Publish-header
Dormition of the Virgin Mary Church
Publish Date: 2021-04-25
Bulletin Contents
Palmsunday
Organization Icon
Dormition of the Virgin Mary Church

General Information

 • Phone:
 • (617) 625-2222
 • Fax:
 • (617) 628-4529
 • Street Address:

 • 29 Central Street

 • Somerville, MA 02143


Past Bulletins


Weekly Events

 WEEKDAY SERVICES

 SATURDAY OF LAZARUS —Saturday, April 24th

Orthros at 8:30 a.m. & Div. Liturgy at 9:30 a.m.

 NYMPHIOS SERVICE —Sunday,  April 25th— at 7 p.m. 

Holy Monday—Holy Saturday—

SEE HOLY WEEK PROGRAM

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ –Σάββατο, Απριλίου 24— 

Ορθρος στίς 8.30 π.μ. & Θεία Λειτουργία στίς 9.30 π.μ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ —Κυριακή, 25 Απριλίου, στίς 7 μ.μ.

Μεγάλη Δευτέρα—Μεγάλο Σάββατο

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

     __________________________________________________

 TRISAGION

 On Sunday, a Trisagion service will be offered for:

  Panagiota Toufas (9 days)

ΤΡΙΣΑΓΙOΝ

 Την Κυριακή, θα τελεσθεί Τρισάγιον για τήν:

  Παναγιώτα Τούφα (9 ημέρες)

 ____________________________________

 Philoptochos 2nd Tray - A second tray will pass on Holy Friday for the St. Catherine’s Philoptochos Society Ministry.

 2ος Δίσκος Φιλοπτόχου  – Ένας δεύτερος δίσκος θα περάσει την Μεγάλη Παρασκευή για τήν διακονία της Φιλόπτοχου της Αγίας Αικατερίνης.

_____________________________________

 PALM SUNDAY FISH DINNER

Pre-order pick-up will be on Sunday, April 25th, 2021 from 12 noon - 2 p.m.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ

Η παραλαβή προπαραγγελίων θα είναι την Κυριακή, 25 Απριλίου, 2021

από τις 12 μ.μ. - 2 μ.μ. 

____________________________________

ST. CATHERINE'S PHILOPTOCOS EASTER BAKE SALE

  Pre-order pick-up and in-person sales if available will be on  Saturday, April 24th & Sunday, April 25th from 12 noon — 2 p.m.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ BAKE SALE ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΟΧΟΥ

Η παραλαβή προπαραγγελίων και οι προσωπικές πωλήσεις, εάν είναι διαθέσιμες, θα είναι το Σάββατο, 24 Απριλίου καί την Κυριακή, 25 Απριλίου από τις 12 μ.μ. εως τις 2 μ.μ.

_______________________________________

  PTO SPRING FUNDRAISER

 Pre-order pick-up will be on  Saturday, April 24th & Sunday, April 25th from 12 noon — 2 p.m.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΕΡΑΝΟ ΤΟΥ ΡΤΟ

Η παραλαβή προπαραγγελίων θα είναι το Σάββατο, 24 Απριλίου καί την Κυριακή, 25 Απριλίου από τις 12 μ.μ. έως τις 2 μ.μ.

____________________________________________

ST. CATHERINE’S PHILOPTOCHOS  SOCIETY

ANNUAL GENERAL ASSEMBLY 

 KOKKINO AVGO

 will take place on

 Saturday, May 15, 2021, at 12 noon

2021 is an election year for the New Chapter Board of Directors.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ

 θα λάβει χώρα το

Σάββατο, 15 Μαϊου, 2021 στίς 12 το μεσημέρι

2021 είναι έτος εκλογών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 _______________________________________

 PARISH COUNCIL MEMBERS ON CHURCH DUTY TODAY

Themis Caulfield & Maria Binieris

  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΗΜΕΡΑ

Χρυσοθέμη Caulfield & Μαρία Μπινιέρης

 

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Palmsunday
April 25

Palm Sunday

On Sunday, five days before the Passover of the Law, the Lord came from Bethany to Jerusalem. Sending two of His disciples to bring Him a foal of an ass, He sat thereon and entered into the city. When the multitude there heard that Jesus was coming, they straightway took up the branches of palm trees in their hands, and went forth to meet Him. Others spread their garments on the ground, and yet others cut branches from the trees and strewed them in the way that Jesus was to pass; and all of them together, especially the children, went before and after Him, crying out: "Hosanna: Blessed is He that cometh in the Name of the Lord, the King of Israel" (John 12:13). This is the radiant and glorious festival of our Lord's entry into Jerusalem that we celebrate today.

The branches of the palm trees symbolize Christ's victory over the devil and death. The word Hosanna means "Save, I pray," or "Save, now." The foal of an ass, and Jesus' sitting thereon, and the fact that this animal was untamed and considered unclean according to the Law, signified the former uncleanness and wildness of the nations, and their subjection thereafter to the holy Law of the Gospel.


25_mark2
April 25

Mark the Apostle and Evangelist

Mark was an idolater from Cyrene of Pentapolis, which is near Libya. Having come to the Faith of Christ through the Apostle Peter, he followed him to Rome. While there, at the prompting of Peter himself and at the request of the Christians living there, he wrote his Gospel in Greek, and it is second in order after Matthew's. Afterwards, travelling to Egypt, he preached the Gospel there and was the first to establish the Church in Alexandria. The idolaters, unable to bear his preaching, seized him, bound him with ropes, and dragged him through the streets until he, cut to pieces on rocks, gave up his soul. It is said that he completed his life in martyrdom about the year 68. He is depicted in holy icons with a lion next to him, one of the living creatures mentioned by Ezekiel (1:10), and a symbol of Christ's royal office, as Saint Irenaeus of Lyons writes.

If April 25 falls on or before Great and Holy Pascha, the Feast of St. Mark is translated to Bright Tuesday.


Jcbrdgrm
April 26

Holy Monday

The holy Passion of our Saviour begins today, presenting Joseph the all-comely as a prefiguring of Christ. He was the eleventh son of Jacob, and his first son by Rachel; because he was so beloved of his father, his own brethren came to envy him and cast him into a pit. Later they sold him to foreigners for thirty pieces of silver, who later sold him again in Egypt. Because of his virtue, his master gave him much authority in governing his house; because he was fair of countenance, his master's wife sought to draw him into sin with her; because of his chastity, he refused her, and through her slanders was cast into prison. Finally, he was led forth again with great glory and was honoured as a king. He became lord over all Egypt and a provider of wheat for all the people. Through all this, he typifies in himself the betrayal, Passion, death, and glorification of our Lord Jesus Christ (see Gen., chapters 37, 39 41).

To the commemoration of Patriarch Joseph is added also the narration concerning the fig tree, which on this day was cursed and subsequently dried up because of its unfruitfulness. It portrayed the Jewish synagogue, which had not produced the fruit demanded of it, that is, obedience to God and faith in Him and which was stripped of all spiritual grace by means of the curse (Matt. 21:18-20).


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Psalm 117.26,1.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Verse: Give thanks to the Lord, for He is good. His mercy endures forever.

The reading is from St. Paul's Letter to the Philippians 4:4-9.

BRETHREN, rejoice in the Lord always; again I will say, Rejoice. Let all men know your forbearance. The Lord is at hand. Have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which passes all understanding, will keep your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is gracious, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, do; and the God of peace will be with you.

Προκείμενον. Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 117.26,1.
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ. Στίχ. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθὸς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Φιλιππησίους 4:4-9.

Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. Ὁ κύριος ἐγγύς. Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλʼ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν. Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν, φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε. Ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθʼ ὑμῶν.


Gospel Reading

Palm Sunday
The Reading is from John 12:1-18

Six days before Passover, Jesus came to Bethany, where Lazaros was, whom Jesus had raised from the dead. There they made him a supper; Martha served, and Lazaros was one of those at table with him. Mary took a pound of costly ointment of pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair; and the house was filled with the fragrance of the ointment. But Judas Iscariot, one of his disciples (he who was to betray him), said "Why was this ointment not sold for three hundred denarii and given to the poor?" This he said, not that he cared for the poor but because he was a thief, and as he had the money box he used to take what was put into it. Jesus said, "Let her alone, let her keep it for the day of my burial. The poor you always have with you, but you do not always have me."

When the great crowd of the Jews learned that he was there, they came, not only on account of Jesus but also to see Lazaros, whom he had raised from the dead. So the chief priests planned to put Lazaros also to death, because on account of him many of the Jews were going away and believing in Jesus.

The next day a great crowd who had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, crying, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel!" And Jesus found a young donkey and sat upon it; as it is written, "Fear not, daughter of Zion; behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt!" His disciples did not understand this at first; but when Jesus was glorified, then they remembered that this had been written of him and had been done to him. The crowd that had been with him when he called Lazaros out of the tomb and raised him from the dead bore witness. The reason why the crowd went to meet him was that they heard he had done this sign.

Palm Sunday
Κατὰ Ἰωάννην 12:1-18

Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν Ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ιούδας Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς· ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό. τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

῎Εγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, ὅτι πολλοὶ δι᾽ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν.

Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα, ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. εὑρὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.

Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ ᾿Ιησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. ᾿Εμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ᾽ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.


BACK TO TOP

This Sunday is celebrated

 This Week’s Sermon

 Dear Brothers and sisters in Christ

Today we are entering the Holy Week.

Tonight with the procession of the Bridegroom Icon of our Lord we will enter into the services that tell us day by day about the last events that happened before His Glorious Resurrection.

But let us concentrate on today for now, because what happened on this day two thousand years ago is very significant and has many lessons for us.

I would like to bring two things to your attention from today's Gospel.  The first is that Christ enters Jerusalem as a king and the second is that people receive Him as a King. Last time in my sermon I told you about two kinds of kingdoms, about the Kingdom of God and the kingdom of this world.

It is very interesting that historians say that at the same time when Jesus was entering Jerusalem from the east gate of the city, Pontius Pilate was entering from the west.

So even here we see parallels and competition between the Kingdom of God and the powers of this world. But what is the most important thing here?

The most important thing here is our choice; which one of these kingdoms do we welcome into our lives. According to the story of Palm Sunday, we see that people were welcoming Christ into the city which means that we should do the same. We do the same by decorating our churches, holding long services, and sharing palms with each other. The same way people were throwing palm branches in front of the feet of our Lord, the same way they had decorated his way to Jerusalem.  Today dear brothers and sisters we are all excited with the entrance of the Lord tο Jerusalem and we are amazed at how well He was accepted, but we need to keep in mind that pretty soon we will also go through His arrest, His passion, and His crucifixion.

 We will see how the same people who welcomed Him to Jerusalem also demanded from Pilate to crucify Him and let Barabbas go. We will see how the same people make fun of Him at the cross asking Him to come down from the cross if He is the Messiah. We will see even His own disciples abandoned Him after He was arrested.

So today is a good day for learning how to be consistent in our discipleship.

Today is a day to learn how we can be faithful to Him always every day of our lives.

Today is a good day to learn that His compassion is endless.

That even if we have abandoned Him in the past he still loves us and embraces us.

Today is a good day to learn that it does not matter how long we have ignored Him, He is still standing outside and knocking on the door of our hearts asking for permission to enter into the Jerusalem of our hearts.

Dear brothers and sisters today the Lord is here not for entering into our churches and cities but He is here for entering into our hearts. So open your hearts and minds to His call and His Love so that He will enter into your heart as He entered the house of Zacchaeus and blessed everything that was in it. May the Lord bless your hearts the same way now and forever and to the ages of ages.

Amen.

    Κήρυγμα της Εβδομάδας

 Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

 Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ Σήμερα μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα.  Απόψε με την πομπή της Εικόνας του Νυμφίου του Κυρίου μας θα μπούμε στις λειτουργίες που μας λένε μέρα με τη μέρα για τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν πριν από την ένδοξη ανάστασή Του. Για τώρα ας επικεντρωθούμε στο σήμερα, γιατί αυτό που συνέβη σήμερα πριν από δύο χιλιάδες χρόνια είναι πολύ σημαντικό και έχει πολλά διδάγματα για μας. Φυσικά δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε σε όλα τα πράγματα που μπορούμε να διδαχτούμε  από το σημερινό Ευαγγέλιο, αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ σαν βασιλιάς και το δεύτερο είναι ότι οι άνθρωποι υποδέχονται Αυτόν σαν βασιλιά. Την τελευταία φορά στο κήρυγμά μου σας μίλησα για δυο είδη βασιλείων, για τη Βασιλεία του Θεού και για τη βασιλεία αυτού του κόσμου. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι ιστορικοί λένε ότι την ίδια στιγμή που ο Ιησούς εισήλθε στην Ιερουσαλήμ από την ανατολική πύλη της πόλης ο Πόντιος Πιλάτος εισήλθε από τα δυτικά.

Έτσι ακόμα κι εδώ βλέπουμε παραλληλισμούς και ανταγωνισμό μεταξύ της Βασιλείας Του Θεού και των δυνάμεων αυτού του κόσμου.  Αλλά ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα εδώ;  Το πιο σημαντικό εδώ είναι η επιλογή μας. Ποιο από αυτά τα βασίλεια καλωσορίζουμε στη ζωή μας.

 Σύμφωνα με την ιστορία της Κυριακής των Βαίων, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι καλωσόρισαν τον Χριστό στην πόλη, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Κάνουμε το ίδιο στολίζοντας τις εκκλησίες  μας, κάνοντας μεγάλες λειτουργίες και μοιράζοντας βάια μεταξύ μας.

 Με τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι έριχναν κλαδιά βαίων μπροστά στα πόδια Του Κυρίου μας, με τον ίδιο τρόπο στόλισαν το δρόμο Του προς την Ιερουσαλήμ. Σήμερα, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, είμαστε ενθουσιασμένοι όλοι με την είσοδο Του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ και είμαστε έκπληκτοι πόσο καλά Τον υποδέχτηκαν αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι σύντομα θα Τον δούμε να συλλαμβάνεται, θα δούμε τα πάθη Του και τη σταύρωσή Του. Θα δούμε πώς οι ίδιοι που Τον υποδέχτηκαν στην Ιερουσαλήμ ζήτησαν επίσης από τον Πιλάτο να Τον σταυρώσει και να αφήσει τον Βαραβά να φύγει. Θα δούμε πώς οι ίδιοι άνθρωποι Τον περιγελούν  στο Σταυρό, ζητώντας Του να κατέβει από τον σταυρό εάν είναι ο Μεσσίας.

 Θα δούμε ότι ακόμη και οι ίδιοι οι μαθητές του  Τον εγκαταλείπουν μετά τη σύλληψή Του. Έτσι σήμερα είναι μια καλή μέρα για να μάθουμε πώς να είμαστε συνεπείς σαν μαθητές του Ιησού. Σήμερα είναι μια ημέρα για να μάθουμε πώς μπορούμε πάντα  να είμαστε πιστοί σε Αυτόν κάθε μέρα της ζωής μας. Σήμερα είναι μια καλή ημέρα για να μάθουμε ότι η συμπόνια του είναι ατελείωτη. Ότι ακόμη και αν Τον εγκαταλείψαμε στο παρελθόν, μας αγαπά ακόμα και μας αγκαλιάζει. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να μάθουμε ότι δεν έχει σημασία πόσο καιρό Τον έχουμε αγνοήσει, ότι ακόμα στέκεται έξω και χτυπάει στην πόρτα της καρδιάς μας ζητώντας την  άδεια να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς μας. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές σήμερα ο Κύριος δεν είναι εδώ για να εισέλθει στις εκκλησίες και στις πόλεις μας, αλλά είναι εδώ για να εισέλθει στην καρδιά μας. Έτσι λοιπόν  ανοίξτε τις καρδιές και το μυαλό σας στο κάλεσμα και στην αγάπη Του, ώστε να εισέλθει στην καρδιά σας όπως εισήλθε στο σπίτι του Ζακχαίου και ευλόγησε όλα όσα ήταν μέσα σε αυτό. Είθε ο Κύριος να ευλογεί τις καρδιές σας με τον ίδιο τρόπο πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνες των αιώνων . 

 Αμήν  

BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Besides, they could not at once have taken in the knowledge of the Kingdom of which He spake; for another Evangelist saith, that they thought the words were spoken of a kingdom of this world. (Matt. xx. 21.)
St. John Chrysostom
Homily 66 on John 12, 2. B#58, p.245., 4th Century

BACK TO TOP

Attachments

  HOLY WEEK SCHEDULE

  HOLY WEEK SCHEDULE

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ


BACK TO TOP

BACK TO TOP