Publish-header
St. Nicholas Church
Publish Date: 2018-12-30
Bulletin Contents
Nativity
Organization Icon
St. Nicholas Church

General Information

 • Phone:
 • (910) 392-4444
 • Fax:
 • (910) 392-4905
 • Street Address:

 • 608 South College Road

 • Wilmington, NC 28403


Contact Information
Services Schedule

Orthros/Matins:  Sunday 8:00AM

Divine Liturgy:  Sunday 9:30AM

 


Past Bulletins


Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Ninth Orthros Gospel
Κατὰ Ἰωάννην 20:19-31

Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν. Καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.

Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἐωράκαμεν τὸν Κύριον. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν. Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. Καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

Ninth Orthros Gospel
The Reading is from John 20:19-31

On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them: "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you." And when he had said this, he breathed on them, and said to them: "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained."

Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him: "We have seen the Lord." But he said to them: "Unless I see in his hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in his side, I will not believe."

Eight days later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them, and said: "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, and see my hands; and put out your hand, and place it in my side; do not be faithless, but believing." Thomas answered him, "My Lord and my God!" Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe."

Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book; but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name.


Epistle Reading

Προκείμενον. Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 67.35,26.
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.
Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Γαλάτας 1:11-19.

Ἀδελφοί, γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπʼ ἐμοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον. Οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ διʼ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθʼ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, καὶ ἐπόρθουν αὐτήν· καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι· οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε. Ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου.

Prokeimenon. Fourth Mode. Psalm 67.35,26.
God is wonderful among his saints.
Verse: Bless God in the congregations.

The reading is from St. Paul's Letter to the Galatians 1:11-19.

Brethren, I would have you know that the gospel which was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from man, nor was I taught it, but it came through a revelation of Jesus Christ. For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it; and I advanced in Judaism beyond many of my own age among my people, so extremely zealous was I for the traditions of my fathers. But when he who had set me apart before I was born, and had called me through his grace, was pleased to reveal his Son to me, in order that I might preach him among the Gentiles, I did not confer with flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away into Arabia; and again I returned to Damascus. Then after three years I went up to Jerusalem to visit Cephas, and remained with him fifteen days. But I saw none of the other apostles except James the Lord's brother.


Gospel Reading

Sunday after Nativity
Κατὰ Ματθαῖον 2:13-23

᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ ᾿Ιωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ ῾Ηρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. ῾Ο δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς ῾Ηρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. Τότε ῾Ηρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν ὑπὸ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ ἐν ῾Ραμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· ῾Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ ῾Ηρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται τῷ ᾿Ιωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳλέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν ᾿Ισραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ᾿Ισραήλ. ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀντὶ ῾Ηρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.

Sunday after Nativity
The Reading is from Matthew 2:13-23

When the wise men departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise, take the child and his mother, and flee to Egypt, and remain there till I tell you; for Herod is about to search for the child, to destroy him." And he rose and took the child and his mother by night, and departed to Egypt, and remained there until the death of Herod. This was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet, "Out of Egypt have I called my son."

Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, was in a furious rage, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that region who were two years old or under, according to the time which he had ascertained from the wise men. Then was fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah: "A voice was heard in Ramah, wailing and loud lamentation, Rachel weeping for her children; she refused to be consoled, because they were no more." But when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, "Rise, take the child and his mother, and go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead." And he rose and took the child and his mother, and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaos reigned over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there, and being warned in a dream he withdrew to the district of Galilee. And he went and dwelt in a city called Nazareth, that what was spoken by the prophets might be fulfilled, "He shall be called a Nazarene."


BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Second Mode

When the angelic powers appeared at Your grave, the soldiers guarding it feared and became as dead. And standing by the sepulcher was Mary who was seeking Your immaculate body. You devastated Hades, not afflicted by it. You went to meet the virgin, and granted eternal life. You resurrected from the dead. O Lord, glory to You.
Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for Afterfeast of the Nativity in the Fourth Mode

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῶ κόσμω, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως, ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοὶς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοί.
Thy Nativity, O Christ our God, hath shined the light of knowledge upon the world; for thereby they that worshipped the stars were instructed by a star to worship Thee, the Sun of Righteousness, and to know Thee, the Dayspring from on high. O Lord, glory be to Thee.

Apolytikion for Sun. after Nativity in the Second Mode

Εὐαγγελίζου Ἰωσήφ, τῷ Δαυῒδ τὰ θαύματα τῷ Θεοπάτορι· Παρθένον εἶδες κυοφορήσασαν, μετὰ Mάγων προσεκύνησας, μετὰ Ποιμένων ἐδοξολόγησας, δι' Ἀγγέλου χρηματισθείς. Ἱκέτευε Χριστὸν τὸν Θεόν, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
O Joseph, proclaim the wonders to David, the ancestor of God. Thou hast seen a Virgin great with child; thou hast given glory with the shepherds; thou hast worshipped with the Magi; and thou hast been instructed through an Angel. Entreat Christ God to save our souls.

Apolytikion for Saint Nicholas the Wonderworker in the First Mode

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

The truth of things hath revealed thee to thy flock as a rule of faith, an icon of meekness and a teacher of Temperance; for this cause thou hast achieved the Heights by humility, Riches by poverty. O Father and Hierarch, Nicholas, intercede with Christ God that our souls be saved.

Kanóna písteos ke ikóna praótitos, engratías didáskalon, anédixe se pímni sou, i ton pragmáton alíthia;dia toúto ektíso ti tapinόsi ta ipsilá, ti ptohía ta ploúsia. Páter Ierárcha Nikólae, présveve Hristó to Theó, sothíne tas psihás imón.

Seasonal Kontakion in the Third Mode

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῶ ἀπροσίτω προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι. δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.
On this day the Virgin beareth the Transcendent in essence; * to the Unapproachable, * the earth doth offer a small cave; * Angels join in choir with shepherds * in giving glory; * with a star the Magi travel upon their journey; * for our sakes is born a young Child, * He that existed * before the ages as God.
BACK TO TOP

This Week at St. Nicholas Greek Orthodox Church

  

 

Sunday, December 30

8:30AM Orthros/Divine Liturgy

 

Monday, December 31

8:30PM Ikarian New Year’s Eve Party

 

Tuesday, January 1

9AM Circumcision of Christ at St. Basil+New Year’s Doxology

 

Wednesday, January 2

10AM Orthodox Coffee Hour

 

Friday, January 4

No Greek School

 

Saturday, January 5

Eve for Theophany

8AM Royal Hours

9:30AM Vesporal Liturgy & Blessing

6PM Great Vespers

 

Sunday, January 6

Theophany

8:30AM Orthros/Divine Liturgy & Blessing of Waters

11:45AM New Parish Council to affirm the oath of office

12PM Vasilopita Luncheon

6PM Great Vespers for St. John the Baptist at Myrtle Beach

 

 

 

 


Parish Council Members on Pangari Duty today: Irene Sotiriou and Peter Malahias

 

 

Today’s fellowship hour will be hosted by the Ministry of Outreach and Evangelism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

Parish News & Updates

 

ON SUNDAY...NO SUNDAY SCHOOL…Sunday School will not be in session TODAY December 30 (Happy New Year). To all those who bought a poinsettia this Christmas season, please take yours home today.

 

 

 

IKARIAN NEW YEARS EVE PARTY… Ring in the New Year with Fun & Laughter by joining the Pan Icarian Brotherhood Chapter Therma for a New Year’s Eve celebration.  Join them on Monday, December 31, 2018 at St. Nicholas Hellenic Center at 8:30PM.

 

 

 

**NEW**CROSS DIVE & THEOPHANY CELEBRATION…SAVE THE DATESaturday, January 26, 2019 at Blue Water Grill Waterfront in Wrightsville Beach, NC at 11:00AM.  Lunch immediately following. Children 5 & under free; Youth $12; Adults$20; Divers: $20.  Contact the office at 910.392.4444 or office@stnicholaswilmington.org for more event information. Registration for Divers and tickets are being sold after Divine Liturgy in the Fellowship Hall.

 

 

 

**NEW**75THANNIVERSARY COMMITTEE MEETING…January 13, 2019 after Divine Liturgy. committee members invited to attend.

 

 

 

VASILOPITA SUNDAY …Please join the Ladies of Philoptochos for the annual cutting of the Vasilopita on January 6, 2019 at the end of Divine Liturgy and after the swearing in of our new Parish Council Members. The Vasilopita Auction will take place in the Fellowship hall immediately following.

 

 

 

FOREVER YOUNG… will meet on Tuesday, January 8 at the Olive Garden on Market St. at 11:45 sharp for our kickoff luncheon. Anyone who is 55 or older is welcome to join us.  We look forward to seeing everyone in the New Year!!

 

 

 

BOOK CLUB… will be meeting every Wednesday evening at 6PM beginning January 9th. Pomegranate Bookstore is donating 25 copies of “Let the Peace of God Rule in your Hearts” and “Do Not Judge.” Call Courtney Malahias @ 910-431-5835 with any questions. 

 

 

 

STEWARDSHIP SUNDAY…SAVE THE DATEJanuary 27, 2019...The new stewardship cards will be sent out shortly. We will be asking all parishioners to send in or fill in your 2019 card for a special blessing after the Divine Liturgy service. Please call the office with any questions

 

 

 

THREE HIERARCHS CELEBRATION…SAVE THE DATE…Sunday, February 3, 2019 immediately following Divine Liturgy.  Our guest speaker will be Stella McTaggart. We look forward to seeing every one!!

 

 

 

HOME BLESSINGS…During the days following the Feast of the Theophany (January 6), it is customary for Fr. Jon to visit homes of his parishioners for the traditional Theophany Home Blessing.  Please feel free to call the church to schedule your Home Blessing.

 

BACK TO TOP

Parish News and Updates (Continued)

PLEASE PRAY FOR THOSE WHO ARE ILL, RECOVERING AND/OR HOMEBOUND...

Please pray for thos who are ill, recovering, and/or homebound: Bishop Athanasios Akunda, Angelo Angeledes, Shelby Biancaniello (daughter of Sue Lawler), Bobby Bobon (brother of Sue Lawler), Stavros Chantiles, Anthony Constandy (father of Elisabeth Baynard), Sherry Demas, Nicholas Devoles, Iffie Diakogiannis, Constantine Dukas, Constantine Efthymiou (Father of Barbara Harris), Sue Fokakis (Autumn Care), Demitra George, Stephanie & Georgiana JeanHarrill (daughter & granddaughter of Pat and Marisa Gallaher), Helen Kaprantzes, George Kanes (brother-in-law of BarbaraHarris), Nick Karloutsos (Silver Stream), Dan Kirkby (brother of Matthew), Emanuel Koklanaris, Nikolaos Kotsinis, Olga Mancuso, Calvin McGowan, Mary Compos Marmaras (Cypress Pointe), Maria Padgett-Velaetis, Koula Poulos, Dorothy Radomsky, Pat Skinner-Darby, Kim Saffo, Charity Skinner-Darby (daughter of Pat), Tom Souflas, Peggy Stephano, Debbie Triantafillopoulos, Helen Vurnakes, Vasilios Vogiatzis, MaryAnn Wall.

 

Please contact the church office to add/remove someone from the list.

 

LIVE STREAMING OF SERVICES... Please be reminded of the live streaming of our services at St. Nicholas that can be seen on our website directly at www.stnicholaswilmington.org/LiveStreaming.html. In case you would like to set your mobile devices up with the pertinent app please contact Alexandros Theodoropoulos at communications@stnicholaswilmington.org

 

ONLINE GIVING...We have an online giving system in place on our website that can be used for conveniently making donations towards stewardship pledges. The pertinent donation buttons are located on the left pane of the homepage at www.stnicholaswilmington.org as well as on the Stewardship page of our website at www.stnicholaswilmington.org/Stewardship.html .

 

During Divine Liturgy each Sunday throughout the year we have a staffed nursery with attendant available for the use of our youngest members from birth to age 5. If your child needs a wiggle break or a place to listen to the Divine Liturgy in a different environment, please feel free to use this provided Service.
 

We can provide hearing assistance systems. If you would like to use the system while you are attending Liturgical Services in person, please see an attendant at the pangari stand.

 

We welcome you to worship with us, whether you are an Orthodox Christian or this is your first visit to an Orthodox Church, we are pleased to have you with us.  Although Holy Communion and other Sacraments are offered only to Baptized and Chrismated (confirmed) Orthodox Christians in good standing with the church, ALL are invited to receive the Antidoron (blessed bread) from the priest at the conclusion of the Divine Liturgy. The Antidoron is not sacramental, but it is reminiscent of the agape feast that followed worship in the ancient Christian Church.

 

WELCOME VISITORS! Please complete a Visitor’s Card before you leave Church and drop it in the offering tray, give it to one of our parishioners after Divine Liturgy, or mail it back to the church office.  We would love to get to know you!

BACK TO TOP

Bulletin Inserts

  Divine Liturgy Youth Program

  Divine Liturgy Youth Program

  Parents and Children: Please read last weeks bulletin and discuss. Happy Reading!


  Sunday School News December 2018

  Sunday School News December 2018

  December Teacher Focus: Koula Fragos Student Focus: Fiona McTaggert


  Pan Icarian 2019 New Years Eve Celebration

  Pan Icarian 2019 New Years Eve Celebration

  Ring in the New Year with Fun & Laughter by joining the Pan Icarian Brotherhood Chapter Therma for a New Year’s Eve celebration. Join them on Monday, December 31, 2018 at St. Nicholas Hellenic Center at 8:30PM. $10 per person/$5 for children under 13 The Brotherhood will provide the main meat dish Please bring something according to the 1st letter of your last name. A-H Appetizers I-N Desserts O-Z Side Dish Cash Bar with beer, wine and soft drinks will be available.


  Vasilopita Sunday

  Vasilopita Sunday

  Please join the Ladies of Philoptochos for the Annual Cutting of the Vasilopita on January 6, 2019 at the end of Divine Liturgy and after the swearing in of our new Parish Council Members. The Vasilopita Auction will take place in the Fellowship hall immediately following.


  Cross Dive and Theophania Celebration

  Cross Dive and Theophania Celebration

  Please join us on Saturday, January 26, 2019 at Bluewater Grill in Wrightsville Beach at 11:00AM.


  Cross Road Hellenic College Holy Cross

  Cross Road Hellenic College Holy Cross

  Apply today for CrossRoad 2019! Explore your faith like never before... Application deadline is February 1, 2019


  Clergy Laity Assembly Save the Date

  Clergy Laity Assembly Save the Date

  His Eminence Metropolitan Alexios invites you to the 2019 Clergy Laity Assembly on June 25-29, 2019 in Jacksonville, Florida.


  Fundraising Gala

  Fundraising Gala

  Sts. Raphael, Nicholas and Irene Greek Orthodox Church Invites you to join them on February 23, 2019 at the Atlanta Marriott Alpharetta.


  2018 Poinsettia list

  2018 Poinsettia list

  Thank you to all who donated to this year's Philoptochos Poinsettia campaign.


BACK TO TOP

Saints and Feasts

Nativity
December 30

Sunday after Nativity

On the Sunday that falls on or immediately after the twenty-sixth of this month, we make commemoration of Saints Joseph, the Betrothed of the Virgin; David, the Prophet and King; and James, the Brother of God. When there is no Sunday within this period, we celebrate this commemoration on the 26th.

Saint Joseph (whose name means "one who increases") was the son of Jacob, and the son-in-law - and hence, as it were, the son - of Eli (who was also called Eliakim or Joachim), who was the father of Mary the Virgin (Matt. 1:16; Luke 3:23). He was of the tribe of Judah, of the family of David, an inhabitant of Nazareth, a carpenter by Trade, and advanced in age when, by God's good will, he was betrothed to the Virgin, that he might minister to the great mystery of God's dispensation in the flesh by protecting her, providing for her, and being known as her husband so that she, being a virgin, would not suffer reproach when she was found to be with child. Joseph had been married before his betrothal to our Lady; they who are called Jesus' "brethren and sisters" (Matt. 13:55-56) are the children of Joseph by his first marriage. From Scripture, we know that Saint Joseph lived at least until the Twelfth year after the birth of Christ (Luke 2:41-52); according to the tradition of the Fathers, he reposed before the beginning of the public ministry of Christ.

The child of God and ancestor of God, David, the great Prophet after Moses, sprang from the tribe of Judah. He was the son of Jesse, and was born in Bethlehem (whence it is called the City of David), in the year 1085 before Christ. While yet a youth, at the command of God he was anointed secretly by the Prophet Samuel to be the second King of the Israelites, while Saul - who had already been deprived of divine grace - was yet living. In the thirtieth year of his life, when Saul had been slain in battle, David was raised to the dignity of King, first, by his own tribe, and then by all the Israelite people, and he reigned for forty years. Having lived seventy years, he reposed in 1015 before Christ, having proclaimed beforehand that his son Solomon was to be the successor to the throne.

The sacred history has recorded not only the grace of the Spirit that dwelt in him from his youth, his heroic exploits in war, and his great piety towards God, but also his transgressions and failings as a man. Yet his repentance was greater than his transgresssions, and his love for God fervent and exemplary; so highly did God honour this man, that when his son Solomon sinned, the Lord told him that He would not rend the kingdom in his lifetime "for David thy father's sake" (III Kings 12:12). Of The Kings of Israel, Jesus the Son of Sirach testifies, "All, except David and Hezekias and Josias, were defective" (Ecclus. 49:4). The name David means "beloved."

His melodious Psalter is the foundation of all the services of the Church; there is not one service that is not filled with Psalms and psalmic verses. It was the means whereby old Israel praised God, and was used by the Apostles and the Lord Himself. It is so imbued with the spirit of prayer that the monastic fathers of all ages have used it as their trainer and teacher for their inner life of converse with God. Besides eloquently portraying every state and emotion of the soul before her Maker, the Psalter is filled with prophecies of the coming of Christ. It foretells His Incarnation, "He bowed the heavens and came down" (Psalm 17:9), His Baptism in the Jordan, "The waters saw Thee, O God, The waters saw Thee and were afraid" (76:15), His Crucifixion in its details, "They have pierced My hands and My feet .... They have parted My garments amongst themselves, and for My vesture have they cast lots" (21:16, 18). "For My thirst they gave Me vinegar to drink" (68:26), His descent into Hades, "For Thou wilt not abandon My soul in Hades, nor wilt Thou suffer Thy Holy One to see corruption" (15:10) and Resurrection, "Let God arise and let His enemies be scattered" (67:1). His Ascension, "God is gone up in jubilation" (46:5), and so forth.

As for James, the Brother of God, see October 23.


Allsaint
December 30

Anysia the Virgin-martyr of Thessaloniki

This Saint, who was from Thessalonica, was the daughter of pious and wealthy parents, After their death, she passed her life in virginity, serving God by means of good deeds. One day, as she was on her way to church, a pagan soldier approached her and asked her to accompany him to the temple of the idols, but she refused. When he began to drag her with him, she spit in his face and confessed Christ. Filled with anger, he thrust his sword into her side and slew her, in the year 299, during the reign of Maximian.

Because of the Apodosis of the Feast of the Nativity on the 31st of this month, the hymns of Saint Melania the Younger are transferred to this day.


Allsaint
December 31

Melania the Younger, Nun of Rome

Saint Melania the Younger, who was born in 388, was the grand-daughter of Saint Melania the Elder (see June 8). Her father Publicola was an Eparch of Rome. She was joined in wedlock to a husband and became the mother of two children, both of which she lost shortly thereafter. Thus, having agreed with her husband to pass the rest of their lives in abstinence and chastity, and taking her mother Albina with her, she went off to Africa. They ransomed 8,000 captives; furthermore, they built two monasteries - one for men and one for women - in the city of Tagaste, which was in the district of Tunis. After seven years they moved to Jerusalem. Thereafter Melania shut herself up in a small and narrow hermitage by the Mount of Olives, and wearing away her body with fasting and vigil, she reposed in 434.

Because of the Apodosis of the Feast of the Nativity on the 31st of this month, the hymns of Saint Melania the Younger are transferred to December 30th along with the Martyr Anysia.


01_basil2
January 01

Basil the Great, Archbishop of Caesarea in Cappadocia

Saint Basil the Great was born about the end of the year 329 in Caesarea of Cappadocia, to a family renowned for their learning and holiness. His parents' names were Basil and Emily. His mother Emily (commemorated July 19) and his grandmother Macrina (Jan. 14) are Saints of the Church, together with all his brothers and sisters: Macrina, his elder sister (July 19), Gregory of Nyssa (Jan. to), Peter of Sebastia (Jan. 9), and Naucratius. Basil studied in Constantnople under the sophist Libanius, then in Athens, where also he formed a friendship with the young Gregory, a fellow Cappadocian, later called "the Theologian." Through the good influence of his sister Macrina (see July 19), he chose to embrace the ascetical life, abandoning his worldly career. He visited the monks in Egypt, in Palestine, in Syria, and in Mesopotamia, and upon returning to Caesarea, he departed to a hermitage on the Iris River in Pontus, not far from Annesi, where his mother and his sister Macrina were already treading the path of the ascetical life; here he also wrote his ascetical homilies.

About the year 370, when the bishop of his country reposed, he was elected to succeed to his throne and was entrusted with the Church of Christ, which he tended for eight years, living in voluntary poverty and strict asceticism, having no other care than to defend holy Orthodoxy as a worthy successor of the Apostles. The Emperor Valens, and Modestus, the Eparch of the East, who were of one mind with the Arians, tried with threats of exile and of torments to bend the Saint to their own confession, because he was the bastion of Orthodoxy in all Cappadocia, and preserved it from heresy when Arianism was at its strongest. But he set all their malice at nought, and in his willingness to give himself up to every suffering for the sake of the Faith, showed himself to be a martyr by volition. Modestus, amazed at Basil's fearlessness in his presence, said that no one had ever so spoken to him. "Perhaps," answered the Saint, "you have never met a bishop before." The Emperor Valens himself was almost won over by Basil's dignity and wisdom. When Valens' son fell gravely sick, he asked Saint Basil to pray for him. The Saint promised that his son would be restated if Valens agreed to have him baptized by the Orthodox; Valens agreed, Basil prayed, and the son was restored. But afterwards the Emperor had him baptized by Arians, and the child died soon after. Later, Valens, persuaded by his counsellors, decided to send the Saint into exile because he would not accept the Arians into communion; but his pen broke when he was signing the edict of banishment. He tried a second time and a third, but the same thing happened, so that the Emperor was filled with dread, and tore up the document, and Basil was not banished. The truly great Basil, spent with extreme ascetical practices and continual labours, at the helm of the church, departed to the Lord on the 1st of January, in 379. at the age of forty-nine.

His writings are replete with wisdom and erudition, and rich are these gifts he set forth the doctrines concerning the mysteries both of the creation (see his Hexaemeron) and of the Holy Trinity (see On the Holy Spirit). Because of the majesty and keenness of his eloquence, he is honoured as "the revealer of heavenly things" and "the Great."

Saint Basil is also celebrated on January 30th with Saint Gregory the Theologian and Saint John Chrysostom.

Rest from labour.


Allsaint
January 04

Synaxis of the 70 Holy Apostles

The Seventy Disciples and Apostles of our Lord Jesus Christ are those Whom our Saviour chose in addition to the Twelve and sent forth unto the work of preaching. With the passage of time, others were added to their number by the Holy Apostles, who, with the accompaniment and assistance of the Seventy, were preaching the Gospel of Christ in various lands. Although their number eventually exceeded seventy, they were all nonetheless referred to as "of the Seventy" out of reverence for the number of Apostles which the Lord chose.

The divine Apostle and Evangelist Luke describes the calling and the sending forth of the Seventy as follows in his Holy Gospel (Luke 10:1-16): "After these things the Lord appointed another seventy disciples, and sent them two and two before His face into every city and place, whither He Himself would come. Therefore said He unto them, the harvest is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that He send forth labourers into His harvest. Go then: behold, I send you forth as lambs in the midst of wolves. Carry neither purse, nor bag, nor sandals: and greet no man on the way. And into whatsoever house ye enter first say, Peace be on this house. And if the son of peace be there, your peace shall rest upon it; if not, it shall turn to you again. And in the same house remain, eating and drinking such things as they give: for the labourer is worthy of his hire. Go not from house to house. And into whatsoever city you enter, and they receive you, eat such things as are set before you; And heal the sick that are therein, and say unto them, The Kingdom of God is come nigh unto you. But into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go your ways out into the streets of the same, and say, Even the very dust of your city, which cleaveeth on us, we do wipe off against you: notwithstanding know ye this, that the Kingdom of God is come nigh unto you. But I say unto you, that it shall be more tolerable in that day for Sodom, than for that city. Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes. But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you. And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be brought down to hades. He that heareth you heareth Me; and he that despiseth you despiseth Me; and he that despiseth Me despiseth Him that sent Me."

After the Passion, Resurrection, and Ascension of our Lord, and after Pentecost, on which all the Apostles and men and women disciples of Christ, together with the Most Holy Theotokos (some 120 in number), were gathered in the upper chamber, they received the grace of the All-holy Spirit and went forth throughout the ends of the world, everywhere preaching and teaching the Gospel of Christ, and leading to the true Faith the peoples who were sunk in the darkness of impiety and idolatry.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Nathanael too enters ... saying, "Can there any good thing come out of Nazareth?" ... Nevertheless, He is not ashamed to be named even from thence, signifying that He needs not ought of the things of men; and His disciples also He chooses out of Galilee.
St. John Chrysostom
Homily 9 on Matthew 2, 4th Century

At His birth [He] is laid in a manger, and abides in an inn, and takes a mother of low estate; teaching us to think no such thing a disgrace, and from the first outset trampling under foot the haughtiness of man, and bidding us give ourselves up to virtue only. For why do you pride yourself on your country, when I am commanding thee to be a stranger to the whole world?
St. John Chrysostom
Homily 9 on Matthew 2, 4th Century

The Ancient of Days, who in times past gave Moses the Law on Sinai, appears this day as a babe. As Maker of the Law He fulfills the Law, and according to the Law He is brought into the temple and given over to the Elder.
Anatolios
Festal Menaion. Great Vespers.

BACK TO TOP

Metropolis of Atlanta News

Christmas Day Dinner for the Homeless

12/26/2018

On Christmas, His Eminence Metropolitan Alexios and Fr. George Tsahakis joined Fr. Thomas Alissandroni and his parishioners at St. John the Wonderworker Church to feed more than 200 homeless. Appreciation is expressed to Mr. Demetrios Hadjisimos and our Atlanta Cathedral volunteers for preparing the food. Thanks to all who donated food and helped serve and distribute it, including parishioners from St. Christopher Church in Peachtree City, GA.
BACK TO TOP

BACK TO TOP