing Conference of Oriental Orthodox Churches (SCOOCH) Visits Archbishop Elpidophoros

08/12/2019

NEW YORK – His Eminence Archbishop Elpidophoros met today, Monday, August 12, 2019, with a delegation from the Standing Conference of Oriental Orthodox Churches
BACK TO TOP

Bulletin Inserts

BACK TO TOP